Úspěšná žádost o pobyt VII - Je negativní rozhodnutí definitivní?

Vážení čtenáři, v minulém čísle bulletinu jste mohli nalézt informace o tom, jak neztratit kontrolu nad podanou žádostí. Dále také proč je důležité se s podklady pro vydání rozhodnutí pečlivě seznámit a vyjádřit se k nim, pokud je žadateli o pobyt dána taková možnost. Víte, co dělat v případě, že žádost o pobyt přes veškerou vaši snahu nedopadne pozitivně a pobyt nezískáte? Jestli se tak stane, nemusí být ještě všem dnům v České republice konec.

Zastavení řízení

Typickým důvodem, kdy Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále OAMP) řízení o podané žádosti o pobyt zastaví, je neodstranění podstatných vad či chyb v podané žádosti. Musí se jednat o vady, které brání v pokračování řízení a není tedy možné dále posuzovat splnění či nesplnění podmínek pro získání pobytu. Určitě si pamatujete, že pokud má podaná žádost nedostatky (hlavně chybějící náležitosti), OAMP žadatele vyzve, aby nedostatky v žádosti do určené lhůty odstranil. Pokud však tyto náležitosti ve lhůtě doloženy nejsou, OAMP může řízení zastavit, čímž se ukončuje rozhodování a posuzování žádosti. Z hlediska získání pobytového oprávnění má v podstatě pro žadatele zastavení řízení stejný dopad, jako by byla jeho žádost zamítnuta. OAMP zastavuje řízení procesní formou rozhodnutí, která se nazývá „Usnesení“.

I v případě, kdyby žadatel určenou lhůtu k doložení chybějících náležitostí zmeškal, ale řízení by zastaveno zatím nebylo, není třeba panikařit, ale co nejdříve všechno potřebné k žádosti doplnit. Jen těžko totiž OAMP může odůvodnit zastavení řízení, když jsou všechny podstatné vady žádosti odstraněny a žádost je již kompletní.

Dalšími důvody pro zastavení řízení nastanou, pokud žadatel vezme svou žádost zpátky, žádost je zjevně právně nepřípustná, žadatel zemře, nebo se celá žádost stane jinak bezpředmětnou, žadatel si v určené lhůtě nepřevezme vyhotovený průkaz o povolení k pobytu anebo se nedostaví na sejmutí biometrických údajů nezbytných pro výrobu průkazu.

Zamítnutí žádosti

Jestliže je žádost doložena veškerými náležitostmi, ze kterých lze spolehlivě ověřit splnění zákonných podmínek pro udělení pobytu, žádost se schvaluje a pozitivní rozhodnutí se vydává ve formě vydaného průkazu o povolení k pobytu (či víza).

Pokud je však z podkladů pro vydání rozhodnutí jasné, že žadatel z určitých důvodů nesplňuje zákonné podmínky pro vydání povolení k pobytu, OAMP vydá „Rozhodnutí“, ve kterém je uvedeno, že žádost se zamítá a pobytové oprávnění se neprodlužuje nebo neuděluje.

Vzhledem k tomu, že procedura žádosti o vydání dlouhodobého víza je méně formální než např. žádosti týkající se povolení k dlouhodobému pobytu, při zamítavém stanovisku se nevydává rozhodnutí, ale pouze „Informace o neudělení dlouhodobého víza“.

Vzpomeňme alespoň několik typických důvodů pro zamítnutí žádosti o udělení nebo prodloužení pobytového oprávnění:

  1. 1)dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu
  1. 2)povolení k trvalému pobytu
  1. 3)povolení k přechodnému pobytu

Jak u usnesení, kterým se řízení zastavuje, tak u rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, je v odůvodnění uvedeno, proč správní orgán (OAMP) právě takovým způsobem ukončil řízení o žádosti.

Odvolání

Součástí každého usnesení i rozhodnutí ve věci samé je na závěr umístěno poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. U neúspěšných žádostí o vydání dlouhodobého víza lze namísto odvolání podat v té samé lhůtě „Žádost o nové posouzení důvodů“.

Tyto opravné prostředky slouží k tomu, aby se sám OAMP opravil a žádosti vyhověl (nebo aby umožnil pokračování v řízení). Pokud se sám OAMP neopraví, postup přezkoumává odvolací správní orgán 2. stupně, kterým je Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Pokud je odvolání podáno včas a splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, řízení o podané žádosti pokračuje ve fázi odvolacího řízení. Vydané usnesení či rozhodnutí, vůči kterému se žadatel brání včasným odvoláním, tehdy nenabyde právní moci (nemusí se stát definitivním). 

Dalším logickým důsledkem je, že OAMP v případě řádně podaného odvolání u žádostí týkajících se povolení k dlouhodobému pobytu nebo přechodnému pobytu nadále osvědčuje platnost stávajícího oprávnění k pobytu tzv. překlenovacím štítkem (či štítkem žadatele) ve formě dlouhodobého víza.

O tom, jak správně podat odvolání a co se děje se žádostí o pobyt v odvolacím řízení, se dozvíte v příštím čísle bulletinu.

Tip na závěr: Podávejte žádosti o pobyt hned, jak můžete, a již v předstihu pracujte na získání všech potřebných dokumentů, abyste maximalizovali šanci na úspěch.

Pro více informací o tom, jak postupovat v pobytové žádosti, nás můžete kontaktovat zde:

InBáze, z. s., Legerova 50, Praha 2 (nad vchodem do výtahu metra I. P. Pavlova)
tel.: (+420) 739 037 353, e-mail: info@inbaze,cz

 

Text: Tomáš Verčimák