Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Odstupné a další finanční kompenzace při skončení pracovního poměru

Mýty o zaměstnání:
„Když mi ve firmě řeknou, že už pro mě nemají práci, zaměstnavateli jen něco podepíši a jdu…“
Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné a kdy na další finanční kompenzace?
Na co si má dát zaměstnanec pozor, aby nárok na odstupné neztratil?
Kdy a jak může skončit pracovní poměr?

 

Přesto, že v poslední době začíná znovu platit ono příslovečné „nejsou lidi“, je možné, že se právě od vašeho zaměstnavatele dozvídáte, že pro vás nebude mít práci. Jak jednoduché je skončit pracovní poměr a jaká jsou v této chvíli vaše práva?

Podle zákona může dojít ke skončení pracovního poměru pouze těmito způsoby:

  • Zrušením pracovního poměru ve zkušební době – zaměstnanec i zaměstnavatel mají právo okamžitě písemně ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Důvod uvádět nemusí. Zkušební doba je obvykle 3 měsíce. 
  • Uplynutím sjednané doby – v případě, že byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou.
  • Dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – pracovní poměr končí ke dni, na kterém se dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem.
  • Výpovědí ze strany zaměstnance – není nutné uvádět důvod výpovědi, výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet 1. den měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.
  • Výpovědí ze strany zaměstnavatele – výpověď může dát zaměstnavatel pouze z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce. Výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet 1. den měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnanci.
  • Okamžitým ukončením pracovního poměru zaměstnancemz důvodů nevyplacené mzdy, nebo její části; případně z důvodu, že vás zaměstnavatel nepřevedl na jinou práci po předložení posudku od závodního lékaře, že nesmíte dál bez ohrožení svého zdraví vykonávat práci, kterou jste dosud vykonávali.
  • Okamžitým ukončením pracovního poměru zaměstnavatelem – při zvlášť hrubém porušení pracovních povinností zaměstnancem.

Ve kterých případech máte nárok na odstupné?

Odstupné se týká případů, kdy:

  • Pracovní poměr končí z tak zvaných organizačních důvodů. To znamená, že se ruší zaměstnavatel, nebo jeho část, nebo se zaměstnavatel stěhuje z místa, které máte uvedené jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě, či se vaše pracovní pozice stala nadbytečnou a zaměstnavatel ji zrušil. 
  • Zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb (dříve „závodní lékař“), nebo podle rozhodnutí posudkové komise nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání či pro ohrožení touto nemocí, anebo z důvodu, že dosáhl na pracovišti nejvyšší přípustné expozice (práce pod zemí, u rentgenu..).

Další finanční kompenzace

Pokud okamžitě zrušíte pracovní poměr protože:

1. Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu, nebo nějakou její část nejpozději do 15 dnů po datu její splatnosti. Mzda je splatná v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém jste vykonali danou práci. Pokud vám zaměstnavatel nezaplatí mzdu nebo její část do posledního dne měsícenásledujícího po vykonané práci, připočítejte 15 dnů, a 16. den můžete okamžitě zrušit pracovní poměr (písemně s uvedením tohoto důvodu).

2. Máte posudek od závodního lékaře, že nesmíte dál bez ohrožení svého zdraví vykonávat práci, kterou děláte. Tento posudek předáte zaměstnavateli. Zaměstnavatel by vás měl převést na jinou práci, která je pro vás ze zdravotního hlediska vhodná. Pokud to neudělá, máte ze zákona nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obecně 2 měsíce). V této době již nechodíte do práce, ale pobíráte doma průměrnou mzdu. (Pozor! To je rozdíl oproti výpovědní době, po kterou do práce stále chodíte, nadřízený vám zadává úkoly. Jste-li ve „výpovědi“, máte pouze možnost požádat o určité neplacené volno k hledání nového zaměstnání.)

Příklad: Zaměstnavatel rozhodl o vaší nadbytečnosti. 19. 10. vám předal písemnou výpověď. Výpovědní doba začne běžet od 1. 11. a skončí 31. 12. Během této doby musíte ještě chodit do práce a zaměstnavatel vám zadává práci a platí mzdu. Pokud vám řekne, že už pro vás práci nemá, může vás nechat doma, ale musí vám do 31. 12. platit náhradu mzdy (jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele).

Jestliže lékařský posudek říká, že nelze dále vykonávat dosavadní práci, protože jste utrpěli pracovní úraz, nebo máte nemoc z povolání, je nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. V lékařském posudku však musí být jednoznačně řečeno, že jako zaměstnanec nemůžete dělat dosavadní práci z výše uvedených důvodů a tento stav musí být trvalý. Nestačí doporučení lékaře k převedení na jinou práci.

Dohoda o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů, úřad práce

Na odstupné máte ze zákona nárok, i když z organizačních důvodůskončí pracovní poměr dohodou. Pokud zaměstnavatel musí skončit provoz, uzavřít pobočku, nebo zrušit vaše pracovní místo, pravděpodobně vám „dohodu“ nabídne. Pracovní poměr vám potom skončí dnem, na kterém jste se domluvili. K podpisu dohody vás nemůže nikdo nutit, záleží jen na vás, jestli ji podepíšete, nebo ne. Je velmi důležité, aby v dohodě o rozvázání pracovního poměru bylo uvedeno, že k ní dochází z jednoho z organizačních důvodů. Snáz potom prokážete svůj nárok na odstupné, kdyby bylo potřeba domáhat se nároků soudní cestou.

Odstupné má dokonce vliv i na evidenci na úřadu práce. Úřad práce vám začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti po uplynutí tolika měsíců, kolik „měsíců odstupného“ jste dostali zaplaceno. Podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena po celou podpůrčí dobu, jen se její výplata „odloží“ (posune v čase). Uvedení organizačních důvodů, a to jak v dohodě, tak ve výpovědi má ještě jeden důležitý účel: zabránit tomu, aby úřad práce označil skončení vašeho pracovního poměru jako bez vážného důvodu. Díky tomu by dokonce byla snížena podpora v nezaměstnanosti! Když bude v dohodě o skončení pracovního poměru uvedena jako důvod jedna z organizačních příčin, máte nejen nárok na odstupné, ale dostanete podporu v nezaměstnanosti nezkrácenou.

Odstupné – organizační důvody – a jeho výše

Výše odstupného se řídí podle let odpracovaných v dané organizaci. 

Odpracované roky

Výše odstupného

méně než 1 rok 

1× průměrný výdělek

alespoň 1 rok a méně než 2 roky

2× průměrný výdělek

alespoň 2 roky

3× průměrný výdělek

Odstupné vám náleží i v případě, že máte pracovní poměr na kratší pracovní úvazek! Minimální možné odstupné definuje zákoník práce, zaměstnavatel má možnost vyplatit odstupné vyšší, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy, nebo z vnitřních předpisů organizace. Z odstupného se neodvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, jen daň z příjmu. Zaměstnavatel vám může nabídnout jinou (další) kompenzaci, která není zaručena zákonem. V tom případě mluvíme o tak zvaném odchodném. Odstupné nebo odchodné dostanete s poslední výplatou. Nároku na odstupné se nemůžete vzdát, zákoník práce to zakazuje. Zaměstnavatel vám tyto peníze musí vyplatit vždy, i když se písemně domluvíte, že na odstupném netrváte. 

Michaela Límová, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Pernerova 32, Praha 8 – Karlín, tel. 222 360 452, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro řešení pracovně právních otázek se obraťte na kteroukoli poradnu CIC – sociální poradenství nebo Perspektiva, www.cicpraha.org

 

Text: Michaela Límová

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.