Dobrá praxe evropských metropolí

realizace projektu: duben 2013 - březen 2014

 

Co by se Praha mohla naučit od evropských metropolí s daleko větší a bohatší imigrační historií? Které modely v integracizi cizinců se v těchto městech ukázaly jako skutečně funkční? Dají se přenést také do české metropole?

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podle dat ministerstva vnitra žije v Česku celkem 263 241 cizinců ze třetích zemí (údaj k 31. 10.2013), z toho zhruba třetina je na území Prahy. Z těchto statistik je jasné, česká metropole je městem s největší koncentrací třetizemců v ČR, ale na rozdíl od jiných evropských metropolí nemá vypracovaný žádný koncepční materiál týkající se jejich integrace do společnosti. Přispět ke vzniku takového materiálu by měl právě projekt "Dobrá praxe evropských metropolí". Slovo 21 tak na základě zahraničních cest ve vyspělých evropských měst získává inspiraci na přenesení funkčních modelů a vyvarování se stejných chyb, kterými si prošly na počátkuprávě i západoevropské metropole. Takové, které byly před problematikou integrace postaveni již dávno před ČR a jejich imigrační historie je daleko delší a bohatší.

 

PUBLIKACE FOND ZKUŠENOSTÍ DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

V průběhu realizace projektu „Dobrá praxe evropských metropolí“ zástupci HMP, ICP, Slova 21 a Městských části Prahy 12 a 14 navštívili města Vídeň a Lisabon s cílem získat zkušenosti v oblasti integrace cizinců. Na základě informaci vznikla elektronická publikace Fond zkušeností a dobré praxe ze zahraničí. Poznatky uvedené ve Fondu zkušeností a dobré praxe ze zahraničí budou zahrnuty i do připravované Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců a stanou se tak důležitým zdrojem informací a inspirace ze zahraničí.

K vytvoření této elektronické publikace přispěli: K. Čížková, J. Silajdžić a B. O. Rico ze Slova 21 a Z. Horváth a P. Jenková z ICP.

STÁHNOUT PUBLIKACI

 

ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY
VÍDEŇ
LISABON
FLORENCIE

Projekt počítá se třemi zahraničními výjezdy. Zástupci hl.m. Prahy, pražských městských částí, Integračního centra Praha a organizace Slovo 21 už nasbírali zkušenosti s integrací cizinců na municipální úrovni ve Vídni a v Lisabonu. Na základě právě osvědčené praxe a zkušeností ze zahraničních cest vznikne také elektronická publikace, která bude volně ke stažení na stránkách organizací pracujících s cizinci.

 

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA VE FLORENCII
(12. - 14. 2. 2014)

Během dvoudenní návštěvy Florencie účastníci navštívili tamní pobytové centrum pro cizince a setkali se zástupci odboru prosperity, migrace a sociální inkluze města Florencie. Dle zástupkyně odboru Giuseppiny Bonanni velkou část klientů využívajících služeb pro cizince tvoří uprchlici (žadatelé o mezinárodně-právní ochranu) ze států východní Afriky či bývalých kolonií Itálie. Dalšími klienty jsou cizinci z Číny a Rumunska, přijíždějící do Florencie v rámci ekonomické migrace. Je nutné zmínit, že integrující instituce, včetně místní samosprávy a státní správy, nedělá pří využívání integračních opatřeních rozdíl mezi občany EU a ty z třetích zemí.

Navštívené pobytové centrum má kapacitu asi 140 osob, zařízení tvoří komplex obytných budov, hříště a mešity. Klienti tu můžou být maximálně šest měsíců a účastňují se kurzů na osobní rozvoj, italského jazyka, znalost kulturního a sociálního pozadí Itálie, které je má připravit na život v nové zemi.

Zástupci z Česka byli v rámci této studijní návštěvy i na schůzce v prostorách Městské přepážky pro otázky migrace (Sportello Unico Communale d´Imigrazione). Mezi její základní služby patří poradenství v otázkách pobytu, lékařské péče, bydlení, pracovního uplatnění. Magistrát města Florencie při poskytování tohoto typu poradenství využívá služeb neziskových organizací ve formě zprostředkování doprovodů a tlumočení. Činnost neziskových organizací je úzce koordinována s magistrátem města Florencie a z části je i dotuje. Pracovníci neziskových organizací aktivně cizince vyhledávají v místě jejich častého pohybu nebo přímo v komunitách a působí v terénu jako kulturní mediátoři konfliktů mezi majoritní společnosti a komunitami cizinců.

 

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA V LISABONU
(25. - 28. 9. 2013)

Od novověku, od dob velkých objevovatelů, se pyšnilo Portugalsko svou námořní otevřeností. Tento fakt stále platí do současnosti, k tomuto charakteru je Portugalsko vázáno od moderních dob jako země imigrantů, avšak Lisabon jako hlavní město této národní pestrosti je v tomto ohledu překvapivě čerstvým nováčkem. Odhaduje se, že dvě třetiny dětí v předškolním věku jsou cizího původu. Ke konci roku 2012 podle statistik žije v Lisabonu zhruba 46 tisíc cizinců. Lisabonská strategie spočívá a zakládá na velmi jednoduchém principu – rozvíjet Lisabon jako město takové, kam se může každý zařadit, do kterého může každý přispívat. Dále je na místě plně využívat diverzity, která tvoří jednu z nejsilnějších stránek města spolu s její polohou, která je připravena svět přivítat s otevřenou náručí.


V současnosti je různorodost národností příznačná pro diverzitu Portugalska, a proto klade vláda velký důraz na působení v oblasti integrace jakožto jedna z politických priorit této země. Cílem této naší cesty se stala interkulturní strategie města Lisabonu. Účastníci návštěvy měli možnost se setkat s Manuelou Júdice, ředitelka Lisbon Crossroads of Worlds, která nám k situaci dodala spoustu užitečných informací. Významným bodem projevu se stal festival “Todos” (český ekvivalent “Všichni”), který představuje ideální můstek k vyjádření interkulturality. Tento festival by splnil veškeré očekávání největší výzvy projektu, jež adresuje jakési dědictví portugalského kolonialismu.

V rámci toho studijní pobytu bylo účastníkům také umožněna návštěva Národního centra na podporu integrace imigrantů (CNAI), který spadá pod Vysoký Komisariát pro imigraci a interkulturní dialog (ACIDI). Za velmi inovativní krok pro reprezentativní image a dynamiku těchto center můžeme považovat jejich efektivní zapojení socio-kulturních mediátorů z různých zemí původu, jež mají přirozeně jazykové a kulturní vybavení na podporu služeb pro imigranty. V těchto rezortech budou imigrantům poskytovány nejen informace, ale i přímé služby a vyřizování dokumentů. Tyto tzv. one-stop-shop centra mohou imigranti využívat v Lisabonu, Portu a Faru. V současnosti ACIDI spolupracuje s více než sto mediátory, kteří pracují v celkem dvanácti jazycích.

 

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA VE VÍDNI
(19. - 21. 6. 2013)

Účastníci studijní návštěvy se dozvěděli o fungování vídeňského integračního oddělení a s aktivitami, které v tomto směru rakouská metropole podniká. Z nejzajímavějších aktivit můžeme zmínit například nejrůznější jazykové kurzy zaměřené na rozličné cílové skupiny (mládež, maminky s dětmi,…), aplikace pro mobilní telefony sloužící k výuce německého jazyka či projekt „Sei dabei“, který podporuje sousedské aktivity spojující migranty a majoritní společnost. Vedle toho probíhá celá řada dalších aktivit a MA 17 má také svoje regionální pobočky v různých městských částech Vídně.

Největším programem vídeňského magistrátu v oblasti integrace cizinců je projekt Start Wien určený pro nově příchozí cizince. Pro cizince je tu připraven tzv. Start Coaching, tedy jakási vstupní poradna, kde se migranti dozvědí ve svém mateřském jazyce (služby jsou poskytovány ve 24 jazycích) všechno potřebné – co je třeba si zařídit, kontakty na poradny pro cizince, možnosti jazykových a rekvalifikačních kurzů atd. Na začátku svého pobytu ve Vídni také dostanou jakýsi pas, kam si zaznamenávají absolvované kurzy a který také obsahuje slevové poukázky na kurzy německého jazyka. Součástí programu Start Wien jsou také informační moduly – jakési kurzy, ve kterých se zájemci dozví užitečné informace např. o bydlení, zdravotnictví, podnikání, sociálním systému atd.

Poradní centrum pro migranty a migrantky je instituce, která z největší části spolupracuje s vídeňským úřadem práce a pomáhá migrantům s možností uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím tohoto centra se cizinci mohou přihlásit na různé rekvalifikační kurzy, doplnit si vzdělání atd. Centrum je také zaměřeno na různé cílové skupiny se specifickými potřebami, například na mladé migranty nebo na ženy, které si prošly nějakým složitým životním příběhem (týrané či zneužívané ženy apod.). Služby poradního centra jsou opět poskytovány v nejrůznějších jazycích, takže většina klientů zde může komunikovat ve svém mateřském jazyce.

 

KULATÝ STŮL

Zkušenosti z cest, příklady úspěšných modelů integrace cizinců z evropských států a diskuse s účastníky bude pak tématem kulatého stolu, kterého se zúčastní opět zástupci HMP, státní správy a samosprávy, integračních center a NNO. Kulatý stůl bude totiž jedním z nástrojů, který napomůže kvalitně připravit koncepci HMP v oblasti integrace cizinců. A Praha se tak stane díky projektu a navázání kontinuální spolupráce a zapojování HMP do sítě evropských hlavních měst v oblasti integrace cizinců jedním z tvůrců integračních politik a strategií na municipální úrovni v EU, a tím pozitivně ovlivní i příjemce z ČR, kterým budou dostupné dobré praxe a příklady úspěšných projektů realizovaných na lokální úrovni příkladem.

 

  

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A HL. M. PRAHA

 

 

Aktualizováno: 9. 5. 2014