Cizinci a bydlení

Text: Jan Matěj Bejček

Při poskytování poradenských služeb cizincům, ať už skrze služby InBáze, z. s., či prostřednictvím projektu Integračního centra Praha, o. p. s, se velmi často setkávám s otázkami, které se týkají bydlení a to především v rámci nájmu či podnájmu a problémů s ním spojenými.

Záměrně používám slovo „problém“, protože většina těchto situací má v zásadě jednoho společného jmenovatele, kterého bych eufemicky charakterizoval jako „něco se děje a nevím si rady, nerozumím“, případně „majitel porušuje má práva, jak se mohu bránit?

Stabilní bydlení je spolu se znalostí českého jazyka a ekonomickou soběstačností považováno za jeden z klíčových prvků úspěšné integrace do české společnosti, a je zároveň podmínkou pro téměř všechny typy pobytového oprávnění. Pro mnohé cizince však může být bydlení často velmi složitým problémem. V následujícím článku si proto řekneme několik slov k nájemnímu bydlení, na co si dát pozor a co by nemělo v nájemní smlouvě chybět.  

Nájem versus podnájem

Předně je důležité rozlišovat pojmy nájem a podnájem. Zatímco totiž nájem vzniká smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem (zpravidla vlastníkem bytu nebo jím pověřená osoba), podnájem je vztah založený na smlouvě mezi nájemcem a podnájemcem. Týká se většinou pouze části bytu (zpravidla pokoje s možností užívání kuchyně, koupeny a WC), přičemž zbylé prostory užívá samotný nájemce, případně jiní podnájemci. 

Oproti nájemnímu vztahu přináší podnájem nižší právní jistotu, neboť zaniká se ukončením nájemní smlouvy (při vypršení její platnosti, nebo při výpovědi nájmu ze strany nájemce).  Pro řešení bytové situace je tedy podnájem spíše dočasnou alternativou vhodnou např. pro zahraniční studenty. Pokud v bytě žije více osob na základě podnájemní smlouvy, je třeba v takové smlouvě jasně vymezit předmět podnájmu a výši nájemného včetně poplatků za služby. 

Vznik nájmu a nájemní smlouva

Nájem bytu vzniká uzavřením písemné smlouvy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (§ 2201 a násl.). Před podpisem této smlouvy je třeba klást velký důraz na její obsah a mít dostatek času na to se v případě potřeby poradit s přáteli či ještě lépe s pracovníky nevládních organizací (sociální pracovníci, ev. právníci). 

V nájemní smlouvě musí být řádně označeny smluvní strany, tedy kdo a s kým uzavírá nájemní vztah, a dále kdo další v bytě může bydlet (např. partneři, manžel, manželka, děti, apod.). Důležitým údajem je samotný předmět nájmu, tedy byt či dům, sjednaná výše nájemného, výše poplatků za služby (voda, teplo, úklid) a jejich jmenovitý výčet a doba, na kterou se nájem sjednává. 

Majitelé často cizincům neoprávněně zakazují, aby si adresu pronajatého bytu/domu nahlásili jako „trvalou adresu“ (formálně adresa hlášeného pobytu). Takové jednání je protiprávní, neboť hlášení adresy místa bydliště je právě pro cizince povinností, jejíž nesplnění může mít vliv na jejich pobytové oprávnění. 

Pokud nájemce-cizinec nehovoří česky, nebo si není jistý, zda všemu rozumí správně, doporučuji zajistit si překlad do rodného jazyka (byť neformální), neboť ne každý pronajímatel je k tomu ochotný.

Předání bytu

Při převzetí bytu, tedy zpravidla v den podpisu nájemní smlouvy a úhrady prvního nájmu a případné kauce je vhodné sepsání písemného protokolu o stavu předávaného bytu, v ideálním případě doplněného o obrazovou dokumentaci. Ta je důležitá zejména, jedná-li se o starší byt, nebo o byt, který je pronajímán jako zařízený. Předejde se tak mnoha nedorozuměním při ukončení nájmu a odevzdávání bytu zpět pronajímateli

Kauce

Kaucí neboli tzv. jistotou, jak ji označuje občanský zákoník, se míní určitá finanční záruka zpravidla ve výši jednoho až šestinásobku měsíčního nájemného sloužící coby „pojistka“ pro případ že nájemci vznikne dluh na nájemném či na službách spojených s užíváním bytu. V takovém případě je majitel oprávněn dlužnou částku ze zaplacené kauce strhnout a požadovat její doplnění. 

Často se však stává, že po ukončení nájemního vztahu majitel kauci nájemci nevyplácí, a to i přesto že na nájmu či službách žádný dluh nevznikl. Zde se často setkávám s různými typy argumentací od „v bytě byla způsobena škoda a tak jsem si kauci nechal na její pokrytí“ až k „nájemce odešel z bytu dřív, než jsme si ujednali, a tak mu kauce propadla“. Proto bych rád upozornil, že nájemcem složená kauce nesmí sloužit jako úhrada jakékoliv smluvní nebo i mimosmluvní pokuty neboť by se jednalo o protiprávní jednání, které je v přímém rozporu s občanským zákoníkem (§ 2239). Pakliže tedy nájemce způsobí v pronajatém bytě škodu, je třeba ji řádně prokázat a především vyčíslit. Teprve poté je možné výši škody odečíst z uhrazené kauce, eventuálně žádat o finanční vyrovnání případného rozdílu. 

Pokud v době nájemního vztahu nevznikl žádný dluh a nebyla způsobena žádná škoda v pronajatém bytě či jeho vybavení je pronajímatel povinen kauci do 30 dnů vrátit nájemci. K té se od 01. 01. 2014 připočítávají zákonné úroky, na něž má každý nájemce ze zákona nárok, pokud se s pronajímatelem nedohodl jinak.

V případě že řešíte otázky spojené s nájemním či podnájemním bydlením, domluvte si osobní konzultaci s našimi pracovníky:

Tel.: (+420) 739 037 353 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

www.inbaze.cz/inbaze-praha/socialni-poradenstvi/