Vítejte v České republice

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2018 - prosinec 2018

Vítejte v České republice! Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Ušetřete čas i peníze absolvováním kurzu ihned po příjezdu do ČR.

 

O projektu

Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím. Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí.

 

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice"

Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací, které jim pomohou zlepšit jejich orientaci ve společnosti a dobře pochopit svá práva a povinnosti. Smyslem kurzů je také zvýšit interkulturní dovednosti nově příchozích cizinců, aby se co nejsnáze integrovali v novém prostředí.

Adaptačně integrační kurzy jsou realizovány pro nově příchozí cizince formou otevřených a pravidelných veřejných kurzů na různých místech České republiky. Kurzy jsou vypisovány dle poptávky v neziskových organizacích, integračních centrech, organizacích migrantů aj. Seznam aktuálně vypsaných kurzů je k dispozici na stránkách projektu www.vitejtevcr.cz

Dále organizujeme kurzy přímo pro zahraniční zaměstnance. Velký podíl kurzů je věnován také studentům ze zahraničí na vysokých školách a v přípravných jazykových kurzech. Kurzy pro zaměstnance a studenty jsou realizovány přímo v jejich sídle.

Pokud cizinec neumí česky, nemusí se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, mongolštiny, arabštiny a připravujeme i tlumočení do španělštiny. Tlumočení kurzů má zajistit předání přesných informací v českém jazyce a zároveň umožní cizincům osvojit si základní terminologii v českém jazyce.

Integrační kurzy „Vítejte v České republice“ jsou pro účastníky zdarma.

 

Co se na kurzech dozvíte?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

  • Státní svátky. Zvyky a tradice. Základní kulturní přehled. Zajímavá místa Čech a volnočasové aktivity.
  • Každodenní praktický život: Krizové situace. Doprava. Řízení auta. Registrace auta. Pošta. Oficiální korespondence.
  • Bydlení: Pronájem bytu. Hledání bydlení. Poplatky spojené s pronájmem. Rizika a ochrana. Hlášení místa pobytu na území ČR a jeho změn podle českého zákona o pobytu cizinců.
  • Zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění: Zdravotnický systém v České republice. Veřejné a soukromé zdravotní pojištění. Systém sociálního zabezpečení v České republice.
  • Vzdělávání: Český vzdělávací systém. Umístění dětí do českého školského systému. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti. Uznání předchozího vzdělání.
  • Podnikání: Založení živnostenského podnikání v ČR. Povinnosti – zdravotní, sociální pojištění, daně. Pobyt cizinců za účelem podnikání.
  • Zaměstnání: Zaměstnanecká karta. Typy smluv. Jak hledat práci. Daně. Zdravotní a sociální pojištění. Studenti a zaměstnání. Rizika a ochrana zaměstnanců.
  • Pobytová legislativa: Víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt, občanství. Změny pobytu. Lhůty a podmínky. Biometrika. Náležitosti žádostí, formuláře a poplatky. Cestování po EU/Schengenu. Pozvání rodině nebo přátelům. Sloučení rodiny. Podmínky pro studium s ohledem na pobytovou legislativu. Změna školy nebo ukončení studia. Užitečné kontakty.
  • Kontakty na české instituce – Ministerstvo vnitra ČR, Cizinecká policie v regionech. Kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma cizinců – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

 

Poskytnuté informace umožní cizincům snadněji vyřizovat své záležitosti na českých úřadech. Předané kontakty na právní a sociální služby integračních center pro cizince a nevládní neziskové organizace jim pomohou zorientovat se v administrativních záležitostech. Získané informace, znalosti a dovednosti sníží administrativní zátěž na české úřady a usnadní integraci nově příchozích.

 

Více informací o kurzech

Všechny informace o kurzech, aktuálně vypsané termínyonline přihlášku naleznete na stránkách www.vitejtevcr.cz na Facebooku.

 

 

vitejte kurzy web-2

 

Kateřina Kopečná, lektorka kurzů: Na kurzech dávám důraz na to, aby se cizinci vyvarovali základních, ale častých chyb v souvislosti s pobytovou legislativou

Kateřina Kopečná je právnička s dlouholetou praxí v poradenství cizincům. Lektoruje především pobytovou legislativu pro účastníky veřejných adaptačně integračních kurzů, ale také kurzy pro studenty. Během kurzů dává důraz na vyvarování se nejčastějších chyb, které cizinci obvykle dělají. A také na to, aby si účastníci po kurzu byli schopni co nejvíce informací sami dohledat.

F5A8548-1024x683

Lektoruješ většinou veřejné kurzy pro účastníky, kde se sejdou účastníci s nejrůznějšími pobytovými statusy a různorodými potřebami. Jaké to je?

Veřejné kurzy, na které se hlásí účastníci v otevřené registraci přes Facebook a webovou stránku Vítejte v ČR jsou velmi náročné. Na těchto kurzech se sejdou lidé, kteří přijeli do ČR za různými účely jako je studium, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny atd. Zároveň tito účastníci pochází z různých států světa a spojuje je pouze jazyk kurzu jako je angličtina, ruština, španělština, francouzština atd. Ale podmínky jejich vstupu na území České republiky se liší právě podle toho, z jaké země pochází. Proto se na začátku kurzu snažím navázat kontakt se skupinou, zjistit si co nejvíce informací o účastnících a také jakou úroveň znalostí skupina má. Podle toho se snažím kurz následně zaměřovat.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které účastníkům zdůrazňuješ v části kurzu zaměřeném na pobytovou legislativu?

Cizinci dělají hodně zbytečných a základních chyb, které je přivádějí do problémů. Proto se během mého lektorování zaměřuji na nejdůležitější základy a ověřuji si vždy, jestli mi účastníci dobře porozuměli. Vše si také ukazujeme na praktických příkladech, ukazujeme si, kde je možné si informace dohledat na webovém portálu Ministerstva vnitra apod. Snažím se účastníky vést co nejvíce k samostatnosti.
Na začátku kurzu vždy ověřím, zda všichni účastníci ohlásili svůj pobyt do 3 dnů po příjezdu do ČR na Cizinecké policii. Pokud to za cizince neudělal ubytovatel nebo v případě studentů studentská kolej, týká se většiny cizinců tato ohlašovací povinnost. Někteří cizinci přijíždí již rovnou na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu a v takovém případě se musí dostavit po příjezdu nikoliv na Cizineckou policii, ale na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).
S účastníky se díváme a vysvětlujeme si kódy na jejich vízech a povoleních k pobytu. Kód „D/VR“, například, označuje vízum, na jehož základě si přijede cizinec vyzvednout přímo povolení k dlouhodobému pobytu a ohlašuje se tedy přímo na OAMP Ministerstva vnitra. Informace jsou snadno dohledatelné na stránkách ministerstva nebo stačí vyhledat na internetu „kódy víz a povolení k pobytu“. Díky těmto základům jsou hned jasnější podmínky pobytu v České republice. Od těchto zásadních informací se totiž následně odvíjí všechna práva a povinnosti v ČR.
Termín „účel pobytu“ je pak alfou a omegou pobytu cizince v naší zemi. Jedná se o oficiální účel uznaný Ministerstvem vnitra, na jehož základě mu byl povolen v ČR pobyt. Účel pobytu také musí být cizinec vždy schopen prokázat odpovídajícími dokumenty. Studentský účel pobytu například potvrzením o studiu, v případě, že jeho hlavním účelem v ČR je zaměstnání, pak jej prokáže pracovní smlouvou se zaměstnavatelem.
Toto jsou takové základy, ale pravdou je, že většina účastníků kurzů vůbec netuší, co znamenají různé značky a kódy na jejich pobytovém oprávnění a většinou ani nevědí jaký je jejich oficiální účel pobytu.

Jakým způsobem s účastníky pracuješ, abys jim předala srozumitelně něco tak složitého jako je pobytový zákon?

Je pravda, že pobytový zákon je složitý i pro právníky, natož pro nově příchozí cizince. Snažím se proto co nejvíce používat názornost.
Když se společně s účastníky díváme do jejich víz, tj. vlepených vízových štítků v pase, nebo povolení k pobytu, tak tím zároveň ověřuji i jejich základní povinnosti, a to je mít tyto dokumenty vždy u sebe. Téměř vždy se najde několik lidí, kteří s sebou dokumenty nemají. A také vždy odpovídám na otázku, zda mohou mít s sebou jen kopie svých dokladů. To samozřejmě možné není a všem vysvětluji, že i já jako občan ČR, s sebou musím mít svůj občanský průkaz. Dále pak s sebou musí cizinec mít vždy i kartičku zdravotního pojištění a v případě, že si platí své zdravotní pojištění sám, tak i potvrzení o zaplacení tohoto komerčního pojištění.
Také po celou dobu kurzu s účastníky komunikuji a jen je navádím, aby si sami přicházeli na správné odpovědi na základě toho, co již bylo předtím řečeno. Snažím se je motivovat k tomu, aby se naučili o své právní situaci sami přemýšlet a představit si, co musí podniknout za konkrétní kroky.
Takže například právní pojem ministerstva vnitra „plnit faktický účel pobytu na území“ převádíme do jednodušších slov a konkrétních situací účastníků kurzů.
Také používám příklady z vlastní poradenské právní praxe. Měla jsem případy, kdy se cizinci dostali do problémů jen kvůli špatnému rozlišování dvou různých institucí, a to pracoviště OAMP a Cizinecké policie. Cizincům se to stále plete a říkají všem úřadům pouze Cizinecká policie. Vychází to z minulosti, kdy v České republice cizinci opravdu chodili téměř vše vyřizovat právě na Cizineckou policii. Ale to se již před mnoha lety změnilo a nyní většinu záležitostí cizinci vyřizují právě už jen na pracovišti OAMP. Cizinci to bohužel takto stále nepřesně říkají. Důležité je to pro to, aby cizinci jednali se správným úřadem, protože když pošlou jakoukoliv svou žádost místo na OAMP na Cizineckou policii, tak jim tu žádost špatný úřad nemůže přijmout. Jednoduše se tak mohou dostat do problémů.

Vypadá to složitě, alespoň pro nově příchozí určitě. Když už je cizinec v ČR delší dobu, je něco na co si má dávat pozor?

Možná to vypadá složitě, ale de facto se jedná o nějaké TOP 10, které se dají snadno zapamatovat. Když člověk projde adaptačně integračním kurzem a napíše si ty nejdůležitější body, tak je vybaven důležitými informacemi na několik let svého pobytu v ČR.
Když už v ČR cizinec pobývá delší dobu a chystá se prodloužit si pobyt, platí zde také pár základních pravidel, která si na kurzech důkladně opakujeme. Například není možné změnit účel pobytu při přechodu z dlouhodobého víza nad 90 dní na povolení k dlouhodobému pobytu. To musí cizinec plnit a mít stále stejný účel. Změnit jej je možné za stanovených podmínek až poté, co již povolení k dlouhodobému pobytu má.
Také jsou důležité lhůty, ve kterých své žádosti o prodlužování musí podat. Česká republika je ve lhůtách velmi přísná a je nutné je naprosto přesně dodržovat!
Cizinec musí vždy mít na paměti aktuálnost údajů na svém povolení k pobytu, tj. na své biometrické kartě. Je nutné jakoukoliv změnu hlásit na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Nejčastěji se jedná o změnu adresu, změny údajů v pasu, nebo změnu stavu, když se například žena v České republice vdá a změní příjmení.

A ještě nám prosím pověz, jak se ti adaptačně integrační kurzy lektorují?

Kurzy se mi lektorují moc dobře, a i když je lektoruji několikátým rokem, tak stále vidím nové výzvy a věci, které mohu zlepšit. Každá skupina účastníků je jiná a vždy je to pro mne velká inspirace pro mou práci. A těším se na každý další kurz, jací účastníci se sejdou.

kopecna-1024x768

 

Brožura a dokumentární film "Vítejte v ČR"

Brožura a film „Vítejte v České republice“ jsou určeny občanům států mimo Evropskou unii, kteří přicestovali do České republiky a plánují se zde na delší dobu usadit. Jejich cílem je poskytnout cizincům základní informace o životě v České republice tak, aby znali dobře svá práva a povinnosti.

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace o životě cizinců, kteří přijeli do České republiky a o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahráli kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku a pocházejícími ze zcela odlišných sociokulturních prostředí. Film byl natočen v češtině a tlumočen je do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, vietnamštiny, mongolštiny a arabštiny. V roce 2017 je vytvářena španělská verze. Nenásilnou a vtipnou formou se snaží poskytnout základní informace o zcela každodenních starostech každého občana, seznamuje diváka se státními znaky, českými tradicemi i místy napříč republikou, která stojí za povšimnutí. Film upozorňuje na hlavní práva a povinnosti přistěhovalců v České republice a je dle metodiky promítán na každém adaptačně integračním kurzu.

"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

 

 

Brožura obsahuje detailní informace, které jsou přednášeny na adaptačně integračních kurzech jako je pobytová legislativa, zaměstnání a podnikání v ČR, český vzdělávací systém, zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, každodenní praktický život atd. Také obsahuje kontakty na české instituce – Ministerstvo vnitra, Cizineckou policii v regionech a dále pak kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma cizincům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace. Brožura je přeložená do anglického, ruského, ukrajinského, francouzského, vietnamského, arabského a mongolského jazyka. V roce 2017 budeme mít také španělskou verzi. Brožuru obdrží účastníci během kurzu Vítejte v České republice. Vzhledem k často se měnící legislativě a aktualizacím není brožura volně ke stažení. Je k dispozici vždy jen v aktuální tištěné podobě.

 

Školení lektorů a tlumočníků

Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Lektoři jsou většinou vystudovaní sociální pracovníci nebo právníci, kteří jsou schopni předat aktuální a oficiální informace dle platných zákonů České republiky. Školení lektorů se zaměřují i na lektorské dovednosti, aby tito odborníci byli schopni předat účastníkům srozumitelné a jednoduše zapamatovatelné informace. Pracujeme i s interkulturními pracovníky, kteří jsou schopni zajistit, aby sociálně právní informace byly předány cizincům srozumitelnou formou odpovídající sociokulturnímu kontextu jejich zemí původu. Lektoři představují účastníkům kurzů každodenní život v ČR a regionu, kde žijí, a vysvětlují tradice a zvyky obvyklé v České republice.

Adaptačně integrační kurzy mohou tlumočit pouze certifikovaní tlumočníci kurzů, protože naším cílem je předání naprosto přesné terminologie nově příchozím cizincům. Terminologie v oblasti cizineckého práva je velmi přesná a nesmí dojít k posunům, například mezi vízem a povolením k dlouhodobému pobytu nebo mezi Odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a Cizineckou policií. Tyto chyby, které běžně dělají cizinci, se nemohou stát během oficiálního adaptačně integračního kurzu, protože by mohly cizince dostat do problémů. Tlumočníci jsou školeni také v oblasti komunitního tlumočení. Často totiž nejde jen o přetlumočení slov, ale i o kontext, který může být u mnoha cizinců odlišný. Tlumočník by měl být schopen vysvětlit cizincům odlišnosti vzhledem k sociokulturnímu prostředí, ze kterého účastníci pochází.

 

Aktivity projektu v roce 2018

V monitorovacím období bylo realizováno celkem 50 kurzů pro 746 lidí.

Adaptačně integrační kurzy byly realizovány jako otevřené veřejné kurzy v pravidelných intervalech, kdy se střídal ruský a anglický jazyk, dále pak v menším časovém rozpětí jazyk ukrajinský a nově také pravidelné kurzy ve španělském jazyce. Po španělských kurzech je nečekaně velká poptávka a účastníci oceňují, že je kurz ve španělském jazyce, takže získávají konečně dostatek informací v jazyce, kterému nově po příjezdu do ČR rozumí. Otevřené kurzy byly realizovány především v Praze, a to v prostorách Slovo 21, z.s. během víkendů.

Probíhala výrazná spolupráce se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají cizince z Mongolska, zejména s firmou Foxconn v Pardubicích a Kutné Hoře a Adient v České Lípě. Objevily se ale také poptávky od nových zaměstnavatelů jako například Magna Cartech v Českých Velenicích v ukrajinském jazyce. Celkem pro zaměstnavatele proběhlo 18 kurzů pro 378 lidí.

Monitorovací zpráva za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

 

Aktivity projektu v roce 2017

Monitorovací zpráva za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

 

Aktivity projektu v roce 2016

Seznam aktivit ke stažení

 

Aktivity v roce 2015 a 2014

Informace o aktivitách v rámci projektu Vítejte v České republice v roce 2015 a 2014 naleznete zde.

 


 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE II" (EIF 2013 - 2015, REALIZACE 1/2014 - 6/2015) JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE III"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU BYL IOM PRAHA

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2016"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

OTVRK BULLETIN JPG

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.