Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Úspěšná žádost o pobyt VII - Je negativní rozhodnutí definitivní?

Vážení čtenáři, v minulém čísle bulletinu jste mohli nalézt informace o tom, jak neztratit kontrolu nad podanou žádostí. Dále také proč je důležité se s podklady pro vydání rozhodnutí pečlivě seznámit a vyjádřit se k nim, pokud je žadateli o pobyt dána taková možnost. Víte, co dělat v případě, že žádost o pobyt přes veškerou vaši snahu nedopadne pozitivně a pobyt nezískáte? Jestli se tak stane, nemusí být ještě všem dnům v České republice konec.

Zastavení řízení

Typickým důvodem, kdy Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále OAMP) řízení o podané žádosti o pobyt zastaví, je neodstranění podstatných vad či chyb v podané žádosti. Musí se jednat o vady, které brání v pokračování řízení a není tedy možné dále posuzovat splnění či nesplnění podmínek pro získání pobytu. Určitě si pamatujete, že pokud má podaná žádost nedostatky (hlavně chybějící náležitosti), OAMP žadatele vyzve, aby nedostatky v žádosti do určené lhůty odstranil. Pokud však tyto náležitosti ve lhůtě doloženy nejsou, OAMP může řízení zastavit, čímž se ukončuje rozhodování a posuzování žádosti. Z hlediska získání pobytového oprávnění má v podstatě pro žadatele zastavení řízení stejný dopad, jako by byla jeho žádost zamítnuta. OAMP zastavuje řízení procesní formou rozhodnutí, která se nazývá „Usnesení“.

I v případě, kdyby žadatel určenou lhůtu k doložení chybějících náležitostí zmeškal, ale řízení by zastaveno zatím nebylo, není třeba panikařit, ale co nejdříve všechno potřebné k žádosti doplnit. Jen těžko totiž OAMP může odůvodnit zastavení řízení, když jsou všechny podstatné vady žádosti odstraněny a žádost je již kompletní.

Dalšími důvody pro zastavení řízení nastanou, pokud žadatel vezme svou žádost zpátky, žádost je zjevně právně nepřípustná, žadatel zemře, nebo se celá žádost stane jinak bezpředmětnou, žadatel si v určené lhůtě nepřevezme vyhotovený průkaz o povolení k pobytu anebo se nedostaví na sejmutí biometrických údajů nezbytných pro výrobu průkazu.

Zamítnutí žádosti

Jestliže je žádost doložena veškerými náležitostmi, ze kterých lze spolehlivě ověřit splnění zákonných podmínek pro udělení pobytu, žádost se schvaluje a pozitivní rozhodnutí se vydává ve formě vydaného průkazu o povolení k pobytu (či víza).

Pokud je však z podkladů pro vydání rozhodnutí jasné, že žadatel z určitých důvodů nesplňuje zákonné podmínky pro vydání povolení k pobytu, OAMP vydá „Rozhodnutí“, ve kterém je uvedeno, že žádost se zamítá a pobytové oprávnění se neprodlužuje nebo neuděluje.

Vzhledem k tomu, že procedura žádosti o vydání dlouhodobého víza je méně formální než např. žádosti týkající se povolení k dlouhodobému pobytu, při zamítavém stanovisku se nevydává rozhodnutí, ale pouze „Informace o neudělení dlouhodobého víza“.

Vzpomeňme alespoň několik typických důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení nebo prodloužení pobytového oprávnění:

 1. 1)dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu
 • -neprokázání dostatečných prostředků k pobytu,
 • -neplnění účelu pobytu, resp. nedostatečné prokázání účelu pobytu,
 • -spáchání trestného činu a nemožnost prokázání bezúhonnosti,
 • -žadatel vyplní žádost nepravdivě, resp. doložené náležitosti neodpovídají skutečnosti,
 1. 2)povolení k trvalému pobytu
 • -neprokázání dostatečných prostředků k pobytu,
 • -nedostatečná délka nepřetržitého pobytu započitatelného pro trvalý pobyt,
 • -u zletilých dětí, které se chtějí sloučit s rodiči s trvalým pobytem, neprokázání soustavného (pokračujícího) studia, pod které lze zahrnout například denní studium na střední nebo vysoké škole včetně prázdnin,
 1. 3)povolení k přechodnému pobytu
 • -nedostatečné prokázání rodinné vazby na občana EU/ČR atd.

Jak u usnesení, kterým se řízení zastavuje, tak u rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, je v odůvodnění uvedeno, proč správní orgán (OAMP) právě takovým způsobem ukončil řízení o žádosti.

Odvolání

Součástí každého usnesení i rozhodnutí ve věci samé je na závěr umístěno poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. U neúspěšných žádostí o vydání dlouhodobého víza lze namísto odvolání podat v té samé lhůtě „Žádost o nové posouzení důvodů“.

Tyto opravné prostředky slouží k tomu, aby se sám OAMP opravil a žádosti vyhověl (nebo aby umožnil pokračování v řízení). Pokud se sám OAMP neopraví, postup přezkoumává odvolací správní orgán 2. stupně, kterým je Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Pokud je odvolání podáno včas a splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, řízení o podané žádosti pokračuje ve fázi odvolacího řízení. Vydané usnesení či rozhodnutí, vůči kterému se žadatel brání včasným odvoláním, tehdy nenabyde právní moci (nemusí se stát definitivním). 

Dalším logickým důsledkem je, že OAMP v případě řádně podaného odvolání u žádostí týkajících se povolení k dlouhodobému pobytu nebo přechodnému pobytu nadále osvědčuje platnost stávajícího oprávnění k pobytu tzv. překlenovacím štítkem (či štítkem žadatele) ve formě dlouhodobého víza.

O tom, jak správně podat odvolání a co se děje se žádostí o pobyt v odvolacím řízení, se dozvíte v příštím čísle bulletinu.

Tip na závěr: Podávejte žádosti o pobyt hned, jak můžete, a již v předstihu pracujte na získání všech potřebných dokumentů, abyste maximalizovali šanci na úspěch.

Pro více informací o tom, jak postupovat v pobytové žádosti, nás můžete kontaktovat zde:

InBáze, z. s., Legerova 50, Praha 2 (nad vchodem do výtahu metra I. P. Pavlova)
tel.: (+420) 739 037 353, e-mail: info@inbaze,cz

 

Text: Tomáš Verčimák

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.