POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\Aktualizace webu\červen.jpg

 

Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Cílem tohoto projektu je skrze speciální školení zlepšit komunikační dovednosti pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Náplní jejich práce je i komunikace s migranty ze všech koutů světa a tak se skrze projekt snažíme prohloubit jejich znalosti v oblasti interkulturní komunikaci a tím zvýšit efektivitu jejich práce. Dosud bylo v rámci projektu proškoleno více než 660 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR).

 

Tato školení se realizují od roku 2011 a průběžně reagují na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí.

 

Program školení obsahuje kromě teoretických výkladů také interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a je v něm i film speciálně vytvořený pro potřeby tohoto projektu. V letošním roce je plánováno celkem 10 školení, která se budou realizovat pomocí dvou typů kurzů:

Úvodní kurz se zabývá vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci speecifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

 

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\Aktualizace webu\duben.JPG

 

Navazující seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů. 

Oba typy školení probíhají na „neutrální půdě“ tedy mimo pracoviště účastníků, díky tomu je zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry. Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí. 

 

V drtivé většině se účastníkům školení libí a připadá jim přínosné. Díky tomu víme, že má projekt smysl a význam pro celou společnost, což považujeme za důležité.

V rámci projektu také probíhá dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

 

Letos realizováno

- Ve dnech 25. – 26. dubna 2019 proběhlo letošní první školení, kterého se zúčastnili zaměstnanci Policie ČR. Jednalo se o úvodní kurz, který absolvovalo celkem 14 osob. 

- 16. – 17. 5. 2019 se realizovalo školení pro pracovníky OAMP MV ČR, kteří absolvovali úvodní kurz. Celkem se zúčastnilo 10 osob.

- Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů. Celkem bylo proškoleno 5 osob. Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů. 

 

ROZHOVOR S LEKTOREM KURZU SHUMRANEM HAFOUDHEM
C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\srpen\_MG_2769.JPG

Jak dlouho lektorujete kurzy v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy?

Kurzy Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy lektoruji již druhým rokem.

Jaké školení jste pro práci lektora musel absolvovat?

Pro práci lektora jsem absolvoval školení lektorů v interkulturní komunikaci, které bylo realizováno ve dvou bězích. Školení vedli samotní tvůrci tohoto školení, tedy paní Iveta Němečková, Jirka Kocourek a Dana Moree.

Proč jste si vybral právě tuto oblast?

Kromě mého multikulturního původu (tatínek Iráčan, maminka Češka) se v oblasti komunikace lidí různých kultur pohybuji již pátým rokem. Necelé 3 roky jsem působil jako poradce a asistent pro cizince a úředníky na pobočkách OAMP a nyní již 3 roky působím, jako lektor kurzů Vítejte v České republice, které jsou zaměřené na nově příchozí cizince. Školení v interkulturních kompetencích tedy přirozeně navazuje na mé dosavadní zkušenosti a mám již řadu kompetencí, které v této oblasti mohu účastníkům školení nabídnout.

Co Vás na této práci baví a naplňuje?

Nejvíce mě baví práce s lidmi, která je velmi intenzivní a dynamická. Musíte být neustále ve střehu a umět vhodně reagovat v daném kontextu. Nikdy nevíte, kdo k Vám na školení vkráčí, v jaké náladě, životní situaci, s jakým postojem k problematice cizinců v ČR, apod. Nejvíce mě naplňuje aktivita účastníků při školeních a pocit dobře odvedené práce.

Jak hodnotíte přínos tohoto školení? 

Přínos tohoto školení hodnotím v několika rovinách. První rovina je řízená diskuze a cvičení k problematice cizinců a migrace. Účastníci zpravidla získají přesné informace o životě cizinců v ČR a jejich integraci, tedy o možnostech, které jim česká společnost nabízí, a zároveň pravidlech, které musí ze své strany dodržovat. Další rovinou je téma různých kultur, které pomáhá v lepším porozumění situace cizinců a na to navazující přirozenost kategorizování lidí na „My“ a „Oni“, které v extrémních případech vede k předsudkům a vyloučení – tedy k patologickým společenským jevů, jež naší společnost v relaci na toto téma trápí nejvíce. Poslední rovinou je téma komunikace, kde mají účastníci možnost v rámci modelových situací reflektovat své komunikační styly a dozvědět se o dalších způsobech, jak se v komunikaci dále rozvíjet.

Myslíte si, že získané vědomosti pracovníci OAMP a veřejné správy využijí v praxi?

Jsem si jist, že pokud se účastníci aktivně zapojí, mají možnost zapracovat na svých komunikačních dovednostech a rozšířit své porozumění v oblasti migrace. Vědomosti a zkušenosti pak mohou využít nejen při komunikaci s cizinci. 

Jaká témata jsou pro účastníky kurzu nejvíce zajímavá a potřebná?

Velmi zajímavý bývá blok „křeslo pro hosta“, který je nedílnou součástí úvodního typu školení. V rámci tohoto bloku mají účastníci možnost se seznámit s konkrétní osobou, která do ČR přišla z ciziny, a jejím životním příběhem – tedy jak jej migrace a prostředí ČR formovali. Jako velmi důležité téma spatřuji naše přirozené rozdělování lidí do skupin na „My“ a „Oni“ a úskalí, které z toho vyplývají. V neposlední řadě bývá velmi plodným tématem komunikace, na které to vše stojí.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna v oblasti lektorování?

Zvyšovat svoji kvalifikaci a co nejvíce lektorovat.

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 30. 6. 2019