Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt (statistický přehled)

Již od roku 2008 platí pro cizince, kteří chtějí získat trvalý pobyt v České republice, povinnost prokázat znalost českého jazyka minimálně na úrovni A1. Toto pravidlo až na několik výjimek platí pro všechny občany třetích zemí (tedy mimo Evropskou unii, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Z toho logicky plyne, že občané EU a čtyř zmíněných zemí, kteří požádají o povolení k trvalému pobytu, nemusí skládat zkoušku z českého jazyka ani jinak dokládat znalost češtiny. Další početnou kategorií cizinců ze třetích zemí, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou žadatelé o trvalý pobyt, kteří minimálně jeden rok studovali základní, střední nebo vysokou školu v českém jazyce. Další kategorie cizinců, jimž se účast na zkoušce promíjí, jsou uvedeny v zákoně o pobytu cizinců a na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Text: Filip Davydov

Zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt každoročně podstoupí několik tisíc cizinců. Je zajímavé, že zatímco v roce 2015 činil počet konaných zkoušek 8 406, v roce 2018 se jednalo už jen o 3 925 zkoušek. Počet vyzkoušených cizinců tedy za tři roky zaznamenal více než dvojnásobný propad. Letos lze očekávat další pokles množství konaných zkoušek: za prvních jedenáct měsíců roku 2019 se na zkoušku dostavilo jen 3 104 osob. Počty vykonaných zkoušek v jednotlivých letech lze zjistit z grafu 1.

 

graf1
Graf 1: počet vykonaných zkoušek pro účely udělení povolení k trvalému pobytu v letech 2013–2019. Zdroj: interní statistiky Národního ústavu pro vzdělávání.


Podíváme-li se na strukturu uchazečů dle státní příslušnosti, ta je v posledních letech (až na pár proměn) hodně podobná a mezi nejpočetnějšími komunitami cizinců dokonce téměř totožná. Nejvíce se na zkoušku dlouhodobě hlásí Vietnamci, Ukrajinci a Rusové. V posledních dvou letech se na čtvrté místo dostali občané Indie. Za povšimnutí stojí fakt, že rok 2019 se zřejmě stane přelomovým v tom smyslu, že bude poprvé za několik let vyzkoušeno více občanů Ukrajiny než cizinců z Vietnamu. Minimálně tomu tak nasvědčují údaje za období od začátku ledna do konce listopadu 2019. Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulce 1.

 

tabulka1
Tabulka 1: počty absolvovaných zkoušek dle státní příslušnosti cizinců v letech 2017–2019. Zdroj: interní statistiky Národního ústavu pro vzdělávání.
Nejvíce hodnotnou statistikou je ale zřejmě ukazatel úspěšnosti představitelů jednotlivých státních příslušností. V prvním čísle loňského Bulletinu Slovo jsme již toto téma otevřeli. Nyní se podíváme na čísla trochu podrobněji. V prvních jedenácti měsících roku 2019 činila celková úspěšnost cizinců u zkoušky 65 %, což je zatím nejvyšší úspěšnost od roku


2014, viz graf 2.

graf2


Graf 2: celková úspěšnost cizinců u zkoušky v letech 2014–2019. Zdroj: interní statistiky Národního ústavu pro vzdělávání.

Nad metou 90% úspěšnosti se letos nacházeli občané čtyř zemí: z Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu a Ázerbájdžánu. Pátou příčku obsadili cizinci z Ukrajiny, jejichž úspěšnost se pohybovala kolem 75 %. Z těch nejpočetnějších komunit dále mají Indové cca 50% úspěšnost a občané Vietnamu složili zkoušku cca v 35 % případů.
Právě kvůli trvale nízké úspěšnosti některých velkých komunit uchazečů se začaly hledat cesty, jak lépe informovat cizince o možnostech přípravy na zkoušku a jak přiblížit uchazečům o trvalý pobyt, co přesně je bude na zkoušce čekat. Informační kampaň se od roku 2017 koná především online, ale i v offline podobě. Tu zajišťují hlavně tiskoviny, které jsou v posledních dvou letech distribuovány na místa, kde se cizinci obvykle vyskytují: do neziskových organizací, integračních center, jazykových škol na obecní úřady a přímo do migrantských spolků a sdružení.

 

V rámci online osvěty byla zřízena facebooková stránka Čeština pro trvalý pobyt, na které se uchazeči o zkoušku mohou dozvědět důležité informace a vyzkoušet si cvičení, která jsou podobná těm z reálné zkoušky. Vznikl mimo jiné také YouTube kanál s výukovými videy, která pomohou cizincům se lépe připravit na konkrétní zkoušená témata. Proběhlo také několik setkání a hloubkových rozhovorů s představiteli cílové skupiny, kteří popisovali své dojmy a potřeby v oblasti přípravy na zkoušku. Na základě získané zpětné vazby bylo rozhodnuto o nutnosti vizuální a obsahové proměny webových stránek www.trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz a jejich uvedení do souladu se současnými trendy a požadavky cílové skupiny. Změny se také dočká logotyp zkoušky, jehož nová podoba bude více odpovídat záměru kampaně.

 

Z rozhovorů s cizinci zastupujícími různé národnostní komunity vyplynula potřeba ověřit získané kusé poznatky na širším vzorku. V roce 2019 proto probíhá celostátní dotazníkové šetření mezi cizinci, kteří skládají zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt. Celkem bylo ke dni uzávěrky tohoto čísla Bulletinu získáno 374 platných dotazníků z cílového množství 400 respondentů. Sběr dat probíhá bezprostředně po písemné části zkoušky, aby se zajistila účast výhradně představitelů cílové skupiny. Text dotazníku byl přeložen do čtyř cizích jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny. Platnost ankety se ověřuje podle předem přísně vymezených kritérií, která mají za cíl zajistit co nejspolehlivější výsledky šetření. Vedle minimální hranice zodpovězených otázek jsou v dotazníku také např. kontrolní otázky, které ověřují, zda věnuje cizinec vyplňování ankety dostatečnou pozornost.

 

V rámci šetření odpovídají cizinci celkem na 26 uzavřených otázek. Ve většině případů se potvrzují hypotézy stanovené na základě zpětné vazby získané v předchozích letech od jednotlivců. Mezi zajímavá zjištění patří například fakt, že více cca 71 % cizinců vůbec nechodí do českých veřejných knihoven, tudíž propagace přes tato zařízení by byla velice neefektivní. Dvě třetiny žadatelů o trvalý pobyt, kteří musí skládat zkoušku, se na ni připravují samostatně. Podstatně nižší procento uchazečů využívá pomoci neziskových organizací, integračních center či navštěvuje komerční jazykové kurzy. Cca 10 % cizinců se na zkoušku vůbec nepřipravovalo.


Z těch, kteří se na zkoušku připravovali, se cca třetina cizinců učila česky dlouhodobě, dalších 30 % zkoušených začalo řešit přípravu přibližně měsíc před určeným termínem zkoušky a zbývající část uchazečů si na přípravu vyhradila ještě kratší dobu, viz graf 3.

graf3

Graf 3: kumulativní četnost cizinců dle doby přípravy na zkoušku. Zdroj: dotazníkové šetření Národního ústavu pro vzdělávání (2019).


Na konci dotazníku měli respondenti ohodnotit složitost jednotlivých částí písemné zkoušky na škále od 1 do 5, kde 1 znamená „velmi lehká“ a 5 znamená „velmi těžká“. Jako nejtěžší aktivitu hodnotili cizinci část psaní, která získala průměrné hodnocení 2,98 z 5,0. Poslech hodnotili uchazeči jako o něco jednodušší část zkoušky s průměrným skóre 2,61 z 5 bodů. Jako nejlehčí se cizincům jeví část čtení, kterou nejvíce respondentů oznámkovalo 1 z 5 a která tak získala průměrnou hodnotu obtížnosti 2,24 z maximálně možných 5 bodů.


Lze konstatovat, že takto rozsáhlé kvantitativní šetření, jež se koná po celé České republice, je spolehlivým základem pro ověření funkčnosti samotného systému zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt a probíhající propagační kampaně. Šetření poskytuje zásadní informace pro případné uplatnění zlepšovacích návrhů, které evidentně plynou ze zpětné vazby získané od žadatelů o trvalý pobyt v České republice.

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.