Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Sociální zabezpečení rodičů-cizinců v ČR

Jaké možnosti v rámci sociálního zabezpečení mají ženy-cizinky v souvislosti s těhotenstvím a následnou péčí o novorozené dítě? Za jakých podmínek lze o pomoc žádat a jaké jsou podmínky? Mohou o podporu žádat i muži? Kolik tato podpora činí a jak ji lze vypočítat? Tyto a další odpovědi naleznete v následujícím článku.

Dávky nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění slouží jako součást systému sociálního zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti, za níž se mimo jiné v přeneseném významu považuje také těhotenství a mateřství. 

Pojištění je povinné především pro zaměstnance v pracovním poměru (eventuálně vykonávajících činnost na základě Dohody o pracovní činnosti (DPČ), a tedy i pro cizince, kteří na území ČR vykonávají závislou činnost, k níž jsou především z hlediska zákona o zaměstnanosti oprávněni.

Níže uvádím dvě dávky nemocenského pojištění, které po splnění podmínek stanovených zákonem náleží ženám (v případě peněžité pomoci v mateřství (PPM) i otcům, eventuálně osobám, které pečují o dítě například na základě rozhodnutí soudu) v souvislosti s mateřstvím a těhotenstvím. 

Pozor! Na rozdíl od dávek státní sociální podpory či dávek pomoci v hmotné nouzi nesehrává pobytový status cizince pro uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění žádnou roli!

Účast na nemocenském pojištění není povinná pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Příspěvek je poskytován ženám-zaměstnankyním, které byly z důvodu těhotenství a mateřství převedeny na jinou pracovní pozici za předpokladu že jim z této pozice (bez jejich zavinění) náleží nižší mzda. Jedná se o případy, kdy je žena převedena na jinou práci z důvodu, že je její předchozí pracovní činnost podle zákoníku práce považována za rizikovou pro těhotné či kojící ženy, případně je tímto zákonem přímo zakázána.

Pro uplatnění nároku na příspěvek je potřeba vyplnit formulář Žádost o vyrovnávacípříspěvek v těhotenství a mateřství dostupný zpravidla u ošetřujícího lékaře (gynekologa), který vyplní patřičné kolonky formuláře. Žádost je poté nutno předat zaměstnavateli, který následně zbytek procesu zajistí sám doplněním dalších příloh a odesláním žádosti příslušné pracoviště České správysociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ). 

Výše příspěvku činí rozdíl mezi průměrným započitatelným příjmem připadajícím na 1 kalendářní den a redukovaným denním vyměřovacím základem, který se stanovuje dle výpočtu pro PPM (viz níže), přičemž se vyplácí nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu.

Pozor! OSVČ o příspěvek žádat nemohou.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) = „mateřská“

PPM, nejčastěji česky označována jako tzv. mateřská, je dávkou, která je vázaná na účast na nemocenském pojištění (například závislá činnost sjednaná na základě Pracovní smlouvy či DPČ, nebo OSVČ, pakliže si dobrovolně hradí pojistné), o níž mohou ženy zažádat v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím. 

Pozor! Podmínkou pro získání této dávky je účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech (24 měsíců) před nástupem na PPM, a to po dobu alespoň 270 kalendářních dnů.

Pro podání žádosti je nutné vyplnit formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství dostupný u ošetřujícího lékaře (gynekologa) během předporodní péče (stejně jako u vyrovnávacího příspěvku). V případě žadatelů-zaměstnanců se vyplněný formulář předává zaměstnavateli a ten jej spolu s vyplněným formulářem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění předá na Oblastní správu sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ). OSVČ podávají vyplněnou žádost přímo na OSSZ (PSSZ).

O dávku je možné požádat od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu, přičemž doba, po kterou se dávka vyplácí (v měsíčních výplatách) činí 28 týdnů (přibližně půl roku), či 37 týdnů (přibližně 9 měsíců) v případě dvou a více souběžně narozených dětí.

Výše „mateřské“ (PPM)

Výše dávky se určuje podle výše tzv. započitatelného příjmu získaného zpravidla v období 12 měsíců před nástupem na PPM, který se dělí počtem kalendářních dní v daném období, čímž se získá tzv. denní vyměřovací základ, který se dále redukuje dle níže uvedené tabulky (platné v roce 2016):

Denní příjem do 

901 Kč

 

redukce na 100 %

Denní příjem nad 

901 Kč 

do 1 351 Kč 

redukce na 60 %

Denní příjem nad 

1 351 Kč 

do 2 701 Kč 

redukce na 30 %

Denní příjem nad

2 701 Kč 

 

nezohledňuje se

Vyplácená „mateřská“ (PPM) činí 70 % zredukovaného denního vyměřovacího základu

Příklad: žena s minimální mzdou stanovenou pro rok 2016, tj. příjem ve výši 9 900 Kč hrubého/měsíčně doloží příjem za 12 měsíců. Průměrný příjem činí 12 × 9 900 Kč = 118 800 Kč: 365 = 325,48 Kč. Denní vyměřovací základ činí 325,48, následně se redukuje v první fázi na 100 % a dále již ne. Vyplácená denní PPM bude činit 70 % z takto určeného denního vyměřovacího základu, tj. 325,48 × 0,7 = 228 Kč (zaokrouhleno nahoru). Měsíční částka bude činit v průměru 6 840 Kč.

Dávky státní sociální podpory

Státní sociální podpora je systém peněžitých dávek, jimiž se ČR podílí na úhradě nákladů spojených zejména s narozením a péčí o dítě (děti) a nákladů spojených s bydlením. Jedná se o tzv. nepojistné dávky, což znamená, že pro jejich přiznání není potřeba prokázat předchozí účast na sociálním pojištění.

Žádosti o jednotlivé dávky vyřizuje Úřad práce ČR (konkrétně Referát nepojistných sociálních dávek, či Referát státní sociální podpory) prostřednictvím svých kontaktních pracovišť, přičemž lhůta pro vyřízení žádosti činí 30 dnů (eventuálně 60 dnů u složitějších případů). 

Kdo má nárok na výplatu dávek?

Cizinci s povolením k pobytu na území ČR (dlouhodobý, přechodný, trvalý pobyt, či mezinárodní ochrana), kteří na území pobývají alespoň 1 rok (365 dnů), což se prokazuje obvykle tzv. historií pobytu vydanou Odborem azylové a migrační politiky MV ČR (OAMP). Uvedená lhůta plyne ode dne hlášení pobytu na území u služby cizinecké policie, nebo na OAMP v případě cizinců s dlouhodobým vízem za účelem „převzetí“ povolení k pobytu a dále cizinců ohlašujících změnu např. adresy bydliště v ČR. 

Pozor! Cizinci v řízení o udělení mezinárodní ochrany (tj. žadatelé) nemají na výplatu dávek státní sociální podpory nárok.

Porodné

Jedná se o jednorázovou dávku určenou zpravidla ženám-matkám (za určitých okolností může žádat i muž-otec), kterým se narodilo zdravé dítě. Náleží v případě, že příjem ženy-matky, včetně příjmu s ní posuzovaných osob, nepřesahuje částku životního minima násobenou koeficientem 2,70. 

Příklad: rodina o dvou dospělých osobách s novorozencem nesmí pro získání nároku na porodné překročit částku příjmu ve výši 16 119 Kč (3 140 Kč + 2 830 Kč × 2,7).

Výše dávky činí 13 000 Kč u prvního a 10 000 Kč u druhého narozeného dítěte. V případě dalších narozených dětí se dávka porodného nevyplácí.

Rodičovský příspěvek (RP)

O rodičovský příspěvek lze žádat buď v případě vyčerpání peněžité pomoci v mateřství (PPM), či v situaci, kdy na výplatu PPM nevzniká nárok (většinou nesplnění doby nemocenského pojištění). Dávka je určena rodičům (ženám i mužům), kteří řádně a celodenně pečují o dítě, přičemž, je-li v rodině více dětí, se počítá vždy to nejmladší do 4 let věku.

Žádat lze buď po vyčerpání PPM, nebo v případě, že na PPM nevznikl nárok po narození dítěte, nejpozději však do doby, než dosáhne věku 4 let. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný na každém pracovišti úřadu práce (případně online na www.mpsv.cz/forms). 

Při žádosti a následné výplatě RP se nesleduje příjem. Rodičovský příspěvek činí celkem 220 000 Kč a je vyplácen v měsíčních splátkách do 4 let věku. Výši měsíční výplaty RP je v základu 7 600 Kč po dobu prvních 9 měsíců věku dítěte, poté se snižuje na 3 800 Kč. Tato varianta znamená čerpání RP po dobu 4 let.

Rodič, jemuž lze ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ (viz PPM), v případě kdy 70 % 30násobku tohoto základu činí částku v rozmezí 7 600–11 500 Kč, si může výši měsíční výplaty RP, a tedy i dobu čerpání, sám určit. Výše měsíční výplaty pak odpovídá vypočtené částce denního vyměřovacího základu, maximálně však do výše 11 500 Kč

Příklad: rodič má hrubý příjem ve výši 14 500 Kč, který doloží za posledních 12 měsíců. Denní vyměřovací základ (jako u PPM) je tedy 14 500 Kč × 12 : 365 = 476,72.Pro určení výše měsíčního RP se počítá 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, tj. 46,72 × 30 × 0,7 = 10 011 Kč. Rodič si tedy může určit maximální výši měsíční výplaty RP v částce 10 011 Kč, což znamená výplatu RP po dobu 22 měsíců, přičemž poslední splátka bude činit 9 769 Kč (21 × 10 011 Kč = 210 231 Kč + 9 769 = 220 000 Kč).

Pozor! Rodičovský příspěvek nelze pobírat současně s PPM.

Přídavek na dítě 

Dávka je určena tzv. nezletilým či nezaopatřeným dětem (tj. dětem ve věku do 18 let, nebo 26 let, pakliže jsou studenty střední nebo vysoké školy v prezenční formě studia), jestliže průměrný příjem rodiny nepřevyšuje částku životního minima jednotlivce/rodiny násobenou koeficientem 2,40.

Příklad: Rodina o dvou dospělých osobách a nezaopatřeném dítěti ve věku 22 let nesmí pro získání nároku na Přídavek na dítě překročit částku příjmu ve výši 20 208 Kč (3 140 Kč + 2 830 Kč + 2 450 Kč × 2,4).

Žádost se podává na předepsaném formuláři (obdobně jako u RP) 1× ročně, k němuž se dokládá příjem za celý kalendářní rok zpravidla přecházející roku, v němž je žádost podána. 

Příklad: Při žádosti podané v období leden – září se dokládá příjem za předminulý kalendářní rok, zatímco u žádostí podaných v období říjen – prosinec pak za předchozí kalendářní rok. Tj. u žádosti podané v květnu 2017 se dokládá příjem za rok 2015, avšak u žádosti podané v listopadu 2017 se doloží příjem za rok 2016.

Výše dávky je stanovena paušálně v závislosti na věku dítěte. Do 6 let činí výše dávky 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně (stav k 2016).

Řešíte otázky spojené s těhotenstvím či mateřstvím? Potřebujete poradit při řešení peněžité pomoci v mateřství či rodičovského příspěvku? Domluvte si bezplatnou osobní konzultaci s našimi pracovníky neziskové organizace InBáze:

Tel.: (+420) 739 037 353 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,web: www.inbaze.cz 

 

 

Text: Jan Matěj Bejček

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.