Školení pracovníků OAMP

POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Projekt, který se realizuje od roku 2011, má za cíl posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí skrze speciální školení a zajistit využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky třetích zemí.

Za dobu trvání tohoto projektu bylo proškoleno více než 660 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). Průběh školení reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

V roce 2019 proběhne celkem 10 školení pro přibližně 100 osob z řad zaměstnanců OAMP a dalších pracovišť veřejné správy, samosprávy a institucí v České republice. Školení budou dvoudenní a budou probíhat mimo pracoviště účastníků, tedy na tzv. neutrální půdě. Jelikož se školení zúčastní zaměstnanci z různých pracovišť, kteří se neznají, obohatí se tak navzájem o své zkušenosti. Díky tomu bude také zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

Program školení bude vycházet dle zkušeností z přechozích školení a bude podle potřeby upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám účastníků. Program nebude zaměřen pouze na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující.

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\1. 19.+20.4. navazující\Fotky\20180419_114910.jpg

Obsahem „úvodního“ typu školení je problematika migrace a integrace cizinců, dále informace z interkulturní komunikace (kombinace teorie a krátkých cvičení). Účastníkům školení jsou také představeny integrační projekty MV ČR (Příští zastávka, Jak na to a Vítejte v České republice). Dále školení obsahuje blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři - cizinci. Účastníkům se tímto způsobem zprostředkovává kontakt s cizinci mimo pracovní prostředí, kdy mají možnost dozvědět se specifika dané menšiny u nás v ČR a jejich vliv na komunikaci.

Obsahem „navazujícího“ typu školení je úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci, mající základ teorie komunikace z prvního školení, projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouholetou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Mezi lektory se objeví také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady.

Dále také proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budou účastníci jednotlivých školení odpovídat na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

Proběhne také školení nových lektorů, které bude pod vedením expertů projektu, kteří předají své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolí se přibližně 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální. 

 

Rozhovor s Janou Bilíkovou, lektorkou školení

1) Jak dlouho lektorujete v rámci projektu? C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\9. 8.-9.11. navazující\fotka\DSCN4177.JPG

Se Slovem 21 pracuji třetím rokem na dvou typech projektů - školení lektorských dovedností pro školitele projektu Vítejte v České republice pro nově příchozí cizince do České republiky a Školení pracovníků OAMP v rámci projektu zlepšení komunikačních dovedností při práci s cizinci.

2) Proč jste si vybrala právě tuto oblast?

Oblasti interkulturní spolupráce se věnují desátým rokem - ke spolupráci různých kultur mám blízko nejen díky svým četným dlouhodobým pobytům v zahraničí v minulosti, ale i díky aktuální spolupráci s cizinci v Čechách. Ráda propojuji vzdělávání pracovníků z různých prostředí a kultur. Čím více se s cizinci setkávám a pracuji, tím raději zprostředkovávám jejich dojmy, své zkušenosti, rozdílnosti i společně věci z obou kultur. Mám pocit, že zejména v poslední době zdůrazňování společných věcí a hodnot z jednotlivých kultur je důležité pro to, aby lidé nežili pouze v uměle vytvořené bublině svého nejbližšího okolí, svých předsudků a vlivu populistických médií a politických stran.

3) Co Vás na této práci baví a naplňuje?

Každý seminář - ačkoliv má stejné téma - je zcela jedinečný - každý účastník přináší svůj úhel pohledu na věc, své situace. Mám ráda moment, kdy si účastníci uvědomí, jak moc je nevědomky ovládají všudypřítomné stereotypy a předsudky a pochopí, že za každou pozicí a maskou proklamovanou navenek se skrývá lidská bytost se svými zájmy, potřebami, problémy i strachy. Pokud se podaří přes tyto vnější vrstvy proniknout, u většiny lidí nalezneme tu samou potřebu vzájemného respektu a „člověčenství“ bez ohledu na to, z jaké kultury přichází.

 4) Jak hodnotíte přínos školení?

Vždy záleží na osobním nastavení účastníků - pokud jsou otevření a ochotni pracovat s cizinci jako s jednotlivými osobnostmi, školení jim umožní zavést do praxe nejen poznatky z oblasti interkulturní spolupráce, ale i možnost poznat a procvičit si klíčové komunikační nástroje potřebné ke zjištění opravdových potřeb cizince. Nicméně situace a jejich pozice není vůbec jednoduchá - velmi často se setkávám s jejich povzdechnutím nad náročností jejich práce - časový tlak, malé ohodnocení, složité situace, které s cizinci řeší - mám pocit, že pokud by cítili větší podporu a ocenění své práce, byla by cítit i silnější motivace pro změnu některých pracovních návyků. 

5) Jaká témata jsou pro účastníky nejvíce zajímavá a potřebná?

Z nejširšího úhlu pohledu jde o boj s vlastními předsudky a vlastní motivace ke změně. Z oblasti komunikačních nástrojů účastníky často překvapí moc otevřených otázek a náročnost správného vyjádření empatie. Do praxe si též velmi často odnáší, jak sdělovat nepříjemné věci ostatním tak, aby je mohli přijmout. Potřebných témat je mnoho, čas omezený – proto u každého semináře přizpůsobujeme obsah potřebám konkrétní skupiny.

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 30. 1. 2019

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.