Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Investujte do mladých Romů: vrátí se to!

Nezaměstnanost mladých lidí je téma, které řeší celá Evropa. Pro mladé Romy je to jeden z palčivých problémů, vzhledem k častému sociálnímu vyloučení a diskriminaci ve školství i na pracovním trhu. Jak zaměstnat více mladých Romů? To je téma nové celoevropské kampaně s názvem "Investice do naší budoucnosti: Co funguje pro mladé Romy?".

Evropská organizace ERGO, která kampaň pořádá, vybrala Slovo 21 jako koordinátora tohoto projektu pro Českou republiku. Rovné šance pro mladé Romy by byly nejen férové a spravedlivé, ale byla by to i ekonomicky rozumná volba. Podle ERGO by šlo o efektivní cestu jak zlepšit naděje na hospodářský růst a odpověď na demografickou hrozbu stárnoucí evropské populace. 

Investice do mladých Romů může zlomit cyklus chudoby, diskriminace a vyloučení, a k tomu může přinést vysokou návratnost. 

K lepšímu pochopení důvodů toho, proč mladí Romové trpí vysokou nezaměstnaností, ale také k tomu, aby inspirovala politiky a zaměstnavatele do investic v oblasti pracovních příležitostí pro mladé Romy, zahájila organizace ERGO Network výzkum v pěti zemích Evropské Unie: v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

50745353 401612993745007 878283746464235520 nVýzkum se bude soustředit na různé profily mladých Romů podle různé úrovně vzdělání. Ty se totiž velmi liší pokud jde například o znevýhodněné mladé lidi z odlehlejších venkovských oblastí a dobře vzdělané mladé Romy z hlavních měst. Pro každý profil vypracovala organizace ERGO specifický kontext romské zaměstnanosti a také dobré nebo slibné příklady praxe. Příklady dobré praxe byly poté ověřeny s mladými lidmi v praxi. 

V kostce je cílem výzkumu zmapovat bariéry a příležitosti pro zaměstnávání mladých Romů a prozkoumat užitečné a slibné opatření, která mladým Romům mohou pomáhat a která mohou inspirovat politiky a zaměstnavatele, aby je zaváděli a investovali do nich a nebo aby podpořili možnosti zaměstnání mladých Romů.

Bylo provedeno online šetření mezi mladými Romy (VÝSLEDKY ONLINE ŠETŘENÍ v PDF) a také zmapováno deset případů nelepší praxe v zaměstnávání mladých Romů (BEST PRACTICES - pdf). 

Tipy vládám členských zemí Evropské unie 

Organizace Ergo navíc zpracovala doporučení vládám členských zemí EU, jak situaci na pracovním trhu zlepšit. Doporučení vládám, která organizace ERGO překládá za účelem dostat více Romů na pracovní trhy, jsou zejména tato: 

1.) Investovat do vzdělání: Vlády by měly investoat do vzdělání, které mladým Romům poskytne možnost vývoje v jejich profesi a vede k získávání kvalifikací v souladu se specifickými potřebami trhu toho kterého státu. Zabránit předčasnému odchodu ze škol: Vlády by se měly věnovat předčasným odchodům Romů ze vzdělávácího systému, obzvláště u dívek.

2.) Desegregace a anticikanismus: Vlády by měly investovat do desegregace ve vzdělání a poskytnout ve školách prostředí bez anticikanismu.

3.) Soustředit se na znevýhodněné: Toto je klíčové pro zajištění udržitelné inkluze mladých Romů na pracovním trhu. Obzvlášť těch, kteří nejsou zaměstnaní a nebo se nevzdělávají. Ti nejvíce znevýhodnění bývají nezvdělaní a měla by jim být poskytnuta asistence v přístupu k zvýšení jejich kvalifikace. Je důležité posílit jejich motivaci, zajistit pomoc mentorů a zajistit příležitosti alespoň dočasného zaměstnání v nekvalifikované profesi.

4.) Odstraňovat anticikanismus ve veřejných zaměstnaneckých službách: Je potřeba školit úřady práce, stejně jako potenciální zaměstnance v tom, jak vypadal anticikanismus v dějinách a dnes, abychom dokázali čelit tomuto fenoménu během náborového procesu.50551765 311672852810195 3564791223245864960 n

5.) Férový plat: Vlády by měly investovcat do různých programů, pomáhajících Romským mladým získat práci, která poskytuje spravedlivé ohodnocení za jejich práci, tak aby nebyli nuceni se stěhovat a migrovat během ranných stádií jejich pracovních životů a mohli žít nezávisle. Zejména podporovat dostupnost placených stáží a praxí, které mladým Romům pomůže získat pracovní zkušenosti.

6.) Mainstreamový obchodní sektor a společenská zodpovědnost firem: Vlády by měly propagovat nové modely jak zajistit zaměstnávání Romů v hlavním obchodním sektoru, zejména Romů středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, aby se předešlo problému, že vysoce vzdělaní Romové pracují v profesích, kde nevyužijí naplno své schopnosti. Zároveň je nutné podpořit zaměstnavatele, aby se věnovali uplatňování praxe společenské zodpovědnosti firem.

7.) Cílit na opatření pro participaci ve veřejném sektoru: Vlády by se měly věnovat cílené podpoře podporných opatření, která pomohou zaměstnávání Romů, které poskytne dlouhodobé zaměstnání ve veřejném sektoru. Měly by brát v potaz, že i vysoce vzdělanéí Romové se setkávají s obtížemi při vstupu do mainstreamových prací (t.j. nespjatých přímo s Romskou menšinou) ať už kvůli nedostatku pracovních zkušeností, nebo anticikanismu. Často mají dokonce příliš vysokou kvalifikaci pro práci, kterou vykonávají.

8.) Podnikání: Je potřeba vytvořit konkrétní mechanismy, které zvýší podporu mladých podnikatelů mezi Romy vytvořením jednoduššího přístupu k půjčkám a nástrojům mikrofinancování. Je potřeba investovat do vytváření obchodních schopností u mladých lidí a lepší informovanosti o možnostech podnikání.

9.) Zajistit funkci mainstreamových opatření: Členská státy v kooperaci ve spolupráci s dalšími stranami musí zajistit, aby národní programy věnované zaměstnávání mládeže funovaly pro všechny mladé občany těchto zemí.

10.) Kooperace relevantních institucí: Vlády by měly usilovat o užší komunikaci mezi pracovními úřady a mladými Romy a zajistit růst počtu mladých Romů, které se zapojují do programů zaměstnanosti. Také kooperaci s nevládními organizacemi, které jsou schopné pracovat s mladými Romy je nutné zvýšit.

11.) Holistický přístup: Mají být vytvářeny programy, které přímo bojují s nezaměstnaností u mladých a umožňují holistický a multi-sektorový přístup. Například je nutné poskytovat lepší podporu ubytování a dopravy, protože většina zaměstnavatelů si nemůže dovolit a nebo nechce proplácet zaměstnancům dopravu. Pddle všeho je také nedostatek pobídek v oblasti sociálních služeb stimulujících nezaměstnané, aby se ujali iniciativy.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.