Spolupráce: Roma Included

Slovo 21 se v polovině letošního roku stalo partnerskou organizací European Roma Grassroots Organization, která sídlí v Bruselu. V rámci partnerství se naše organizace věnuje otázkám, jak čerpat dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF) v ČR v období 2014 - 2020.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavním cílem tohoto projektu je přiblížit a co nejlépe nastavit podmínky pro čerpání Evropských strukturálních fondů v ČR pro romské a pro-romské organizace.

 

Aktivity v roce 2016

Slovo 21 se i v roce 2016 partnersky zapojilo do spolupráce s European Roma Grassroot Network na realizaci projektu Roma included.

Hlavními aktivitami spolupráce v loňském roce bylo prohlubování a formování spolupráce neziskových organizací zabývajících se otázkami integrace Romů do společnosti. Mezi další aktivity spolupráce patřily aktivity se zaměřením na zvyšování kapacit nevládních organizací v oblasti „Komunitně vedeného místního rozvoje“ (CLLD) skrze školení a revizi výsledků „Quality Auditu“ z předešlého roku 2015.

V rámci spolupráce jsme taktéž provedli 2 výzkumy v oblastech vzdělání a dopadu implementace projektů z předešlého programového období ESF ČR.

Výzkum „Změna školského zákona a jeho dopad na romské rodiče a děti“, byl realizován v 7 městech ČR a jeho hlavním výsledkem je, že:

Převážná většina romských rodičů/respondentů neví o tom, že se od 1. září 2016 změnil školsky zákon. V analýze tohoto výsledku je však potřeba zohlednit, že ne všechny rodiče z výzkumu mají dětí, které chodily na praktickou školu. Daleko závažnější je zjištění, že drtivá většina respondentek/tů postrádá informace, jak zákon mění školský vzdělávací systém. Výsledky ke stažení

Výzkum „ESF Benficiary view“ reflektuje pohled příjemců podpory z realizovaných projektu v rámci předešlého programového období ESF ČR a jaký byl dopad těchto projektů v oblasti zaměstnávání. Výsledkem této výzkumné sondy je reflexe příjemců podpory. V obou případech zkoumaných lokalit jsme zaznamenali, že realizace projektu nijak nezměnila postavení na pracovním trhu.

 

KONFERENCE

V rámci implementace projektu jsme ve středu 1. října v pražském Hrzánském paláci zorganizovali seminář o místních akčních skupinách (MAS), které fungují v městech do 25 tisíc obyvatel. Cílem tohoto semináře bylo přiblížit roli místních akčních skupin v komunální politice a v získávání finanční podpory z EU romským nevládním organizacím, dalším cílem bylo neziskovému sektoru představit metodu Community Led Local Dvelopment – Komunitou vedený místní rozvoj (CLLD).

Seminář jsme uspořádali ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Záštitu nad seminářem převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.


CLLD je nástroj evropské komise jak co nejefektivněji přivést financování ESF do menších měst. Tímto způsobem se dají investovat finanční zdroje do zaměstnaneckých, podnikatelských projektů a projektů zaměřených na oblast bydlení. Tato metoda může napomoci mnohým vyloučeným lokalitám na aktivizaci sociálně znevýhodněných osob – a tím zvýšit jejich aktivní občanství.

 

KE STAŽENÍ:

 Vliv specifických doporučení Evropské komise na politiku týkající se Romů v České republice
 PREZENTACE: Slovo 21 vypracovalo koncepční dokument na téma "Efekt specifických doporučení Evropské komise ČR, k politikám
         integrace týkající se Romů"

PREZENTACE: Místní akční skupiny - klíčový partner romských nevládních organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni
PREZENTACE: Co se povedlo na Podlipansku...
PREZENTACE: Sociální začleňování v CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF 2014 -2020
PREZENTACE: Leader? Komunitně vedený místní rozvoj?
PREZENTACE: Komunitně vedený místní rozvoj v OP Zaměstnanost
Analysis of Country-Specific Recommendations 2014 from the Roma perspective

 

                                                           

 

 PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉ UNIE PROGRESS PROGRAMME