Školení pracovníků OAMP

POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je skrze speciální školení posilovat interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a dalších pracovníků veřejné správy. Dále také zajišťuje využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky třetích zemí. Projekt běží od roku 2011, za tu dobu bylo proškoleno více jak 660 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra). 

V roce 2019 proběhne celkem 10 školení pro přibližně 100 osob z řad zaměstnanců OAMP a dalších pracovišť veřejné správy, samosprávy a institucí v České republice. Školení budou dvoudenní a budou probíhat mimo pracoviště účastníků, tedy na tzv. neutrální půdě. Jelikož se školení zúčastní zaměstnanci z různých pracovišť, kteří se neznají, obohatí se tak navzájem o své zkušenosti. Díky tomu bude také zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

Program školení vždy vychází ze zkušeností z přechozích školení a upravuje se podle potřeby tak, aby co nejvíce vyhovoval účastníkům. Program není zaměřen pouze na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

V rámci projektu se realizují dva druhy školení:

První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

Druhý, navazující seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů. 

Školení budou připravena i realizována zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Jana Bilíková a další). Mezi lektory budou patřit také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady (OAMP i dalšími) a zároveň jsou vzdělaní v lektorských dovednostech a interkulturních kompetencích. Pro zvýšení flexibility a personálního zajištění budou do těchto aktivit zapojeni také nově proškolení lektoři.

Průběh školení reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

V rámci projektu také proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budou účastníci jednotlivých školení odpovídat na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

V tomto roce je plánované školení nových lektorů, které povedou experti projektu a novým zájemcům předají své znalosti, jak školit pracovníky OAMP, veřejné správy, samosprávy a institucí. Přibližně bude proškoleno 5 nových lektorů, kteří po školení mají možnost absolvovat náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální.

Křeslo pro hosta

Zde si můžete přečíst dojmy účastnice projektu, která se zapojila jako lektor – cizinec v roce 2018: Jmenuji se Majdulin Oostrom a pocházím z Palestiny. Žiji v České republice od svých 3 let, tak že jsem byla vychovávaná arabsky v českém prostředí. Byla jsem přizvána jak host – cizinec ke školení v rámci tohoto projektu. Vzhledem k povaze práce a rozdílnosti lidí z jiných komunit, s kterými účastníci školení přicházejí do styku, takové školení se jeví jako potřebné a užitečné. 

C:\Users\Nailya\Desktop\Maj.jpg

Cílem pro mě bylo mluvit o rozdílech a společných rysech majority a arabské komunity v České republice. Měla jsem přiblížit arabskou kulturu, zvyky a chování aby se účastníci lépe orientovali a dokázali pochopit některé odlišnosti. Začátek byl pro mě dost ostrý, ba dokonce jsem cítila trochu xenofobní reakce na arabskou komunitu. Některé věci po vysvětlení proč se Araby tak nebo jinak chovají v konkrétních situacích, se najednou jevili úplně v jiném světle pro účastníky školení. V procesu diskuze (která byla velice interaktivní) jsme nakonec přišli k důležitému závěru a to: Neházet všechny Araby do jednoho pytle, ale přistupovat ke každému individuálně jako k jednotlivci a chovat se k němu podle zákona, a nezáleží, odkud pochází.

Druhé školení, kterého jsem se účastnila, procházelo v přátelské atmosféře. Otázky a odpovědi byly informativního charakteru hlavně na téma odlišnosti samotných Arabů z různých státu. Arabská komunita je tak velká a tak různorodá, že to bylo překvapivě velice zajímavé a poučné pro obě strany. 

S naprostou jistotou můžu konstatovat, že čím víc takových školení bude - tím líp pro vzájemné pochopení různých kulturních odlišností a k eliminaci problému v procesu integrace migrantu v České republice. Čím víc majorita bude rozumět těmto odlišnostem a naopak uvidí, kolik společného nás všechny spojuje, tím lépe se nám všem bude žít v České republice.

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 28. 2. 2019

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.