Úspěšná žádost o pobyt IX: Soudní přezkum v pobytových věcech

Milí čtenáři, v aktuálním článku naleznete několik základních informací o možnostech obrany prostřednictvím žaloby v případě negativního rozhodnutí v žádosti o pobyt. Navážeme tak na informace ze dvou minulých článků, v nichž jsme psali o řádném opravném prostředku vůči negativnímu rozhodnutí – odvolání. Psali jsme též o tom, jak, do kdy a kde podat odvolání, co se děje s celou věcí v průběhu odvolacího řízení a jaké důsledky to má pro žadatele o pobyt. V příštím článku se seznámíte o hlavních změnách cizineckého zákona, které jsou již v rozběhnutém legislativním procesu a jejichž účinnost může přejít v platnost v nejbližších měsících.

 

V jakých případech se lze proti negativnímu rozhodnutí bránit žalobou u soudu?

Pokud je zamítnuto i odvolání proti negativnímu rozhodnutí v pobytové věci, takové rozhodnutí nabývá právní moci doručením rozhodnutí o odvolání a řízení o podané žádosti se definitivně končí. Negativní rozhodnutí se tak již obecně stává „neměnným“ a je schopno vyvolat právní účinky. Typickým praktickým důsledkem je, že žadateli přestane být osvědčováno oprávnění k pobytu během rozhodování ve formě tzv. překlenovacích štítků.

Navíc je žadateli bez jiného pobytového oprávnění udělován výjezdní příkaz, v jehož lhůtě musí z území České republiky vycestovat. Pokud oprávnění k pobytu záviselo pouze na neúspěšné žádosti, měl by se neúspěšný žadatel co nejdříve dostavit na Odbor azylové a migrační politiky MV ČR pro výjezdní příkaz. V praxi jsme zachytili toleranci pro udělení výjezdního příkazu 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Přesto může být po nabytí právní moci negativního rozhodnutí neúspěšný žadatel o pobyt (který již nemá žádné jiné pobytové oprávnění) dle zákona považovaný za cizince bez pobytového oprávnění a může s ním být zahájeno řízení o správním vyhoštění.

Zákon však umožňuje, aby se rozhodnutí, které nabylo právní moci, podrobilo nezávislému soudnímu přezkumu na základě podané žaloby. Z hlediska řešení pobytových oprávnění lze podat žalobu, proti definitivnímu rozhodnutí zejména v těchto typech řízení:

Pro možnost podat žalobu přitom nehraje roli, kde byla žádost o pobyt podána. Je proto možné podat žalobu i proti definitivnímu rozhodnutí, kterým nebyla schválena žádost o vydání zaměstnanecké karty, jež byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

U dlouhodobých víz je obecně vyloučena možnost podávat v případě neúspěchu žalobu k soudu. V každém případě je však nezbytnou podmínkou pro možnost podání žaloby vyčerpání řádných opravných prostředků v rámci správního řízení. Nejprve je tedy nutno podat odvolání a až následně se lze bránit žalobou.

 

Důvody pro podání žaloby

Rozhodnutím, proti kterému směřuje žaloba ve výše uvedených věcech, je tedy vždy rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Právě Komise je správním orgánem, který rozhoduje o dané žádosti v posledním stupni tím, že rozhoduje o odvolání.

Žalobu proti rozhodnutí Komise lze podat z důvodů, které je možno rozdělit do několika základních okruhů:

1. Rozhodnutí je nicotné

Nicotnost rozhodnutí se zjišťuje v soudním řízení i bez toho, aby o to žalobce požádal. Nicotná rozhodnutí se formálně jako rozhodnutí „tváří“, jedná se však ve skutečnosti o neexistující rozhodnutí. Nicotné rozhodnutí nemůže vyvolat žádné následky, protože jej např. vydal orgán, který k tomu neměl pravomoc, byla uložena nějaká povinnost někomu, kdo není danou osobou, rozhodnutí je nesmyslné, byla aplikovaná již neúčinná norma apod.

2. Správní řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí, mělo vady

Musí se jednat o takové chyby správních orgánů v řízení, které mohly mít vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí. Může se tedy stát, že v řízení se sice nějaká vada objevila, neměla však významný vliv na jeho zákonnost. V pobytových věcech se typicky můžou vyskytnout tyto vady:

a) správní orgán odmítl prošetřit důkazy, které navrhoval žadatel, protože je předem považoval za nevěrohodné,

b) žadatel nebyl správním orgánem řádně předvolán k výslechu, nebo mu nebyl doručen jiný důležitý dokument (např. výzva k odstranění vad žádosti) řádným způsobem, který zákon stanoví (např. správní orgán nevyužije jinou známou adresu žadatele a doručuje prostřednictvím vyhlášky),

c) řízení bylo zastaveno usnesením místo toho, aby se o žádosti rozhodlo zamítnutím pro nesplnění zákonných podmínek,

d) na žádosti o přerušení řízení nebo o nahlížení do spisu nebraly správní orgány ohled,

e) správní orgány dostatečně nezjišťovaly okolnosti případu, takže nebylo jasné, jaký je stav věci, anebo je deklarovaný stav věci v rozporu se stavem, který vyplývá ze spisu (týká se zejména řízeními, kterými se ruší povolení k pobytu) atd.

3. Rozhodnutí je nezákonné z jiných důvodů

Nakonec uvádíme několik typických důvodů, kdy lze mluvit o nezákonném rozhodnutí:

a) nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v nedostatku důvodnosti nebo jeho nesrozumitelnosti,

b) správní orgány nesprávně posoudily právní otázky vztahující se na zjištěné skutkové okolnosti případu (situaci, kterou správně zjistily),

c) správní orgány posoudily danou věc tak, že překročily zákonem dané meze správního uvážení, anebo tyto meze byly zneužité.

Důvodem pro podání žaloby proti rozhodnutí Komise rozhodně není jeho neúčelnost anebo neefektivnost, pokud bylo vydáno v souladu se zákonem.

 

Náležitosti žaloby

Tak jako v každé žádosti, i ze žaloby musí být jasné označení toho, kdo ji podává (jméno a příjmení, doručovací adresa), musí být datovaná a podepsaná. V žalobě dále musí být jasné označení:

K žalobě se vždy připojuje i rozhodnutí, které žalobce napadá.

Ve věcech, kde je zřejmě nezákonné i rozhodnutí správního orgánu na prvním stupni (Odboru azylové a migrační politiky), lze žádat i o zrušení tohoto rozhodnutí.

Za žalobu je nutno zaplatit soudní poplatek 3 000 Kč a za návrh na přiznání odkladného účinku žaloby dalších 1 000 Kč.

 

Odkladný účinek a rozhodnutí soudu

Důsledkem podání žaloby není to, že napadené rozhodnutí nelze vynucovat např. udělováním výjezdních příkazů a nucením k opuštění území České republiky. Jak jsme uvedli, rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců je již neměnné, i když byla podaná žaloba. Se žalobou však lze požádat o to, aby nebylo možné napadené rozhodnutí vynucovat a aby se žalobě přiznal odkladný účinek.

Zdůvodnění návrhu na přiznání odkladného účinku však musí být zcela konkrétní a jasné, takže bude odrážet naléhavost takového návrhu. Z návrhu musí být jasné, proč by jinak hrozila výkonem napadeného rozhodnutí závažná újma, pokud by žalobce o odkladný účinek nežádal. Pokud bude žalobě přiznán odkladný účinek, správní orgány nesmí nutit žalobce vycestovat z území České republiky.

Jestliže soud žalobu projedná a shledá ji důvodnou, vysloví nicotnost napadeného rozhodnutí anebo ho zruší a věc vrátí Komisi k novému projednání. Jak jsme uvedli, lze zrušit též předchozí rozhodnutí, pokud bylo též nezákonné, anebo řízení před správním orgánem prvního stupně vykazovalo vážné vady, které měly vliv na zákonnost. Pokud žaloba nebude shledána důvodnou, soud ji zamítne. Soud v žádném případě nemůže napadené rozhodnutí změnit a například udělit povolení k pobytu. Účelem soudního přezkumu je posuzovat pouze zákonnost správního řízení a rozhodnutí.

Ve výjimečných případech pak lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, zde je už zastoupení advokátem povinné. Pokud jste v soudním řízení byli úspěšní, soud vám přizná náklady řízení (soudní poplatky, zákonnou odměnu advokáta, pokud jste byli zastoupeni).

 

Pro více informací o tom, jak postupovat v pobytové žádosti, nás můžete kontaktovat zde:

InBáze, z. s., Legerova 50, Praha 2 (nad vchodem do výtahu metra I. P. Pavlova); tel.: (+420) 739 037 353, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Text: Tomáš Verčimák