Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Děti-cizinci narozené na území ČR I. – státní příslušníci třetích zemí

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v následujícím článku naleznete základní informace týkající se situací, kdy se rodičům-cizincům na území ČR narodí dítě. Dozvíte se, jak a kde vyřídíte rodný list, v jaké lhůtě a o jaké pobytové oprávnění můžete pro své dítě žádat a jak je to se zdravotním pojištěním.

Rodný list a zápis do knihy narození

Pokud jste novopečenými rodiči, vyvstává vám v této jistě radostné situaci i několik důležitých povinností. Na prvním místě je nutné narození dítěte ohlásit do 3 pracovních dnů místně příslušnému matričnímu úřadu („matrika“). Zpravidla tak činí porodnice, respektive ošetřující lékař. Nicméně pokud se tak nestane, je povinen oznámení učinit jeden z rodičů. Příkladem může být situace, kdy žena porodí dítě mimo zdravotnické zařízení a kdy zároveň nedošlo k poskytnutí zdravotní péče během porodu i po něm (např. porod proběhl doma). V takovém případě je nutné kromě dokladů, které uvádím níže, osvědčit skutečnost, že matkou je skutečně žena, která porodila. Konkretizaci těchto dokladů sděluje příslušný matriční úřad.

Vydání rodného listu (matričního dokladu) se řídí zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. Vyřízení rodného listu dítěte je v kompetenci matričního úřadu (zpravidla „odbor matrik“ v rámci úřadu městské části/obecního úřadu), který je místně příslušný k porodnici, v níž se dítě narodilo (např. dítěti narozenému v Porodnici u Apolináře na Praze 2 bude rodný list vyřízen na Úřadu městské části Praha 2 atd.). 

Pro vyřízení rodného listu (respektive pro zápis do knihy narození) je potřeba, aby se rodič dostavil na příslušný matriční úřad a doložil:

U dětí narozených v manželství:

 • oddací list ,
 • průkaz povolení k pobytu (biometrický průkaz, cestovní doklad opatřený vízem, průkaz žadatele o mezinárodní ochranu),
 • prohlášení obou rodičů o jménu a příjmení dítěte.

U dětí narozených mimo manželství:

 • rodný list matky,
 • prohlášení o jménu dítěte,
 • průkaz povolení k pobytu (biometrický průkaz, cestovní doklad opatřený vízem, průkaz žadatele o mezinárodní ochranu).

Jestliže se manželé před ohlášením narození dítěte rozvedli, je třeba doložit pravomocnýrozsudek o rozvodu. Stejně tak je třeba v případě úmrtí manžela-otce dítěte doložit úmrtní list. Pokud rodiče nejsou manželé (jedná se o partnery), postačí, že muž před matričním úřadem učiní prohlášení o otcovství. V tomto případě je třeba, aby také doložil průkaz totožnosti (v případě určení otcovství rozhoduje příslušný soud).

Pokud nehovoříte česky nebo si při komunikaci s úřady nejste jistí, je vhodné k jednání přizvat interkulturního pracovníka, nebo tlumočníka do vašeho jazyka, který poskytuje své služby většinou bezplatně v rámci nabídky služeb místních nevládních neziskových organizací (v Praze např. ICP, InBáze aj). V některých vážnějších případech dokonce úřady požadují, aby se jednání účastnil soudní tlumočník, jehož služby jsou však zpoplatněny.

Vystavení prvního rodného listu (tzv. prvopis rodného listu) je zbaveno správního poplatku, tedy je vydáván bezplatně. Rodný list je vystaven zpravidla ve lhůtě do 30 dnů ode dne ohlášení narození dítěte. Pro převzetí rodného listu je potřeba doložit průkaz totožnostirodiče (postačí biometrický průkaz, povolení k pobytu či cestovní doklad). Pokud rodný list přebírá rodinný příslušník (např. sourozenec) či jiná osoba, je potřeba mimo doklad totožnosti předložit i ověřenou plnou moc. 

POZOR! Veškeré dokumenty vydané v jiném státě než v ČR, které dokládáte matričnímu úřadu, musí být opatřeny soudním překladem do českého jazyka. V případě států, jenž nejsou na seznamu mezinárodních smluv, je potřeba opatřit tzv. konečnou ověřovací doložkou neboli apostilou.

Pobyt dětí-cizinců narozených na území ČR

Pokud dítě-cizinec narozené na území ČR bude v době do 60 dnů z území země vycestovávat, nemusí pro něj jeho zákonný zástupce (rodič) žádat o povolení k pobytu (pokud ovšem sami povolením k pobytu/vízem disponují). Pobyt dítěte se po tuto dobu považuje za „přechodný“. O případný pobyt v ČR pak bude žádat ze zahraničí prostřednictvím zastupitelského úřadu v zemi původu.

V opačném případě – tedy pokud dotyčné dítě hodlá na území ČR pobývat po dobu delší než 60 dnů – je potřeba, aby za něj jeho zákonný zástupce (rodič) ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození podal žádost o pobytové oprávnění. 

Rodiče mohou pro své dítě žádat vždy o takové pobytové oprávnění, kterým sami disponují, což znamená, že rodiče pro své dítě mohou žádat o:

 • Vízum do 90 dnů (krátkodobé vízum) – pokud alespoň jeden z rodičů pobývá na území ČR na základě krátkodobého víza;
 • Vízum nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) – pokud alespoň jeden z rodičů pobývá na území ČR na základě dlouhodobého víza (vč. víza za účelem strpění);
 • Dlouhodobý pobyt – pokud alespoň jeden z rodičů pobývá na území ČR na základě vydaného povolení k dlouhodobému pobytu;
 • Trvalý pobyt – pokud alespoň jeden z rodičů pobývá na území na základě vydaného povolení k trvalému pobytu;
 • Mezinárodní ochrana (azyl/doplňková ochrana) – pokud rodiče pobývají na území ČR na základě rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany).

Pro vyřízení pobytového oprávnění dětí narozených na území ČR je potřeba:

 • vyplnit příslušný formulář žádosti (vízum/dlouhodobý/trvalý pobyt/mezinárodní ochrana),
 • doložit cestovní doklad dítěte vydaný státem, jehož je dítě státním příslušníkem nebo předložit cestovní doklad rodiče, v kterém je dítě zapsáno,
 • doklad o zdravotním pojištění.

Do vyřízení žádosti o pobytové oprávnění dítěte a převzetí víza/průkazu povolení k pobytu nemůže dítě z území ČR vycestovat, jinak hrozí, že se již na území ČR nebude moci vrátit.

Zdravotní pojištění

Z hlediska pobytu a přístupu ke zdravotní péči v ČR je důležité, aby dětem narozeným na území ČR bylo zajištěno zdravotní pojištění. 

U žádostí týkajících se krátkodobého a dlouhodobého víza postačí sjednat zdravotní pojištění cestovní (eventuálně lze nahradit prohlášením, že rodič/zákonný zástupce uhradí veškeré náklady související s poskytovanou zdravotní péčí). 

K žádostem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je však zapotřebí zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče, které lze sjednat u tzv. komerčních zdravotních pojišťoven (př. Slavia, Maxima, PVZP, Uniqua atd.). 

Při uzavírání pojistné smlouvy s komerční zdravotní pojišťovnou si nezapomeňte vyžádat seznamsmluvních zdravotnických zařízení včetně seznamu dětských lékařů – ideálně těch, kteří praktikují v blízkosti vašeho bydliště. Lékaři a zdravotnická zařízení, která nejsou smluvními partnery vámi zvolené zdravotní pojišťovny od vás mohou v takovém případě i navzdory uzavřenému pojištění požadovat nemalé poplatky.

Dětem, které prostřednictvím svého zákonného zástupce (zpravidla rodič) podaly žádost o vydání povolení k trvalému pobytu či udělení mezinárodní ochrany, vzniká nárok (a povinnost) na vstup do systému veřejného zdravotního pojištění (podle zák. č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění). 

POZOR! Pobyt narozeného dítěte na území ČR, u něhož došlo k podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na příslušném pracovišti OAMP MV ČR, se dnem přijetí žádosti považuje za trvalý již od okamžiku narození až do vydání pravomocného rozhodnutí – tj. vzniká tzv. fikce pobytu.

Řešíte otázky spojené s pobytovým oprávněním na území ČR? Potřebujete poradit před či během vašeho pobytového řízení a nevíte, na koho se obrátit? Domluvte si bezplatnou osobní konzultaci s našimi pracovníky InBáze:

Tel.: (+420) 739 037 353 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Web: www.inbaze.cz 

Poradenství pro cizince zdarma
V České republice působí neziskové nevládní organizace a integrační centra, která poskytují zdarma poradenství v oblasti pobytové legislativy, zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zdravotního a sociálního pojištění aj. 
Tyto organizace jsou placené státem a pracují v nich vzdělaní a zkušení odborníci. Seznam organizací, na které se můžete po celé ČR obrátit, naleznete například v adresáři www.cizinci.cz.

Text: Jan Matěj Bejček

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.