Bidaripen / S Odvahou

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Projekt BIDARIPEN/ODVAHA

Ženská romská skupina Manushe se pouští do nového projektu s názvem BIDARIPEN (z romského jazyka – odvaha).

Cílem projektu BIDARIPEN je podpořit Romy na lokální úrovni ve zvýšení jejich občanských kompetencí tak, aby se stali rovnocennými partnery, respektovanými místní samosprávou a mohli spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje a také sami navrhovali změny, které uznají za potřebné.

 

Leaderky Manushe nasbíraly mnoho zkušeností během dlouholeté působnosti Ženské romské skupiny Manushe. Zejména pak v posledních pěti ledech v rámci projetu Jileha, kde působily jako koordinátorky  lokálních ženských skupin. Nyní ženy pracují na rozšíření svýchznalostí a dovedností v komunitní práci a již brzy se stanou tzv.komunitními organizátorkami. V této nové pozici budou organizovat společná setkání v romských komunitách, na kterých se definují potřeby a požadavky pro místní rozvoj a zlepšení kvality života v dané lokalitě, a iniciují setkání se zástupci obcí a případně dalšími zainteresovanými aktéry.


Agentky změn, jak naše ženy z Manushe také nazýváme, budou pracovat v rámci projektu BIDARIPEN/ODVAHA v sedmi městech České republiky po dobu 18 měsíců (Chodov, Chomutov, Budišov, Písek, Bruntál, Náchod, Rokycany).

 

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámciprogramu ActiveCitizensFund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financovánz Fondů EHP a Norska.“

 

 

Bidaripen Slogan

 

 


 

Project BIDARIPEN/AUDACITY

The Roma Women´s Group Manushehas started a new project called BIDARIPEN (from the Romani language - audacity).

 

The aim of the project BIDARIPEN is to support Roma at the local level in increasing their civic competences and empowering them to become equal partners respected by the local self-government in defining their needs and solving problems on the local level.

 

Manushe's leaders have gained a significant experience during the long-term existence of the Roma Women´s Group Manushe. Especially in the last five years in the Jileha project, where they worked as coordinators of local women's groups.The BIDARIPEN project will help them expand their knowledge and skills in community work and becomecommunity organizers. In this new position, they will organize joint meetings in Roma communities, which will define the needs and requirements for local development, improvement of quality of life, and initiate meetings with representatives of municipalities and other stakeholders.


“Agents of change”, as we also call our women from Manushe, will work in seven places in the Czech Republic (Chodov,Chomutov, Budišov, Písek, Bruntál, Náchod, Rokycany).


Duration of the project:  April 1. 2020 - September 30, 2021.


„The project is supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in public life and decision making and empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed by the EEA and the Norway Grants.“

 

Bidaripen Slogan

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.