Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP

realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2015

Projekt, který funguje již od roku 2011, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí.
V týmu expertů a lektorů, kteří zpracovávají metodiku a aktivně se účastní seminářů, naleznete kapacity jako je PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková a další. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva semináře:
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů

 

PROŠKOLILI JSME STOVKY PRACOVNÍKŮ OAMP

shape square OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V ÚVODNÍM ŠKOLENÍ PŘES 370 PRACOVNÍKŮ OAMP
shape square OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V NAVAZUJÍCÍM ŠKOLENÍ PŘES 60 PRACOVNÍKŮ OAMP

      

ÚSPĚCH PROJEKTU
Vidíme velký posun v přístupu pracovníků OAMP k jejich práci a k cizincům obecně. Zaznamenáváme rozdíl mezi lidmi, kteří se školení účastnili na začátku, a těmi, kdo přicházejí dnes. Současní pracovníci OAMP jsou mnohem otevřenější v komunikaci a také je vidět, že je jejich práce většinou baví. To samozřejmě není jen naše zásluha, ale věříme, že ti, kteří přicházejí z našich školení, přinášejí na svá pracoviště nové impulsy přenositelné na ostatní pracovníky. Za úspěch považujeme nejen to, že MV ČR má zájem o další – navazující školení pro ty, kteří již na prvním školení byli a chtějí si prohloubit či zdokonalit své dovednosti, ale také to, že o tento typ školení projevily zájem další skupiny pracovníků státní správy, pro které jsme realizovali v rámci projektu EIF 2013-14 z roku 2015 dalších 9 jednodenních školení.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Jedním z výstupů projektu je evaluační zpráva, jež zpracovává výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se na závěr školení účastní všichni dosud proškolení pracovníci OAMP. Výsledky poslední evaluace z roku 2014 dokazují úspěch celého projektu. Zpětná vazba potvrdila, že účastníci školení ve valné většině považují projekt za užitečný. Poznatky, které získali na školení, využijí v praxi. Nejoceňovanějším přínosem školení je pro většinu účastníků schopnost vnímat a více naslouchat potřebám nově příchozích cizinců, uvědomění interkulturních rozdílů a schopnost vcítit se do jejich situace. Dále účastníci školení považují za užitečné nové poznatky z oblasti komunikačních dovedností, schopnost asertivní komunikace, správného kladení otázek a efektivního vedení rozhovoru. Z jednotlivých témat patří mezi nejoceňovanější část školení „křeslo pro hosta“, kde měli účastníci možnost poznat specifika různých komunit. Mezi oblíbené aktivity patří také interaktivní hra Ostrov a dále pak jednotlivá cvičení určená k nácviku komunikačních dovedností.

Odpovědi v dotaznících slouží celému týmu jako inspirace pro vylepšení programu školení tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám účastníků. Danou formu školení - tedy dvoudenní společný pobyt ve vybraném školicím středisku – i lektorské obsazení vnímá většina účastníků jako zcela vyhovující.

 

CO SE JIŽ POVEDLO

V roce 2015 jsme realizovali šest školení pro pracovníky OAMP. Z toho byli čtyři školení úvodní a dvě navazující. V rámci  úvodních školení se účastníci dozvěděli nejen o teorii ke komunikaci v rámci různých kulturních společenství, ale také o migraci na našem území ČR z hlediska demografického i sociologického. Dále se setkali s hostem, který zastupoval danou komunitu v ČR a přiblížil specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace.

V rámci navazujícího školení si účastníci prohloubili své znalosti nabyté z úvodního školení. Měli možnost diskutovat s hosty z IN-BÁZE nad prací interkulturních asistentů působících na OAMP.

V květnu 2015 jsme také proškolili nové lektory mezikulturních kompetencí. Toto školení vedli Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. První den byl zaměřený na předávání vědomostí, pokud se jedná o různé kultury a představení bloků, které se přednáší v rámci projektu. Druhý den si vyzkoušeli odpřednášet jeden z představených bloků dle metod, které se předchozí den naučili. S těmito lektory nadále plánujeme spolupracovat.

 

 

 

 

           

Aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

Aktualizováno: 7. 1. 2016

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.