Akreditovaný kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s příslušníky různých národností. Absolvent kurzu získá základní znalosti o mezikulturních odlišnostech, teorii komunikace a sociologii. Při pracovním styku s cizinci, zvláště ze třetích zemí, se naučí lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace.Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizace Slovo 21, z.s. působí již 15 let v rámci neziskového sektoru. Je jednou z prvních organizací v ČR, které se začaly aktivně zajímat o romskou otázku. Od začátku pracuje v rámci různých vzdělávacích, osvětových a kulturních programů na rozvoji multikulturní, tolerantní společnosti.

Rozvoj mezikulturních kompetencí pomáhá uvědomit si relativitu hodnotových a normativních systémů jednotlivých společností, možný vliv kultury na vnímání, postoje a chování příslušníků různých národností.

Obsah kurzu:

 • objasnění základních termínů
 • stručný exkurz do základních antropologických teorií kultur
 • vybrané komunikační techniky, rozbor příkladů z praxe, modelové situace
 • představení konkrétní kultury a jejích specifik zástupcem dané komunity

 Cílem kurzu
je rozvíjet interkulturní kompetenci pracovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Naučit se funkčnímu stylu komunikace, spolupráce a prostřednictvím těchto poznatků v praxi dosahovat cílů organizace a zároveň efektivně naplnit požadavky klientů-cizinců. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuzi vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Absolvent kurzu se orientuje v základních informacích o mezikulturních odlišnostech (zaměření kurzu bude především na sledování rozdílů v percepci, komunikaci, myšlení, chování a hodnotové orientaci příslušníků jednotlivých kultur), teorii komunikace a sociologii, získá vhled do umění komunikace s cizinci pocházejícími z odlišného kulturního zázemí. Při úředním styku s cizinci zvláště z třetích zemí by měl potom umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s ohledem na to, že v rámci kurzu získal uvědomění, že interkulturní odlišnosti se promítají do postojů, hodnot a norem a je nutné tyto odlišovat od individuální osobnosti a vlastností daného člověka.

Výuka:

 • Výuka probíhá v místě pracoviště účastníků.
 • Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. 
 • Kurz je navržen pro 10 – 15 účastníků.
 • Účastníci obdrží během kurzu výukový materiál.
 • Termíny kurzů se sjednávají po dohodě.
 • Cena kurzu se odvíjí od nákladů na dopravu a počtu účastníků.
 • Všichni absolventi mohou po dobu půl roku zdarma využívat konzultaci s našimi lektory.
 • Absolventi našich kurzů získají oficiální osvědčení o úspěšném dokončení.

 

Silnou stránkou kurzu je dlouholetá zkušenost lektorů se školením pracovníků veřejné správy v oblasti mezikulturních kompetencí.

 

Kontaktujte nás na tel. č. 222 518 554 

či e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.