Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Úspěšná žádost o pobyt IV - vybrané změny cizineckého zákona

Vážení čtenáři, následující řádky berte jako přehled nejzásadnějších změn cizineckého zákona. Změny jsou účinné od 18. 12. 2015. Pobytové problematice se tým interkulturních pracovníků InBáze, z. s., věnuje již delší dobu a pečlivě sleduje uplatňování cizineckého zákona. Poskytujeme poradenskou činnost na pobočkách Koněvova a Cigánkova oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP).

Lhůty pro prodlužování pobytu

Cizinecké právo prochází častými změnami, které jsou oproti předchozí úpravě většinou omezující a žadatelům kladou různé překážky. To rozhodně neplatí pro lhůty pro prodlužování pobytu. Nově je stanoveno, že žádost o:

  1. 1)první povolení k dlouhodobému pobytu z dlouhodobého víza nebo
  2. 2)prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelem

lze podat nejdříve 120 dnů před uplynutím platnosti dosavadního víza (nebo povolení k pobytu) a nejpozději v poslední den jeho platnosti. Jedinou výjimkou je zaměstnanecká karta – lhůta pro prodloužení končí nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti dosavadní karty. Pozor, u všech lhůt pro prodloužení dlouhodobého pobytu platí, že pokud poslední den lhůty připadne na den pracovního pokoje (víkend, svátek), posledním dnem k podání žádosti se stává předcházející pracovní den!

Například studenti určitě ocení, že žádost lze ve výjimečných případech podat i dříve než 120 dnů před uplynutím dosavadního oprávnění. Takový postup je však potřeba velice dobře písemně zdůvodnit při podání samotné žádosti a nejlepší je, když žadatel rovnou prokáže jeho potřebnost, např. relevantními listinami.

 

Přechodné pobyty rodinných příslušníků občanů ČR a EU

Změna cizineckého zákona detailněji vymezila okruh osob, které lze považovat za rodinné příslušníky občana ČR nebo EU. Nově nelze jednoduše považovat za rodinného příslušníka každého, kdo má s občanem ČR/EU „silnou citovou vazbu“, ale musí se jednat o druha, nebo družku v intenzivním a pevném partnerském vztahu, s nímž dotyčný žije ve společné domácnosti. Další kategorie rodinných příslušníků zůstaly bez výrazných změn, akorát se u některých zdůraznila potřeba prokázat skutečnou závislost na občanovi ČR nebo EU.

 

Konečně se do zákona dostala možnost přechodu z povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana ČR/EU na běžné povolení k dlouhodobému pobytu anebo povolení k trvalému pobytu po 5 letech pro cizince bez rodinné vazby k občanovi ČR/EU. O přechod lze požádat do 60 dnů po právoplatném ukončení povolení k přechodnému pobytu, jestliže se přetrhla rodinná vazba a ukončilo se soužití s občanem ČR/EU anebo pokud sám cizinec požádá o ukončení přechodného pobytu.

 

Žádosti o trvalý pobyt

Již není možné z výjezdního příkazu žádat přímo na území ČR o vydání jakéhokoliv povolení k trvalému pobytu. Není to možné ani pro děti, aby mohly společně žít s rodičem s trvalým pobytem na území ČR. Zodpovědnost za neoprávněný pobyt dítěte mladšího 15 let navíc nese rodič a může být z tohoto důvodu opakovaně pokutován. V situaci, kdy již dítě má výjezdní příkaz a rodič by pro něj chtěl hned požádat o povolení k trvalému pobytu (protože sám má trvalý pobyt), musí se taková žádost podat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Přímo na území ČR mohou o vydání povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití s rodičem s trvalým pobytem požádat děti, pokud mají krátkodobé nebo dlouhodobé vízum anebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V průběhu tzv. „fikce dlouhodobého pobytu“ není možné žádat o vydání povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů, z důvodu zvláštního zřetele anebo v zájmu České republiky. O „fikci dlouhodobého pobytu“ se mluví nejčastěji v případě, když se o žádosti o vydání prvního povolení k dlouhodobému pobytu anebo jeho prodloužení ještě nerozhodlo a dosavadní povolení nebo vízum už neplatí.

 

Další vybrané změny

U žádostí, v nichž se zkoumá čistý měsíční příjem žadatele, může nově OAMP vyžadovat, aby žadatel zbavil mlčenlivosti finanční úřad ve vztahu k OAMP. Finanční úřad tak bude postupovat stejně jako Okresní/Pražská správa sociálního zabezpečení a poskytne veškeré dostupné informace do řízení, kdykoliv ho o to OAMP požádá. Pokud se k žádosti dokládá příjem další společně posuzované osoby anebo člena rodiny, je potřeba počítat s možností zbavení mlčenlivosti finančního úřadu i touto osobou.

Dlouhodobé vízum lze vydat až na 1 rok (oproti dosavadním 6 měsícům). Tato změna pozitivně ovlivní zejména studenty. Pro dlouhodobé pobyty nezletilých dětí v ČR už nebude stačit souhlas rodiče s krátkodobým pobytem v zahraničí. U žádostí dětí o dlouhodobý pobyt anebo trvalý pobyt nebude potřeba souhlasu rodiče, který podepisuje žádost za dítě a žije na území ČR, pokud zde už dítě dlouhodobě žije a souhlas dostalo či pokud rodič prokáže, že není možné zajistit souhlas 2. rodiče.

 

Pro více informací o dalších změnách cizineckého zákona se obraťte na naše interkulturní pracovníky:

tel.: (+420) 739 037 353

e-mail: %22%20%5Co%20% Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.inbaze.cz/asistence-na-pobockach-opc-mvcr

 

Text: Tomáš Verčimák

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.