Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Novela zákona přináší důležité změny pro cizince

Novela zákona o pobytu cizinců, která vstoupila v platnost 31. 7. 2019, přináší celou řadu změn, jež dopadají téměř do všech oblastí pobytu cizinců u nás. Následující článek nejprve stručně shrnuje hlavní změny a další kapitoly některé z nich rozebírají do většího detailu. Více informací naleznete na www.imigracniportal.cz.

Shrnutí vybraných podstatných změn:

 • Novela zavádí povinné integrační prvky – konkrétně absolvování adaptačně-integračního kurzu v délce 8 hodin během prvního roku pobytu s platností od roku 2021.
 • Dochází k úpravě zaměstnaneckých karet, jež se týká zejména úpravy možností cizince měnit zaměstnání.
 • V návaznosti na novelu vláda také upravila projekty a režimy ekonomické migrace na tři vládní programy: pro klíčové a vědecké pracovníky, vysoce kvalifikované zaměstnance a kvalifikované zaměstnance.
 • Byly zavedeny kvóty na ekonomickou migraci z vybraných zemí a nový typ mimořádného pracovního víza na 1 rok.
 • Dochází k některým zjednodušením pobytu pro studenty a vědecké pracovníky. Držitelé oprávnění k dlouhodobému pobytu za účelem studia a vědeckého výzkumu, kteří jsou účastníky programu mobility typu Erasmus či jiné, a jejich rodinní příslušníci mohou nově pobývat na území jiného členského státu po dobu jednoho roku bez víza.
 • Vysokoškolští studenti a výzkumní pracovníci mohou po ukončení studia či výzkumné činnosti žádat o dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti na dobu až 9 měsíců.
 • Dochází i k zpřísnění postihů za neoprávněný pobyt na území České republiky, rychlejšímu zrušení pobytu u trestných činů či k úpravám postupu cizince ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k pobytu.
 • Docházík úpravě správních poplatků za přijetí žádostí o pobytová oprávnění podaných na území České republiky i na zastupitelských úřadech.
 • V průkazech o povolení k pobytu vydávaných držitelům povolení k dlouhodobému pobytu nebude již uveden údaj o místě hlášeného pobytu na území, proto při změně místa hlášeného pobytu nebude cizinci vydáván nový průkaz. Aktuální místo pobytu bude případně vyznačeno v cestovním dokladu nebo o něm bude vydáno písemné potvrzení.

 

Úpravy zaměstnaneckých karet a změny zaměstnavatele

Novela mění způsob změny zaměstnavatele či pracovního zařazení a umožňuje změnu až po uplynutí určité doby. Touto dobou je pro většinu cizinců šest měsíců od vydání zaměstnanecké karty, tedy prakticky osm měsíců. Jen cizinci přijíždějící v rámci programu pro klíčový a vědecký personál jsou této podmínky zproštěni. Prominutí minimální doby pro změnu zaměstnání bude možné pouze, pokud cizinec podá výpověď kvůli porušení zákoníku práce či s ním zaměstnavatel rozváže pracovní poměr ve zkušební době.

Místo podávání žádosti o souhlas se změnou bude nově držitel zaměstnanecké karty tuto změnu ministerstvu oznamovat, a to nejpozději 30 dní před takovou změnou. Oznámení se bude podávat na k tomu určeném úředním tiskopisu obsahujícím informace o přesném datu změny či údaje k nové pracovní pozici. Ta bude muset být vedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Novým zaměstnavatelem nesmí být agentura práce ani tzv. nespolehlivý zaměstnavatel. Cizinec bude muset spolu s oznámením předložit příslušné doklady na ministerstvo. To do 30 dní cizinci i budoucímu zaměstnavateli sdělí, zda byly podmínky pro změnu splněny a zda může být na novém místě zaměstnán. Na oznámení, která podmínky splňovat nebudou – např. bude chybět některý vyžadovaný dokument či nový zaměstnavatel nebude spolehlivým – bude pohlíženo jako by nebyla učiněna, aniž by se proti tomu cizinec mohl odvolat. To může v některých případech vést až k zániku platnosti zaměstnanecké karty.

Nově také musí žadatel o zaměstnaneckou kartu při vyzvednutí a přebírání průkazu o povolení k pobytu doložit, že je již zaměstnán u konkrétního zaměstnavatele.

Pro prodloužení zaměstnanecké karty je nově vyžadováno doložení místa v centrální evidenci volných pracovních míst. K doložení odborné způsobilosti zaměstnance při prodlužování pobytu bude naopak stačit prohlášení zaměstnavatele.

 

Změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Mimořádné pracovní vízum

Novela zavádí nový typ víza k pobytu nad 90 dnů, které uděluje ministerstvo v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády. Vláda může (v reakci na mimořádný nedostatek pracovníků v určitém segmentu trhu či v případě mimořádné události) nařízením aktivujícím mimořádné pracovní vízum stanovit odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec zaměstnán, maximální počet podaných žádostí v určitém čase na konkrétním zastupitelském úřadě či státní příslušnost cizince, pro niž je vízum určeno. Mimořádné pracovní vízum bude vydáváno nejdéle na 1 rok bez možnosti jej prodloužit či podat na území žádost o jiný druh pobytu. V oblasti integrace na držitele mimořádného víza nebudou dopadat integrační povinnosti jako účast na povinných integračních kurzech či zkouška z českého jazyka.

Kvóty ekonomické migrace

Novela zavádí možnost vlády stanovit svým nařízením maximální počet žádostí o zaměstnanecké karty, víza nad 90 dnů za účelem podnikání a povolení k pobytu za účelem investování podaných na zastupitelských úřadech v jednotlivých měsících. Kvóty jsou poměrně rozděleny do jednotlivých měsíců, o jejich počtu a čerpání by měly na úřední desce a webových stránkách informovat zastupitelské úřady.

Současné nařízení vlády (platné od 1. 9. 2019) upravuje počty žádostí o zaměstnanecké karty a víza za účelem podnikání. Část celkové kvóty pro jednotlivé zastupitelské úřady je v některých případech volná, jinde jsou kvóty vyplněny programy. Kvóty se vztahují jen na určité země a regiony – zejména na celou Afriku a velkou část Asie.

Nová struktura vládních programů ekonomické migrace

Společně se zavedením kvót vláda vydala také usnesení, kterým výrazně mění strukturu stávajících vládních projektů a režimů ekonomické migrace. Existující projekty a režimy ekonomické migrace nahradí nově 3 typy vládních programů:

1) Program klíčový a vědecký personál (určen výhradně pro významné investory, výzkumné organizace, technologické společnosti a společnosti typu start-up, dříve Fast track a Welcome package),

2) Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Projekty Ukrajina a Indie),

3) Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina a ostatní státy, Režim zemědělec).

U programů dochází i k několika dalším důležitým změnám:

­               Z programů jsou vyřazeny agentury práce zprostředkovávající zaměstnání formou dočasného přidělení.

­               Programy pro vysoce kvalifikované migranty a klíčový a vědecký personál budou otevřeny občanům všech třetích států. Pro Program kvalifikovaný zaměstnanec je rozšířen okruh zdrojových zemí ze stávajících čtyř států (Ukrajina, Mongolsko, Filipíny a Srbsko) na devět (přibývají Bělorusko, Černá Hora, Indie, Kazachstán a Moldavsko).

­               Programů budou mít možnost se účastnit i menší zaměstnavatelé. Hranicí pro vstup bude v Programu kvalifikovaný zaměstnanec šest zaměstnanců a u Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec tři zaměstnanci. U Programu klíčový a vědecký personál budou podmínky upraveny podle typu zaměstnavatele.

­               Zaměstnanci v programech budou mít podmíněnou výši mzdy v minimální výši pro modré karty a podle průměrného výdělku dle podskupiny CZ-ISCO u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, nízko a středně kvalifikovaní zaměstnanci by měli dostávat 1,2násobek zaručené mzdy.

­               Účastníci programů budou mít nově garantovanou možnost podat žádost o povolení k pobytu na zastupitelském úřadě ČR, o termínu možnosti podání na ZÚ budou informováni zaměstnavatelé.

 

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince v Centrech na podporu integrace cizinců

Od 1. ledna 2021 budou muset cizinci z třetích zemí, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, během prvního roku na území absolvovat adaptačně-integrační kurz. Kurz v délce 8 hodin je má seznámit s jejich právy a povinnostmi, se základními hodnotami ČR, místními poměry a s kulturními zvyklostmi.

Cizinci si budou muset kurzy hradit, konečná cena nebyla dosud určena.Kurz nebude završen zkouškou, ale nesplnění povinnosti jej absolvovat bude sankcionováno pokutou ve výši 10 000 Kč.

Povinnost absolvovat kurz se netýká cizinců mladších 15 a starších 61 let, cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem studia, ochrany či investování, s povolením vydaným MZV či cizince s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU. Vyňati jsou z ní také cizinci přijíždějící v rámci vládních programů klíčový a vědecký personál a vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, nikoliv však jejich rodinní příslušníci. V určitých případech může také MV cizinci povinnost absolvovat kurz odpustit, například když jejich účast na kurzu neumožní jejich zdravotní stav, nedostatečná kapacita kurzů či jazyková bariéra.

Metodika kurzů bude vycházet z již realizovaných kurzů Vítejte v ČR (www.vitejtevcr.cz ). Pořádání kurzů budou organizačně zajišťovat regionální Centra na podporu integrace cizinců. Tato centra budou na základě novely zákona od 1. července 2020 financována ze státního rozpočtu (dosud bylo jejich financování závislé převážně na financování z evropských fondů). Změna financování mimo jiné umožní rozšíření cílové skupiny center na všechny cizince na území včetně občanů EU.

Změna výše poplatků za žádosti o pobytová oprávnění

Dochází k úpravě správních poplatků za přijetí žádostí o pobytová oprávnění podaných na území i na zastupitelských úřadech. Místo dosavadního rozdělení poplatků za přijetí žádosti a vydání průkazu vybírat jednorázový poplatek, a to jako poplatek za přijetí žádosti nevratný v případě neúspěchu žádosti. Přehled nové výše poplatků:

 • Žádost o pobytové oprávnění na území – 2 500 Kč.
 • Žádost o krátkodobé vízum – k poplatku 60 EUR za podání žádosti je nově zaveden poplatek 60 EUR za podání žádosti o odvolání.
 • Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu – 2 500 Kč.
 • Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání – 5 000 Kč.
 • Žádost o zaměstnaneckou nebo modrou kartu – 5 000 Kč.
 • Poplatek za zpracování objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt – 1 000 Kč.

 

Další vybrané změny, které novela přináší:

 • V případě studentů mění některé podmínky žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Například zavádí další možnost dokládání prostředků k pobytu, a to úhrnným měsíčním příjmem, či umožňuje podání žádosti na území i z dlouhodobého víza vydaného za jakýmkoli účelem.
 • Změnou definice studia dochází k vyřazení studia na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Cizinci-studenti VOŠ, SŠ, kteří se neúčastní výměnného programu, tak nebudou moci žádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia, ale pouze za účelem „ostatní“.
 • Na zastupitelských úřadech je nutné předkládat všechny náležitosti pouze v listinné podobě – osobně či prostřednictvím místní pošty.
 • Cizinec má nově povinnost prokázat při kontrole oprávnění k pracovní činnosti, jinak mu hrozí pokuta až 5 000 Kč.
 • Proti rozhodnutí ministerstva o nevydání, zrušení či neprodloužení pobytového oprávnění nebude možné podat odvolání. Rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením a jeho zrušení se cizinec může domáhat pouze žalobou.
 • Novela prodlužuje lhůtu pro vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu pro její zjevnou nedůvodnost z 30 na 90 dní od poskytnutí údajů k podané žádosti.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.