Úspěšná žádost o pobyt VIII: Je negativní rozhodnutí definitivní?

V minulém čísle bulletinu jste se mohli dozvědět, jaká rozhodnutí Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále OAMP) můžou znamenat negativní důsledek pro žadatele o pobyt. Níže naleznete pokračování minulého článku s obecnými informacemi, jak správně podat odvolání vůči negativnímu rozhodnutí, a co se děje se žádostí o pobyt v odvolacím řízení.

Podání odvolání

Odvolání proti usnesení o zastavení řízení, případně rozhodnutí o zamítnutí žádosti, se podává na OAMP, který o žádosti rozhodoval. Doporučuje se, aby bylo odvolání adresováno na stejnou adresu, která je uvedena v záhlaví těchto rozhodnutí. Stejně jako ostatní důležité dokumenty, i odvolání adresujte doporučeně (s podacím lístkem), abyste o včasném podání zásilky měli důkaz.

V každém případě je nutné odvolání podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení negativního rozhodnutí. Pokud by bylo odvolání podáno na poště (doporučeně) i v poslední den lhůty, je podáno včas. Hlavní pobočka České pošty v Praze je přitom otevřena každý den minimálně do půlnoci. Zmeškání lhůty pro odvolání lze prominout pouze z vážných objektivních důvodů, které nezavinil žadatel (např. hospitalizace). Pokud tedy hodláte podat odvolání po řádné odvolací lhůtě, musíte vedle samotného odvolání požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání. Dále musíte uvést, jaké důvody zapříčinily podání po lhůtě a nejlépe rovnou doložit důkazy o těchto důvodech.

Proč se odvolání posílá stejnému orgánu, který negativní rozhodnutí vydal?

Důvodem je možnost, že se OAMP může sám opravit a odvolání zcela vyhovět (tehdy mluvíme o tzv. autoremeduře). To může například znamenat, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude zrušeno a žádosti o pobytové oprávnění bude ve světle odvolání rovnou vyhověno, nebo bude umožněno pokračování v řízení. Pokud tak OAMP neučiní, teprve tehdy se odvolání předává na další posouzení odvolacímu orgánu – Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odbor azylové a migrační politiky MV ČR (OAMP) v tom případě Komisi zasílá odvolání s celým spisem a vlastním vyjádřením, z jakého důvodu není možné odvolání vyhovět. Lhůta pro posouzení odvolání orgánem 1. stupně (OAMP) je 30 dnů od doručení odvolání.

Náležitosti odvolání

OAMP má též na starosti dohlédnout, aby podané odvolání splňovalo základní zákonné podmínky. Které to jsou? Z odvolání musí být jasné to samé, co u každého běžného úkonu vůči orgánu veřejné správy – údaj o osobě, která odvolání podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, resp. doručovací adresa), a dále informace o tom, jaké věci se odvolání týká (jakého rozhodnutí). V odvolání by se též mělo uvést:

  1. 1)v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá;

V pobytových věcech to bude téměř vždy plný rozsah rozhodnutí. Samotné neudělení pobytového oprávnění je obsaženo ve výroku rozhodnutí, který bývá v jeho úvodní části zvýrazněný tučně. Odvolání, které by směřovalo jen proti odůvodnění rozhodnutí, je nepřípustné.

  1. 2)v čem je spatřován rozpor se zákonem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud není možné v zákonné lhůtě (15 dnů) řádně odůvodnit podávané odvolání, je potřeba podat odvolání alespoň se základními informacemi a s tvrzením, že se žadatel vůči rozhodnutí odvolává. Následně je potřeba odvolání doplnit, protože napadené rozhodnutí se až na výjimky přezkoumává v rozsahu námitek, které odvolatel v odvolání uplatnil. Pokud by odvolání nebylo úplné, nebo by nedávalo smysl, OAMP by vyzval k jeho opravě či doplnění v rámci určené lhůty. Teprve poté, když odvolání splňuje zákonné předpoklady, se zasílá odvolacímu orgánu.

Je potřeba pamatovat na to, že k novým skutečnostem a doloženým důkazům, která se uplatní až v odvolání, se přihlíží jedině tehdy, když nemohly být uplatněny před vydáním negativního rozhodnutí.

Následky podaného odvolání

Pokud by odvolání ve lhůtě podáno nebylo, negativní rozhodnutí nabyde právní moci a řízení o žádosti tím definitivně končí. Naopak u rozhodnutí, která jsou pro žadatele pozitivní, se může žadateli vyplatit vzdát se práva na odvolání dříve, aby takové rozhodnutí hned nabylo právní moci (typicky, když si žadatel přebírá biometrický průkaz o povolení k pobytu). 

Jestliže žadatel vůči negativnímu rozhodnutí podal odvolání včas, řízení o žádosti o změně účelu povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení platnosti dosavadního povolení nebo vydání povolení k trvalému pobytu nekončí a probíhají dále v rámci odvolacího řízení. To v praxi často znamená, že právní fikce platnosti dosavadního pobytového oprávnění nezaniká; naopak, stále trvá, takže žadatel může požadovat vydání osvědčení o platnosti pobytového oprávnění, i když už žádné povolení formálně není platné. Tento následek je projevem tzv. odkladného účinku včasně podaného odvolání. U rozhodnutí, kterými se upravuje pouze vedení řízení, ale nerozhoduje se v nich o dané žádosti jako celku (nazývají se „usnesení“), odkladný účinek včasně podané odvolání nemá.

Postup odvolacího orgánu

Pokud Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců shledá, že odvolání je důvodné a napadené rozhodnutí je v rozporu se zákonem, má několik možností, jak dále postupovat. V praxi se lze setkat s těmito řešeními:

a)napadené rozhodnutí Komise zruší a věc vrátí OAMP k novému projednání

V takovém případě OAMP rozhoduje znovu, lhůta pro vydání rozhodnutí plyne od začátku. Navíc je OAMP vázán právním názorem Komise. V novém projednání žádosti se zpravidla doplňuje dokazování dokládáním aktuálních listin. Vůči rozhodnutí v rámci nového projednání žádosti lze znovu podat odvolání, pokud je pro žadatele nepříznivé.

b)napadené rozhodnutí Komise změní a žádosti vyhoví

Takové řešení je však v praxi zcela výjimečné.

Jestliže Komise neshledá negativní rozhodnutí jako nesprávné nebo nezákonné, potvrdí ho a odvolání zamítne. V tomto momentu se řízení definitivně končí a jedinou možností, jak se dále bránit proti negativnímu rozhodnutí, je pouze žaloba v rámci správního soudnictví. 

 

Pro více informací o tom, jak postupovat v pobytové žádosti, nás můžete kontaktovat zde:
InBáze, z. s., Legerova 50, Praha 2 (nad vchodem do výtahu metra I.P.Pavlova)
tel.: (+420) 739 037 353, e-mail: info@inbaze,cz

 

Poradenství pro cizince zdarma

V České republice působí neziskové nevládní organizace a integrační centra, která poskytují zdarma poradenství v oblasti pobytové legislativy, zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zdravotního a sociálního pojištění aj. 

Tyto organizace jsou placené státem a pracují v nich vzdělaní a zkušení odborníci. Seznam organizací, na které se můžete po celé ČR obrátit, naleznete například v adresáři www.cizinci.cz.

Text: Tomáš Verčimák

Ilustrační foto: Ministerstvo vnitra