Nový projekt - Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Integrace cizinců  je velmi důležité téma v české společnosti a naše organizace se jí kontinuálně zabývá už léta.  Na toto téma se můžeme dívat z různých úhlů a tento projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Stava se, že je komunikace mezi těmito zaměstnanci a cizinci z třetích státu obtížná z důvodu nedostatečné informovanosti a pochopení odlišností občas vznikají i zbytečné konflikty.

 

Zkušenosti, které máme jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek  a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační problémy.

V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení těchto školení. Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) bude obsahovat informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu a další podobná témata. Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé) je další podpůrný materiál, který bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit konkrétní modelové situace, trénovat aktivní naslouchání.

V návaznosti na dosavadní zkušenosti plánujeme realizovat školení lektorů v oblasti interkulturních a komunikačních kompetencí. Školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání cílové skupiny. Uskuteční se 2 dvoudenní školení lektorů: 1 úvodního a 1 navazujícího typu. V rámci této aktivity proběhne také školení lektorů – cizinců z třetích států, kteří se představí pracovníkům veřejné správy v bloku“ Křeslo pro hosta“. Role těchto lektorů je přiblížit cílové skupině specifika jejich kultury, odlišnosti, diskutovat o různých situacích které mohou vznikat kvůli nedorozumění kultur

Školení pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek  z cele České republiky budou vždy dvoudenní. Program školení bude vycházet z metodických materiálů. Školení budou mít interaktivní formu , necháme prostor účastníkům aby diskutovali o různých situacích, které zažili v kontaktu s cizinci.  Společné budou hledat řešení, která umožní lepší komunikaci a zabrání vzniku konfliktu. Pro lepší pochopení problematiky vzniknou 4 videomateriály, které budou názorně ukazovat běžnou praxi zástupců pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek ve svém povolání.

Během realizace projektu bude možné upravovat program jednotlivých školení dle zpětných vazeb účastníků a jejích specifických potřeb. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.

Úvodní typ školeníje určen pro nové nebo prozatím neproškolené zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních složek. Hlavní náplní tohoto typu školení bude migrace a integrace cizinců, interkulturní psychologie, základy komunikačních dovedností, specifika různých skupin cizinců v ČR a modelové situace. Součástí školení bude i blok „Křeslo pro hosta“, kterého se zúčastní zástupci cizineckých komunit. Navazující typ školení má za cíl zvýšit kompetence a komunikační dovednosti účastníků a to formou nácviku konkrétních složitých situaci, řešení konfliktů atd.

Účastníci na závěr každého školení vyplní anonymní dotazníky s cílem hodnocení kvality a obsahu školení. Tato zpětná vazba bude zpracována experty projektu ve formě evaluační zprávy a poslouží k eventuálním úpravám metodik a programu školení.

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2022

  

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu/Fondu pro vnitřní bezpečnost a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Datum aktualizace 13.1.2021