Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.


V rámci projektu nabízíme:

 • Zajímavé příklady z praxe
 • Informace o možnostech využití legislativního rámce
 • Způsoby řízení a práce s řediteli, učiteli, žáky, rodiči jako s kolektivem
 • Inspirativní formy výuky
 • Efektivní předmětové a mezipředmětové pojetí učiva
 • Podněty, jak pečovat o dobré klima školy jako nutného předpokladu kvalitního společného vzdělávání (konkrétní zkušenosti a návody).
 • Jak podpořit přirozenou návaznosti školy na region a komunitu
 • Možnost analýzy různorodosti
 • Poskytnout a spoluvytvářet síť podpory škol
 • Nástroje pro sebeevaluaci učitele

 

Projekt komplexně podporuje proinkluzivní prostředí na vybraných základních a středních školách v Praze a zahrnuje 3 hlavní aktivity:

 

1. Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

 Aktivita má za cíl informovat ředitele a vedoucí pracovníky o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit.

Seminář proběhl dne 18. 1. 2017 a poskytnul účastníkům základní informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách", zároveň nabídnul prostor pro zamyšlení nad školním prostředím. Účastníci semináře byli přizvání k zapojení do dalších projektových aktivit. 

 

2. Multikulturní výchova - 100 přednášek MKV

Tato aktivita obsahuje přednášky multikulturní výchovy na téma Romů a cizinců a Divadlo utlačovaných. Přednášky jsou určeny pro druhý stupeň základní školy a střední školy. Celkem se do aktivity zapojí 2000 žáků/studentů a 100 pedagogů.

 • Přednášky MKV proběhnou na pražských školách pod vedením dvojic vyškolených lektorů (Čech – Rom, Čech – cizinec), které budou vycházet z filmů s romskou nebo cizineckou tematikou. Průběh hodiny bude utvářen na základě diskuze se žáky před zhlédnutím filmu a po něm a bude sledovat případné změny jejich názorů. Žáci a studenti se přímo zapojí do aktivity.
 • Divadlo utlačovaných je poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

 

3. Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách

V rámci této části projektu se bude kontinuálně pracovat se 40 pedagogy z pražských základních a středních škol, kteří projdou těmito aktivitami:

 • Jednodenní úvodní seminář, který bude obsahovat teoretickou část a příklady dobré praxe, které přednesou pedagogové z jiných škol s úspěšnou zkušenostív této oblasti.

 • Malá škola inkluze, pětidenní školení pedagogů, které proběhne od 21. 8. do 25. 8. 2017.Tři dny budou věnovány teoretickému školení a dva dny praktické práci se simulovanou třídou, do které se zapojí žáci a studenti.

Většina lektorů a expertů budou pedagogové, kteří mají úspěšnou zkušenost na poli inkluze a multikulturní výchovy. 

 

Přihláška pro školy a pedagogy

Vyplněné přihlášky, prosíme, zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 

Přihláška ke stažení

 

Výstupy projektu

Během realizace projektu vzniknou dvě metodiky:

 • Metodika multikulturní výchovy, která detailně popíše všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Bude obsahovat: úvod, promítání, DVD/modelová situace, způsob vedení diskuze včetně klíčových bodů diskuze atd. Díky tomu budou moci pedagogové metodiku využívat i po skončení projektu.

 • Metodický materiál „Inspirace pro inkluzi“ bude vznikat průběžně během realizace projektu. Metodika bude obsahovat základní pojmy k tématu inkluzivního vzdělávání, expertní příspěvky pro pedagogy zaměřené na práci s žáky a studenty z cizojazyčného prostředí a příklady dobré praxe. Část metodiky bude věnována individuální práci se žáky a studenty z jiného sociokulturního prostředí.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře (klikněte na obrázek)

plakat

 

Jaké jsou důležité aspekty projektu?

Zaměříme se na vyzdvižení znalostních a dovednostních cílů oproti cílům postojovým. Učitelům a žákům tak podá konkrétní podklady a informace, bez kterých lze těžko řešit konkrétní otázky spojení s prostředím soužití a setkávání více kultur.  Aktivity MKV nebudou pouze zaměřeny na výuku témat občanské nauky/ZSV jak tomu bylo doposud, ale i a na aplikaci průřezového tématu multikulturní výchovy v jiných předmětem (dějepis, matematika apod.).

Důležitým aspektem výuky MKV je interaktivní úroveň, což znamená maximální aktivní zapojení žáků a studentů a také využití nových metod (Divadlo Fórum, interaktivní hry, animovaný film a jiné).

Vytvoří se zcela nové aktivity shrnuté v metodice "Inspirace pro inkluzi", které doposud nebyly publikovány.  Inovativnost spočívá ve způsobu práce s cílovými skupinami, např. práce pedagogů se simulovanou heterogenní skupinou žáků během pětidenního školení, kontinuální spolupráce s pedagogy a pracovníky ve vzdělávání - ukázky aplikace metod inkluzivního vzdělávání v reálné třídě vedené lektory a experty projektu, průběžné konzultace, které poskytuje expertní skupina, supervize proškolených pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Inovativní projekt je  v tom, že je projekt důsledně komplexní v aplikaci. Umožňuje kooperativní supervizi a společné zavádění aktivit s mentory do praxe. Zároveň rovnou vytváří přemostění pro zařazení daných aktivit a metod do chodu školy a jejich institucionální zakotvení na škole. Propojuje strukturu řízení-kulturu školy-osobnost učitele a žáka. Dále propojuje rovinu řízení, poradenství, rodiny a výuky.

 

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 28. 3. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 16 web

Proběhla Rodina Odvedle 2016 - Přihlášky na rok 2017

letak-Rodina-Odvedle small

Vybíráme z Bulletinu Slovo

salim murad smallČeská společnost není dlouhodobě nakloněna imigraci

Rozhovor s doktorem Salimem Muradem, který se věnuje výzkumu a výuce politologie, společenských věd a migrace na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.