Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

Projekt komplexně podporuje proinkluzivní prostředí na vybraných základních a středních školách v Praze a zahrnuje 3 hlavní aktivity:

Informování o novém pojetí inkluzivního vzdělávání
Multikulturní výchova (MKV) 2000 žáků inovativními metodami
Příprava 140 pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách včetně MKV: škála aktivit a jejich pilotní realizace přímo ve třídách se supervizí.

Do projektu se zapojí rodiče, žáci i pedagogové. Výstupem projektu budou 2 metodiky: metody MKV a metodický materiál Inspirace pro inkluzi.

 

Na koho bude projekt zaměřený?

Děti a žáci se speciálními se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště žáci s odlišným mateřským jazykem.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře

plakat

 

Jaký problém projekt řeší?

Na území hl. m. Prahy je celkem 254 základních škol a 193 středních škol. Celkem na těchto školách bylo v uplynulém školním roce 142 279 žáků a studentů (na ZŠ 85 229 žáků a na SŠ 57050 studentů). Na základních a středních školách je celkem 9470 (ZŠ 5428 a SŠ 4042) dětí s odlišným mateřským jazykem (Zdroj: Výroční zpráva Odboru školství HMP za rok 2014).

V uplynulém školním roce byla pedagogická podpora poskytována 2381 žákům ZŠ a 1048 studentům SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. Vysoký počet cizinců, tedy žáků s odlišným mateřským jazykem (nemusí se vždy jednat pouze o žáky cizince) a nemalý počet žáků s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami generují speciální vzdělávací potřeby těchto dětí, které je možné efektivně saturovat odborně nastavenou pedagogickou podporu postavenou na principech inkluzivního vzdělávání.

Hlavní město definuje ve svých strategických dokumentech také jako potřebu zvyšovat interkulturních a odborných kompetencí pedagogických pracovníků, což zahrnuje i rozvoj a podporu v práci s principy inkluzivní pedagogiky.

Projekt také reaguje na potřeby ZŠ a ŠS a jejich žáků a studentů, které jsou v základních obrysech. Systematicky není téma inkluzivního vzdělávání na školách na území hl. města Prahy podporováno, ale bude řešeno v rámci Krajského akčního plánu potřeby vzdělávání (KAP) a místních akčních plánů (MAP). To ukazuje na potřebu podpory tématu předkládaného projektu. Projekt tak cíleně na konkrétních školách vytvoří podmínky pro rozvoj principů inkluzivní pedagogiky vč. přesahu do tématu multikulturní výchovy a s tím související sociální a občanské kompetence.

 

V čem je námi navržené řešení inovativní?

Budeme pracovat s novým pojetím multikulturního vzdělávání, které bylo vytvořeno na základě studií FHS UK, analýzy RVP pro školy, návrhu na úpravy RVP v oblasti průřezových témat, dlouholetých zkušeností expertní skupiny a lektorů projektu.

Zaměříme se na vyzdvižení znalostních a dovednostních cílů oproti cílům postojovým. Učitelům a žákům tak podá konkrétní podklady a informace, bez kterých lze těžko řešit konkrétní otázky spojení s prostředím soužití a setkávání více kultur.  Aktivity MKV nebudou pouze zaměřeny na výuku témat občanské nauky/ZSV jak tomu bylo doposud, ale i a na aplikaci průřezového tématu multikulturní výchovy v jiných předmětem (dějepis, matematika apod.).

Důležitým aspektem výuky MKV je interaktivní úroveň, což znamená maximální aktivní zapojení žáků a studentů a také využití nových metod (Divadlo Fórum, interaktivní hry, animovaný film a jiné).

Vytvoří se zcela nové aktivity shrnuté v metodice "Inspirace pro inkluzi", které doposud nebyly publikovány.  Inovativnost spočívá ve způsobu práce s cílovými skupinami, např. práce pedagogů se simulovanou heterogenní skupinou žáků během pětidenního školení, kontinuální spolupráce s pedagogy a pracovníky ve vzdělávání - ukázky aplikace metod inkluzivního vzdělávání v reálné třídě vedené lektory a experty projektu, průběžné konzultace, které poskytuje expertní skupina, supervize proškolených pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Inovativní projekt je  v tom, že je projekt důsledně komplexní v aplikaci. Umožňuje kooperativní supervizi a společné zavádění aktivit s mentory do praxe. Zároveň rovnou vytváří přemostění pro zařazení daných aktivit a metod do chodu školy a jejich institucionální zakotvení na škole. Propojuje strukturu řízení-kulturu školy-osobnost učitele a žáka. Dále propojuje rovinu řízení, poradenství, rodiny a výuky.

 

Seminář pro ředitele pražských základních a středních škol

Seminář se konal 18. 1. 2017 a měl za cíl seznámit účastníky se základními informacemi o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách", nabídnout prostor pro zamyšlení nad školním prostředím a pozvat ke spolupráci na projektu.

 

 

 logo inkluze

logo slovo

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

Aktualizace: 2. 3. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 16 web

Proběhla Rodina Odvedle 2016 - Přihlášky na rok 2017

letak-Rodina-Odvedle small

Vybíráme z Bulletinu Slovo

salim murad smallČeská společnost není dlouhodobě nakloněna imigraci

Rozhovor s doktorem Salimem Muradem, který se věnuje výzkumu a výuce politologie, společenských věd a migrace na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.