Články online

Cizinci a bydlení

Text: Jan Matěj Bejček

Při poskytování poradenských služeb cizincům, ať už skrze služby InBáze, z. s., či prostřednictvím projektu Integračního centra Praha, o. p. s, se velmi často setkávám s otázkami, které se týkají bydlení a to především v rámci nájmu či podnájmu a problémů s ním spojenými.

Záměrně používám slovo „problém“, protože většina těchto situací má v zásadě jednoho společného jmenovatele, kterého bych eufemicky charakterizoval jako „něco se děje a nevím si rady, nerozumím“, případně „majitel porušuje má práva, jak se mohu bránit?

Stabilní bydlení je spolu se znalostí českého jazyka a ekonomickou soběstačností považováno za jeden z klíčových prvků úspěšné integrace do české společnosti, a je zároveň podmínkou pro téměř všechny typy pobytového oprávnění. Pro mnohé cizince však může být bydlení často velmi složitým problémem. V následujícím článku si proto řekneme několik slov k nájemnímu bydlení, na co si dát pozor a co by nemělo v nájemní smlouvě chybět.  

Nájem versus podnájem

Předně je důležité rozlišovat pojmy nájem a podnájem. Zatímco totiž nájem vzniká smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem (zpravidla vlastníkem bytu nebo jím pověřená osoba), podnájem je vztah založený na smlouvě mezi nájemcem a podnájemcem. Týká se většinou pouze části bytu (zpravidla pokoje s možností užívání kuchyně, koupeny a WC), přičemž zbylé prostory užívá samotný nájemce, případně jiní podnájemci. 

Oproti nájemnímu vztahu přináší podnájem nižší právní jistotu, neboť zaniká se ukončením nájemní smlouvy (při vypršení její platnosti, nebo při výpovědi nájmu ze strany nájemce).  Pro řešení bytové situace je tedy podnájem spíše dočasnou alternativou vhodnou např. pro zahraniční studenty. Pokud v bytě žije více osob na základě podnájemní smlouvy, je třeba v takové smlouvě jasně vymezit předmět podnájmu a výši nájemného včetně poplatků za služby. 

Vznik nájmu a nájemní smlouva

Nájem bytu vzniká uzavřením písemné smlouvy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (§ 2201 a násl.). Před podpisem této smlouvy je třeba klást velký důraz na její obsah a mít dostatek času na to se v případě potřeby poradit s přáteli či ještě lépe s pracovníky nevládních organizací (sociální pracovníci, ev. právníci). 

V nájemní smlouvě musí být řádně označeny smluvní strany, tedy kdo a s kým uzavírá nájemní vztah, a dále kdo další v bytě může bydlet (např. partneři, manžel, manželka, děti, apod.). Důležitým údajem je samotný předmět nájmu, tedy byt či dům, sjednaná výše nájemného, výše poplatků za služby (voda, teplo, úklid) a jejich jmenovitý výčet a doba, na kterou se nájem sjednává. 

Majitelé často cizincům neoprávněně zakazují, aby si adresu pronajatého bytu/domu nahlásili jako „trvalou adresu“ (formálně adresa hlášeného pobytu). Takové jednání je protiprávní, neboť hlášení adresy místa bydliště je právě pro cizince povinností, jejíž nesplnění může mít vliv na jejich pobytové oprávnění. 

Pokud nájemce-cizinec nehovoří česky, nebo si není jistý, zda všemu rozumí správně, doporučuji zajistit si překlad do rodného jazyka (byť neformální), neboť ne každý pronajímatel je k tomu ochotný.

Předání bytu

Při převzetí bytu, tedy zpravidla v den podpisu nájemní smlouvy a úhrady prvního nájmu a případné kauce je vhodné sepsání písemného protokolu o stavu předávaného bytu, v ideálním případě doplněného o obrazovou dokumentaci. Ta je důležitá zejména, jedná-li se o starší byt, nebo o byt, který je pronajímán jako zařízený. Předejde se tak mnoha nedorozuměním při ukončení nájmu a odevzdávání bytu zpět pronajímateli

Kauce

Kaucí neboli tzv. jistotou, jak ji označuje občanský zákoník, se míní určitá finanční záruka zpravidla ve výši jednoho až šestinásobku měsíčního nájemného sloužící coby „pojistka“ pro případ že nájemci vznikne dluh na nájemném či na službách spojených s užíváním bytu. V takovém případě je majitel oprávněn dlužnou částku ze zaplacené kauce strhnout a požadovat její doplnění. 

Často se však stává, že po ukončení nájemního vztahu majitel kauci nájemci nevyplácí, a to i přesto že na nájmu či službách žádný dluh nevznikl. Zde se často setkávám s různými typy argumentací od „v bytě byla způsobena škoda a tak jsem si kauci nechal na její pokrytí“ až k „nájemce odešel z bytu dřív, než jsme si ujednali, a tak mu kauce propadla“. Proto bych rád upozornil, že nájemcem složená kauce nesmí sloužit jako úhrada jakékoliv smluvní nebo i mimosmluvní pokuty neboť by se jednalo o protiprávní jednání, které je v přímém rozporu s občanským zákoníkem (§ 2239). Pakliže tedy nájemce způsobí v pronajatém bytě škodu, je třeba ji řádně prokázat a především vyčíslit. Teprve poté je možné výši škody odečíst z uhrazené kauce, eventuálně žádat o finanční vyrovnání případného rozdílu. 

Pokud v době nájemního vztahu nevznikl žádný dluh a nebyla způsobena žádná škoda v pronajatém bytě či jeho vybavení je pronajímatel povinen kauci do 30 dnů vrátit nájemci. K té se od 01. 01. 2014 připočítávají zákonné úroky, na něž má každý nájemce ze zákona nárok, pokud se s pronajímatelem nedohodl jinak.

V případě že řešíte otázky spojené s nájemním či podnájemním bydlením, domluvte si osobní konzultaci s našimi pracovníky:

Tel.: (+420) 739 037 353 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

www.inbaze.cz/inbaze-praha/socialni-poradenstvi/

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.