Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků veřejné správy

realizace projektu: červenec 2014 - červen 2015
EIF 2013 – 14

Projekt, jehož čtvrté pokračování běží od července 2014, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. V letošním roce je zaměření projektu rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté, úředníci či učitelé.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí.
V týmu expertů a lektorů, kteří zpracovávají metodiku a aktivně se účastní seminářů, naleznete kapacity jako je PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., PhDr. Dana Potočková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková a další. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva dvoudenní semináře:
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů

Pro pracovníky veřejné správy (jako jsou policisté, pracovníci úřadů práce atd.) organizujeme jednodenní semináře, které se zaměřují na základní vhledy do komunikačních situací z interkulturního hlediska a jsou metodicky přizpůsobeny potřebám daných státních zaměstnanců.

 

 

PROŠKOLILI JSME UŽ PŘES 440 LIDÍ

 
    shape square OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO PŘES 440 LIDÍ
   
shape square POSUN V PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ OAMP K CIZINCŮM
    shape square
SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM INBÁZE A ZÁSTUPCI KOMUNIT
    shape square
NOVÁ JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

Od září 2014 proběhlo šest dvoudenních školení pro pracovníky OAMP – jak úvodní, tak navazující, jedno jednodenní školení pro pracovníky Úřadu práce, a zároveň také dvě jednodenní školení pro pracovníky z odboru Cizinecké Policie. O termínech a podmínkách realizace školení v roce 2015 podá všem zájemcům bližší informace koordinátorka projektu Ing. Ing. Denisa Horváthová na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


ÚSPĚCH PROJEKTU
Vidíme velký posun v přístupu pracovníků OAMP k jejich práci a k cizincům obecně. Zaznamenáváme rozdíl mezi lidmi, kteří se školení účastnili na začátku, a těmi, kdo přicházejí dnes. Současní pracovníci OAMP jsou mnohem otevřenější v komunikaci a také je vidět, že je jejich práce většinou baví. To samozřejmě není jen naše zásluha, ale věříme, že ti, kteří přicházejí z našich školení, přinášejí na svá pracoviště nové impulsy přenositelné na ostatní pracovníky. Za úspěch organizátoři považují nejen to, že MV ČR si objednalo další – navazující školení pro ty, kteří již na prvním školení byli a chtějí si prohloubit či zdokonalit své dovednosti, ale také to, že o tento typ školení projevily zájem další skupiny pracovníků státní správy, jako třeba Policie ČR.

 


DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Jedním z výstupů projektu je evaluační zpráva, jež zpracovává výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se na závěr školení účastní všichni dosud proškolení pracovníci OAMP. Za rok 2013 tuto zprávu připravila expertka projektu Mgr. Iveta Němečková a výsledky evaluace dokazují úspěch celého projektu. "Z výzkumu vyplývá, že většina zúčastněných (92 %) považuje školení za užitečné a očekává pozitivní dopad školení na svou každodenní práci na přepážce. Nejoceňovanějším přínosem školení je pro většinu účastníků schopnost porozumění problémům nově příchozích cizinců, schopnost vnímat jejich potřeby a postoje s vědomím interkulturních rozdílů a schopnost vcítit se do jejich situace. Dále účastníci školení považují za užitečné nové poznatky z oblasti komunikačních dovedností, schopnost asertivní komunikace, správného kladení otázek a efektivního vedení rozhovoru," prozrazuje Němečková. Z jednotlivých témat patří mezi nejoceňovanější část školení „křeslo pro hosta“, kde měli účastníci možnost poznat specifika vietnamské nebo mongolské komunity. Mezi oblíbené aktivity patří také interaktivní hra Ostrov a dále pak jednotlivá cvičení určená k nácviku komunikačních dovedností.

Odpovědi v dotaznících slouží celému týmu jako inspirace pro vylepšení programu školení tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám účastníků. Danou formu školení - tedy dvoudenní společný pobyt ve vybraném školícím středisku – i lektorské obsazení vnímá většina účastníků jako zcela vyhovující.

 

Z REAKCÍ NA ŠKOLENÍ

J.Hladík,Policie ČR: "Přednášející Karla a Jirka byli skutečně výborní. Mám z toho velmi pěkný pocit a rád se zúčastním Vašich dalších školení. Děkuji.

plk. Mgr. Miroslav Tóth, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje: "Dovolte mi touto cestou poděkovat za provedené školení, které jste pro nás připravili. Policisté si školení chválili a budu se těšit na případnou další spolupráci."
 
OAMP Brno,Z.Poláková: "Školení se nedá nic vytknout! Naopak! Profesionální, příjemní školitelé, zajímavá a potřebná témata. Hezké prostředí. Zaujaly mne komunikační nástroje, při práci s klientem asi nejvíce uplatním „aktivní naslouchání“ a zdokonalím práci s tlumočníkem."

ROZHOVOR S LEKTORKOU IVETOU NĚMEČKOVOU:


V navazujícím projektu je školení rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté a úředníci. Jak moc se podle vás liší od školení s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra?
Školení se v zásadě tolik neliší. U obou typů se snažíme o praktické seznámení s obecnými informacemi a teoretickými poznatky jak z oblasti sociologie, psychologie, tak multikulturní výchovy a jejich zasazení do konkrétní situace z pracovní oblasti daných účastníků. Vždy zjišťujeme, co je pro účastníky v danou chvíli nejpalčivějším problémem, co aktuálně řeší, a s využitím našich znalostí jak teoretických, tak tzv. "z terénu", tato témata otevíráme a společně hledáme východiska. Hlavním rozdílem tedy je v podstatě časová dotace, kdy školení pro OAMP trvá dva dny a je zde tudíž prostor na více skupinové práce, nácviky komunikačních technik skrze modelové situace a podobně.

Na co se během školení jednotliví pracovníci státní sféry nejvíce ptají? S čím si v práci s migranty nevědí moc rady především?
Jedná se právě o otázky související s interkulturními rozdíly - každý cizinec ze zemí, které nám nejsou kulturně tolik podobné (tzn. třeba Vietnam, Mongolsko, Čína nebo arabské státy), přichází se svými zvyky, způsobem komunikace, představami o autoritě, vymahatelnosti zákona apod. Nelze samozřejmě mít dokonalý přehled o specifikách každé kultury, s kterou se potenciálně zaměstnanec státní správy může při své práci potkat. Ale lze si osvojit komunikační techniky, kterými si prostor vzájemné interakce "ošetříme" a nemusí tak docházet k zbytečným nedorozuměním nebo stresovým situacím. Kromě těchto technik se samozřejmě věnujeme i těm základním kulturním rozdílům, které vzájemnou interakci ovlivňují (např. nonverbální komunikace vietnamské komunity - kolega lektor Jiří Kocourek je vietnamista a tlumočník vietnamského jazyka- nebo náboženské zvyky muslimů).

V čem podle vás v praxi může takové školení policistům či úředníkům reálně pomoci?
Kromě lepšího přehledu o zásadách komunikace a jednání (s kýmkoli, neomezujeme se jen na pracovní oblast) je to také vytvoření prostoru, v kterém lze celý den sdílet poznatky z praxe související s interkulturními rozdíly, věnovat se jejich řešení i teoretickému zarámování pro lepší pochopení a vhled do budoucna. V neposlední řadě je to také seznámení se s možnostmi, které poskytuje neziskový sektor. V oblasti integrace cizinců se nyní velmi rozvíjí síť služeb, které jsou zde jak pro ulehčení orientace cizinců, tak pro ulehčení práce zaměstnanců veřejné správy. Ať již jde o možnosti tlumočení, interkulturní pracovníky či volně dostupné osvětové příručky a videa.

 

CO SE JIŽ POVEDLO

 

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha 13, 19. 6. 2015, Praha

 

V prostorách ÚMČ Praha 13 se konalo poslední jednodenní školení tohoto projektu. Zúčastnilo se jej 12 zdejších pracovníků. Lektoři školení Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek si vyslechli zkušenosti účastníků při práci s cizinci. Poté následoval krátký výklad k interkulturní komunikaci. Během dne se konaly aktivity, které pomohly účastníkům vyzkoušet si nové poznatky v tréninkové situaci. Po reflexi pocitů v průběhu cvičení nastoupil host - Sang Tran Van pocházejí z Vietnamu. 

 

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha 17, 18. 6. 2015, Praha

 

V prostorách ÚMČ Praha 17 proběhlo školení pro tamějších 8 pracovníků. Spolu s Mgr. Ivetou Němečkou a Mgr. Jirkou Kocourkem diskutovali nad zkušenostmi s cizinci a možnostmi, jak konfliktní situace řešit. Do křesla pro hosta usedl Uddai Zabdi z Palestiny, který nám přiblížil specifika dané menšiny a zodpovídal na různé dotazy účastníků. 

 

Školení pracovníků veřejné správy z různých ÚMČ Praha, 16. 6. 2015, Praha

 

V Domě národnostních menšin v Praze proběhlo další jednodenní školení pro pracovníky veřejné správy. Školení se účastnilo 6 osob z ÚMČ Praha 5 a ÚMČ Praha 3. Mgr. Jiří Kocourek dopoledne odpřednášel dva bloky k interkulturní komunikaci a po obědě Mgr. Iveta Němečková hovořila o komunikačních technikách. V posledním bloku se účastníci seznámili se situací vietnamské menšiny v ČR od Sang Tran Vana. 

 

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha - Libuš, 15. 6. 2015, Praha - Libuš

 

Dalšího červnového školení se zúčastnilo 14 pracovníků veřejné správy. Na školení byli pedagogové, starosta Prahy 14, zástupkyně starosty Praha-Libuš a další. Mgr. Iveta Němečková uvedla na mnoha příkladech ze školského prostředí vliv interkultury na profesní praxi. Mgr. Jiří Kocourek vysvětlit základní komunikační techniky při práci s cizincem. Specifika vietnamské menšiny v ČR nám přibližíl Sang Tran Van. 

 

Školení pracovníků OAMP navazující, 11. 6. - 12. 6. 2015, Kozojedy u Prahy

 

Ve čtvrtek 11. 6. dorazilo 10 pracovníků OAMP do Kozojed u Prahy, aby si prohloubili své znalosti nabyté z posledního školení pracovníků OAMP. První aktivita spočívala v opakovaní a diskuzi o praktickém využití získaných poznatků z prvního dílu školení. Následovala skupinová práce o roli a využívání potenciálu OAMP. Poté během dne proběhli další krátká cvičení a přednášky ke komunikačním nástrojům. Druhý den Timur Uzbekov spolu s Tomášem Verčimákem představili práci interkulturního pracovníka a diskutovalo se nad prací interkulturních asistentů působících na OAMP.

 

Školení pracovníků Úřadu p ráce, 9. 6. 2015, Praha

 

Vzhledem k dobrým zpětným vazbám bylo možné naplnit další termín školení pro pracovníky Úřadu práce. Tohoto školení se zúčastnilo 11 pracovníků ÚP. Mgr. Iveta Němečková nejprve začala s  úvodem do problematiky interkulturní komunikace a poté Jitka Marelová vyjasnila účastníkům školení jaké jsou významy pojmů "interkulturní" "mezikulturní" "transkulturní", které se v dnešní době hojně využívají. Na krátkých cvičení si mohli účastníci procvičit interkulturní komunikaci. Do křesla pro hosta se usadil Sang Tran Van.

 

Školení pracovníků Úřadu práce, 4. 6. 2015, Praha

 

První v řadě červnových školení bylo určené 12 pracovníkům Úřadu práce. Přechozí únorové školení pro pracovníky Úřadu práce se setkalo s ohlasem, proto nyní dorazilo na školení více lidí než posledně. Program obsahoval kombinaci teorie a krátkých cvičení na interkulturní komunikaci. Programem účastníky doprovázel Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výukou interkulturní komunikace.

 

Školení nových lektorů Mezikulturních kompetencí, 19. - 20. 5. 2015, Praha

 

V rámci projektu jsme v květnu vyškolili nové lektory Mezikulturních kompetencí, kteří mají zkušenosti v oblasti interkulturní komunikace. Na školení, které probíhalo v kanceláři Slova 21, dorazilo 9 nových lektorů. Toto školení vedli Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. První den byl zaměřený na předávání vědomostí, pokud se jedná o různé kultury a představení bloků, které se přednáší v rámci projektu. Druhý den si vyzkoušeli odpřednášet jeden z představených bloků dle metod, které se předchozí den naučili.

 

Školení pracovníků MV, 14. 5 .2015, Praha

Na půdě Ministerstva vnitra proběhlo dne 14. května jednodenní školení, na kterém se sešli pracovníci z odboru prevence krimininality, pracovníci krajských úřadů a jeden zástupce neziskového sektoru. Dohromady se sešlo 8 účastníků. Programem provázeli lektoři Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková. Odpoledne se Ing. Sang Tran Van ujal křesla pro hosta a přiblížil specifika vietnamské menšiny z hlediska možné prevence kriminality. Účastníci ocenili interaktivní cvičení s názvem Leila. Na základě této aktivity  reflektovali, nakolik naše vlastní interpretace toho, co vidíme a slyšíme, ovlivňuje následné hodnocení jednajících osob.

 

Školení pracovníků OAMP - úvodní, 26.- 27. 3 .2015, Kozojedy u Prahy

Na březnovém školení se sešlo 10 pracovníků OAMP. První den se mimo jiné účastníci dozvěděli od socioložky PhDr.Jiřiny Šiklové, CSc. více o migraci na našem území ČR z hlediska demografického i sociologického. Nejvíce ocenili část „Křeslo pro hosta“. Hostem byl Sang Tran Van, který sdílel svůj osobní příběh jako příklad odlišností vietnamské komunity. Druhý den měli možnost účastníci názorně nahlédnout na vnímání (nevnímání) verbální i neverbální komunikace.

Školení zaměstnanců Úřadu práce, dne 12.2.2015. v Praze

Jednodenního školení se účastnilo osm zaměstnanců Úřadu práce z různých pracovišť v Praze. Účastníci získali nejen teoretické znalosti k interkulturní komunikaci, ale také příklady z praxe, které mohou využít při své práci bezprostředně po absolvování tohoto školení. Lektorka Mgr. Iveta Němečková přednášela mimo jiné o základních komunikačních technikách při práci s cizincem. Křesla pro hosta se ujmul Sang Tran Van, který přiblížil specifika vietnamské menšiny jako přiklad interkulturní komunikace.

 

Projekt Posílení mezikulturních kompetencí v průběhu celého roku 2014 proškolil celkem 122 lidí

Tým Slova 21 realizoval v tomto roce tři typy školení:

OAMP I. – pro nové pracovníky OAMP, dvoudenní úvodní školení, představující tématiku interkultury a komunikace s cizinci, s účastí lektorů jako je PhDr.Jiřina Šiklová i s účastí cizinců, kteří sdíleli své zkušenosti a v rámci besed objasňovali interkulturní rozdíly mezi kulturou českou a svou.
OAMP II. – pro stávající pracovníky OAMP, kteří již prošli úvodním školením. Program dvoudenního školení byl zaměřen na interaktivní procvičování komunikačních nástrojů a seznámení s pomocnými integračními nástroji v ČR (příručky, interkulturní pracovníci apod.)
Školení pro veřejnou správu – jednodenní školení, kterým prošli pracovníci Oboru cizinecké Policie ČR ve třech různých krajích.

Školení pracovníků OAMP navazující, 25.- 26. 9. 2014 v Kozojedech u Prahy

Dvanáct pracovníků, kteří již získali základní přehled a dovednosti v rámci školení v minulosti, si v tomto navazujícím mohli rozšířit používání komunikačních technik stejně jako praktické řešení nejběžnějších situací ze své pracovní náplně. Program vedli zkušení lektoři Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek, pozváni byli hosté Shumran Hafoudh a Timur Uzbekov z organizace InBáze, kteří představili profesi interkulturních asistentů.

 

Školení zaměstnanců Odboru cizinecké Policie v Jihomoravském kraji, 3.10.2014 v Brně

Jedenáct účastníků prošlo celodenním školením, které kromě obecných poznatků a principů komunikace aktivně pracovalo s interkulturním porozuměním aktuálním situacím, jež policisté v nedávné době v rámci svého výkonu práce řešili. Do křesla pro hosta usedl Marco Escalier, který přiblížil zkušenost cizince z Bolívie, který v ČR pracuje pro nadnárodní společnost a jehož partnerka pochází také z jiné kultury, konkrétně ruské.

Školení pracovníků OAMP úvodní, 16. - 17. 10. 2014 a 23. - 24. 10. 2014 v Kozojedech u Prahy

Školení se účastnilo 12 a 10 pracovníků, kteří pod vedením lektorů nahlédli do problematiky interkultury a technik komunikace. V rámci prvního dne u obou seminářů přednášela PhDr.Jiřina Šiklová, CSc. problematiku multikulturalismu a migrace z demografického a historického pohledu, do křesla pro hosta usedl Sang Tran Van z Klubu Hanoi, který přiblížil kulturu a jazyk vietnamské komunity, stejně jako problematiku tlumočení a kurzů češtiny pro cizince.

Školení zaměstnanců Odboru cizinecké Policie ve Zlínském kraji, 30. 10. 2014 v Holešově

Dvanáct účastníků prošlo celodenním školením, které kromě obecných poznatků a principů komunikace aktivně pracovalo s interkulturním porozuměním aktuálním situacím, jež policisté v nedávné době v rámci svého výkonu práce řešili. Do křesla pro hosta usedla paní Cend-Ajúš Staňková, která přiblížila specifika tlumočníkovy práce, mongolské kultury i aktivitu zlínského CPIC.

Školení pracovníků OAMP navazující, ve dnech 7. - 6. 11. 2014 v Kozojedech u Prahy
Dvanáct zaměstnanců OAMP z šesti různých pracovišť po celé ČR prošlo dvoudenním školením, které vedli zkušení lektoři Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. Hostem byla Van Anh Tranová, která se věnuje profesionálně práci interkulturní asistentky pro vietnamskou komunitu. Kromě praktické náplně kurzu mohli účastníci využít i prostoru pro soukromé sdílení zkušeností ze své profese, které je dalším bonusem, jenž přináší možnost pobývat dva dny mimo klasické pracovní prostředí. 

 

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

Aktualizováno: 30. 6. 2015