Děti-cizinci narozené na území ČR I. – státní příslušníci třetích zemí

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v následujícím článku naleznete základní informace týkající se situací, kdy se rodičům-cizincům na území ČR narodí dítě. Dozvíte se, jak a kde vyřídíte rodný list, v jaké lhůtě a o jaké pobytové oprávnění můžete pro své dítě žádat a jak je to se zdravotním pojištěním.

Rodný list a zápis do knihy narození

Pokud jste novopečenými rodiči, vyvstává vám v této jistě radostné situaci i několik důležitých povinností. Na prvním místě je nutné narození dítěte ohlásit do 3 pracovních dnů místně příslušnému matričnímu úřadu („matrika“). Zpravidla tak činí porodnice, respektive ošetřující lékař. Nicméně pokud se tak nestane, je povinen oznámení učinit jeden z rodičů. Příkladem může být situace, kdy žena porodí dítě mimo zdravotnické zařízení a kdy zároveň nedošlo k poskytnutí zdravotní péče během porodu i po něm (např. porod proběhl doma). V takovém případě je nutné kromě dokladů, které uvádím níže, osvědčit skutečnost, že matkou je skutečně žena, která porodila. Konkretizaci těchto dokladů sděluje příslušný matriční úřad.

Vydání rodného listu (matričního dokladu) se řídí zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. Vyřízení rodného listu dítěte je v kompetenci matričního úřadu (zpravidla „odbor matrik“ v rámci úřadu městské části/obecního úřadu), který je místně příslušný k porodnici, v níž se dítě narodilo (např. dítěti narozenému v Porodnici u Apolináře na Praze 2 bude rodný list vyřízen na Úřadu městské části Praha 2 atd.). 

Pro vyřízení rodného listu (respektive pro zápis do knihy narození) je potřeba, aby se rodič dostavil na příslušný matriční úřad a doložil:

U dětí narozených v manželství:

U dětí narozených mimo manželství:

Jestliže se manželé před ohlášením narození dítěte rozvedli, je třeba doložit pravomocnýrozsudek o rozvodu. Stejně tak je třeba v případě úmrtí manžela-otce dítěte doložit úmrtní list. Pokud rodiče nejsou manželé (jedná se o partnery), postačí, že muž před matričním úřadem učiní prohlášení o otcovství. V tomto případě je třeba, aby také doložil průkaz totožnosti (v případě určení otcovství rozhoduje příslušný soud).

Pokud nehovoříte česky nebo si při komunikaci s úřady nejste jistí, je vhodné k jednání přizvat interkulturního pracovníka, nebo tlumočníka do vašeho jazyka, který poskytuje své služby většinou bezplatně v rámci nabídky služeb místních nevládních neziskových organizací (v Praze např. ICP, InBáze aj). V některých vážnějších případech dokonce úřady požadují, aby se jednání účastnil soudní tlumočník, jehož služby jsou však zpoplatněny.

Vystavení prvního rodného listu (tzv. prvopis rodného listu) je zbaveno správního poplatku, tedy je vydáván bezplatně. Rodný list je vystaven zpravidla ve lhůtě do 30 dnů ode dne ohlášení narození dítěte. Pro převzetí rodného listu je potřeba doložit průkaz totožnostirodiče (postačí biometrický průkaz, povolení k pobytu či cestovní doklad). Pokud rodný list přebírá rodinný příslušník (např. sourozenec) či jiná osoba, je potřeba mimo doklad totožnosti předložit i ověřenou plnou moc. 

POZOR! Veškeré dokumenty vydané v jiném státě než v ČR, které dokládáte matričnímu úřadu, musí být opatřeny soudním překladem do českého jazyka. V případě států, jenž nejsou na seznamu mezinárodních smluv, je potřeba opatřit tzv. konečnou ověřovací doložkou neboli apostilou.

Pobyt dětí-cizinců narozených na území ČR

Pokud dítě-cizinec narozené na území ČR bude v době do 60 dnů z území země vycestovávat, nemusí pro něj jeho zákonný zástupce (rodič) žádat o povolení k pobytu (pokud ovšem sami povolením k pobytu/vízem disponují). Pobyt dítěte se po tuto dobu považuje za „přechodný“. O případný pobyt v ČR pak bude žádat ze zahraničí prostřednictvím zastupitelského úřadu v zemi původu.

V opačném případě – tedy pokud dotyčné dítě hodlá na území ČR pobývat po dobu delší než 60 dnů – je potřeba, aby za něj jeho zákonný zástupce (rodič) ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození podal žádost o pobytové oprávnění. 

Rodiče mohou pro své dítě žádat vždy o takové pobytové oprávnění, kterým sami disponují, což znamená, že rodiče pro své dítě mohou žádat o:

Pro vyřízení pobytového oprávnění dětí narozených na území ČR je potřeba:

Do vyřízení žádosti o pobytové oprávnění dítěte a převzetí víza/průkazu povolení k pobytu nemůže dítě z území ČR vycestovat, jinak hrozí, že se již na území ČR nebude moci vrátit.

Zdravotní pojištění

Z hlediska pobytu a přístupu ke zdravotní péči v ČR je důležité, aby dětem narozeným na území ČR bylo zajištěno zdravotní pojištění. 

U žádostí týkajících se krátkodobého a dlouhodobého víza postačí sjednat zdravotní pojištění cestovní (eventuálně lze nahradit prohlášením, že rodič/zákonný zástupce uhradí veškeré náklady související s poskytovanou zdravotní péčí). 

K žádostem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je však zapotřebí zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče, které lze sjednat u tzv. komerčních zdravotních pojišťoven (př. Slavia, Maxima, PVZP, Uniqua atd.). 

Při uzavírání pojistné smlouvy s komerční zdravotní pojišťovnou si nezapomeňte vyžádat seznamsmluvních zdravotnických zařízení včetně seznamu dětských lékařů – ideálně těch, kteří praktikují v blízkosti vašeho bydliště. Lékaři a zdravotnická zařízení, která nejsou smluvními partnery vámi zvolené zdravotní pojišťovny od vás mohou v takovém případě i navzdory uzavřenému pojištění požadovat nemalé poplatky.

Dětem, které prostřednictvím svého zákonného zástupce (zpravidla rodič) podaly žádost o vydání povolení k trvalému pobytu či udělení mezinárodní ochrany, vzniká nárok (a povinnost) na vstup do systému veřejného zdravotního pojištění (podle zák. č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění). 

POZOR! Pobyt narozeného dítěte na území ČR, u něhož došlo k podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na příslušném pracovišti OAMP MV ČR, se dnem přijetí žádosti považuje za trvalý již od okamžiku narození až do vydání pravomocného rozhodnutí – tj. vzniká tzv. fikce pobytu.

Řešíte otázky spojené s pobytovým oprávněním na území ČR? Potřebujete poradit před či během vašeho pobytového řízení a nevíte, na koho se obrátit? Domluvte si bezplatnou osobní konzultaci s našimi pracovníky InBáze:

Tel.: (+420) 739 037 353 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Web: www.inbaze.cz 

Poradenství pro cizince zdarma
V České republice působí neziskové nevládní organizace a integrační centra, která poskytují zdarma poradenství v oblasti pobytové legislativy, zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zdravotního a sociálního pojištění aj. 
Tyto organizace jsou placené státem a pracují v nich vzdělaní a zkušení odborníci. Seznam organizací, na které se můžete po celé ČR obrátit, naleznete například v adresáři www.cizinci.cz.

Text: Jan Matěj Bejček