Všechny romské projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Spolupráce: Roma Included

Slovo 21 se v polovině letošního roku stalo partnerskou organizací European Roma Grassroots Organization, která sídlí v Bruselu. V rámci partnerství se naše organizace věnuje otázkám, jak čerpat dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF) v ČR v období 2014 - 2020.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavním cílem tohoto projektu je přiblížit a co nejlépe nastavit podmínky pro čerpání Evropských strukturálních fondů v ČR pro romské a pro-romské organizace.

 

Aktivity v roce 2016

Slovo 21 se i v roce 2016 partnersky zapojilo do spolupráce s European Roma Grassroot Network na realizaci projektu Roma included.

Hlavními aktivitami spolupráce v loňském roce bylo prohlubování a formování spolupráce neziskových organizací zabývajících se otázkami integrace Romů do společnosti. Mezi další aktivity spolupráce patřily aktivity se zaměřením na zvyšování kapacit nevládních organizací v oblasti „Komunitně vedeného místního rozvoje“ (CLLD) skrze školení a revizi výsledků „Quality Auditu“ z předešlého roku 2015.

V rámci spolupráce jsme taktéž provedli 2 výzkumy v oblastech vzdělání a dopadu implementace projektů z předešlého programového období ESF ČR.

Výzkum „Změna školského zákona a jeho dopad na romské rodiče a děti“, byl realizován v 7 městech ČR a jeho hlavním výsledkem je, že:

Převážná většina romských rodičů/respondentů neví o tom, že se od 1. září 2016 změnil školsky zákon. V analýze tohoto výsledku je však potřeba zohlednit, že ne všechny rodiče z výzkumu mají dětí, které chodily na praktickou školu. Daleko závažnější je zjištění, že drtivá většina respondentek/tů postrádá informace, jak zákon mění školský vzdělávací systém. Výsledky ke stažení

Výzkum „ESF Benficiary view“ reflektuje pohled příjemců podpory z realizovaných projektu v rámci předešlého programového období ESF ČR a jaký byl dopad těchto projektů v oblasti zaměstnávání. Výsledkem této výzkumné sondy je reflexe příjemců podpory. V obou případech zkoumaných lokalit jsme zaznamenali, že realizace projektu nijak nezměnila postavení na pracovním trhu.

 

KONFERENCE

V rámci implementace projektu jsme ve středu 1. října v pražském Hrzánském paláci zorganizovali seminář o místních akčních skupinách (MAS), které fungují v městech do 25 tisíc obyvatel. Cílem tohoto semináře bylo přiblížit roli místních akčních skupin v komunální politice a v získávání finanční podpory z EU romským nevládním organizacím, dalším cílem bylo neziskovému sektoru představit metodu Community Led Local Dvelopment – Komunitou vedený místní rozvoj (CLLD).

Seminář jsme uspořádali ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Záštitu nad seminářem převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.


CLLD je nástroj evropské komise jak co nejefektivněji přivést financování ESF do menších měst. Tímto způsobem se dají investovat finanční zdroje do zaměstnaneckých, podnikatelských projektů a projektů zaměřených na oblast bydlení. Tato metoda může napomoci mnohým vyloučeným lokalitám na aktivizaci sociálně znevýhodněných osob – a tím zvýšit jejich aktivní občanství.

 

KE STAŽENÍ:

 Vliv specifických doporučení Evropské komise na politiku týkající se Romů v České republice
 PREZENTACE: Slovo 21 vypracovalo koncepční dokument na téma "Efekt specifických doporučení Evropské komise ČR, k politikám
         integrace týkající se Romů"

PREZENTACE: Místní akční skupiny - klíčový partner romských nevládních organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni
PREZENTACE: Co se povedlo na Podlipansku...
PREZENTACE: Sociální začleňování v CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF 2014 -2020
PREZENTACE: Leader? Komunitně vedený místní rozvoj?
PREZENTACE: Komunitně vedený místní rozvoj v OP Zaměstnanost
Analysis of Country-Specific Recommendations 2014 from the Roma perspective

 

                                                           

 

 PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉ UNIE PROGRESS PROGRAMME

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.