Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP

realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2015

Projekt, který funguje již od roku 2011, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí.
V týmu expertů a lektorů, kteří zpracovávají metodiku a aktivně se účastní seminářů, naleznete kapacity jako je PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková a další. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva semináře:
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů

 

PROŠKOLILI JSME STOVKY PRACOVNÍKŮ OAMP

shape square OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V ÚVODNÍM ŠKOLENÍ PŘES 370 PRACOVNÍKŮ OAMP
shape square OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V NAVAZUJÍCÍM ŠKOLENÍ PŘES 60 PRACOVNÍKŮ OAMP

      

ÚSPĚCH PROJEKTU
Vidíme velký posun v přístupu pracovníků OAMP k jejich práci a k cizincům obecně. Zaznamenáváme rozdíl mezi lidmi, kteří se školení účastnili na začátku, a těmi, kdo přicházejí dnes. Současní pracovníci OAMP jsou mnohem otevřenější v komunikaci a také je vidět, že je jejich práce většinou baví. To samozřejmě není jen naše zásluha, ale věříme, že ti, kteří přicházejí z našich školení, přinášejí na svá pracoviště nové impulsy přenositelné na ostatní pracovníky. Za úspěch považujeme nejen to, že MV ČR má zájem o další – navazující školení pro ty, kteří již na prvním školení byli a chtějí si prohloubit či zdokonalit své dovednosti, ale také to, že o tento typ školení projevily zájem další skupiny pracovníků státní správy, pro které jsme realizovali v rámci projektu EIF 2013-14 z roku 2015 dalších 9 jednodenních školení.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Jedním z výstupů projektu je evaluační zpráva, jež zpracovává výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se na závěr školení účastní všichni dosud proškolení pracovníci OAMP. Výsledky poslední evaluace z roku 2014 dokazují úspěch celého projektu. Zpětná vazba potvrdila, že účastníci školení ve valné většině považují projekt za užitečný. Poznatky, které získali na školení, využijí v praxi. Nejoceňovanějším přínosem školení je pro většinu účastníků schopnost vnímat a více naslouchat potřebám nově příchozích cizinců, uvědomění interkulturních rozdílů a schopnost vcítit se do jejich situace. Dále účastníci školení považují za užitečné nové poznatky z oblasti komunikačních dovedností, schopnost asertivní komunikace, správného kladení otázek a efektivního vedení rozhovoru. Z jednotlivých témat patří mezi nejoceňovanější část školení „křeslo pro hosta“, kde měli účastníci možnost poznat specifika různých komunit. Mezi oblíbené aktivity patří také interaktivní hra Ostrov a dále pak jednotlivá cvičení určená k nácviku komunikačních dovedností.

Odpovědi v dotaznících slouží celému týmu jako inspirace pro vylepšení programu školení tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám účastníků. Danou formu školení - tedy dvoudenní společný pobyt ve vybraném školicím středisku – i lektorské obsazení vnímá většina účastníků jako zcela vyhovující.

 

CO SE JIŽ POVEDLO

V roce 2015 jsme realizovali šest školení pro pracovníky OAMP. Z toho byli čtyři školení úvodní a dvě navazující. V rámci  úvodních školení se účastníci dozvěděli nejen o teorii ke komunikaci v rámci různých kulturních společenství, ale také o migraci na našem území ČR z hlediska demografického i sociologického. Dále se setkali s hostem, který zastupoval danou komunitu v ČR a přiblížil specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace.

V rámci navazujícího školení si účastníci prohloubili své znalosti nabyté z úvodního školení. Měli možnost diskutovat s hosty z IN-BÁZE nad prací interkulturních asistentů působících na OAMP.

V květnu 2015 jsme také proškolili nové lektory mezikulturních kompetencí. Toto školení vedli Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. První den byl zaměřený na předávání vědomostí, pokud se jedná o různé kultury a představení bloků, které se přednáší v rámci projektu. Druhý den si vyzkoušeli odpřednášet jeden z představených bloků dle metod, které se předchozí den naučili. S těmito lektory nadále plánujeme spolupracovat.

 

 

 

 

           

Aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

Aktualizováno: 7. 1. 2016