Gendalipen

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Vernisáž výstavy Insectopia v Hradci Králové


Záměrem projektu Gendal´ipen je prostřednictvím různorodých aktivit podpořit romské umělce v jejich tvorbě a prezentaci profesionálního romského současného umění a tím ukázat, že romské současné umění a její umělci si přejí být viděni a slyšeni a že mají své plnoprávné místo v (nejen české) kultuře a společnosti. Ve spolupráci s Artivist Lab, Kampus Hybernská a za účastí kurátorky Tamary Moyzes vám představujeme výstavu Insectopia od mladého romského queer umělce Roberta Gabrise.

Číst dál...

Gendalipen

Umění je odrazem každé společnosti. Je to zrcadlení nebo odraz (GENDAL'IPEN v romském jazyce) světa tak, jak je námi viděn či jak si jej vidět přejeme. Má sílu definovat, uchovávat a sdělovat konkrétní myšlenky jednotlivce i kolektivní kulturní kódy.

 

Kulturní (vč. umělecké) reprezentace hraje důležitou roli při budování etnické (či jiné) identity, identity a sebeúcty jednotlivce. V celé historii umělci uplatňovali svou tvůrčí sílu, aby se definovali prostřednictvím umění a vytvořili sebeurčení, které je a jejich příslušnou společnost odhalí v nejlepším možném světle. Stereotypy a předsudky měly po celá staletí negativní dopad na postavení Romů a jejich kultury a umění. Romské umění bylo po dlouhá staletí vyloučeno z hlavního proudu, nepochopeno, zjednodušováno a její umělci byli často odsunuti do pozadí.

 

Záměrem tohoto projektu je prostřednictvím různorodých aktivit podpořit romské umělce v jejich tvorbě a prezentaci profesionálního romského současného umění a tím ukázat, že romské současné umění a její umělci si přejí být viděni a slyšeni a že mají své plnoprávné místo v (nejen české) kultuře a společnosti. Projekt realizuje školení pro mladé Romy v kulturním managementu s cílem navýšení jejich kompetencí a konkurenceschopnosti v oblasti kulturního podnikání a technických dovedností, podpoří uměleckou tvorbu a umožní jim a dalším umělcům prezentovat své umění (výtvarná, hudební, taneční, literární, alternativní díla apod.) na významných kulturních akcích široké a odborné veřejnosti.

 

O těchto akcích budou návštěvníci informováni prostřednictvím médií, sociálních sítí, internetových stránek apod. Akce proběhnou v ČR (především na Světovém festivalu romské kultury Khamoro v Praze, ale také v dalších městech po celé ČR), v Norsku a na Islandu v rámci přeshraniční partnerské spolupráce. V rámci projektu proškolíme 24 osob, podpoříme nejméně 23 umělců v jejich tvorbě, ve spolupráci s 652 umělci realizujeme 57 akcí pro širokou a/či odbornou veřejnost, kterých se zúčastní přes 70 500 návštěvníků z ČR, Islandu a Norska.

 

Termín realizace projektu: květen 2021 – duben 2023

Místo implementace: Praha, další města v ČR (např. Rokycany, Náchod, Písek apod.); Norsko – Oslo, Island – Reykjavík

 

Oficiální partneři:

Romsk kultur og ressurssenter – Romano kher / Kirkens bymisjon, Norsko

Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, Island

Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014-2021

Program: Program „Kultura“

Výzva: Současné umění

Výše grantu: 5 140 000 Kč

https://www.eeagrants.cz/  https://eeagrants.org/ http://slovo21.cz https://www.facebook.com/gendalipen

 

 

 

 

ENG

Art is a reflection of every society. It is a reflection (GENDAL'IPEN in Roma language) of the world as we see it or we wish to see it. It has the power to define, preserve and communicate individual ideas and collective cultural codes. Cultural (including artistic) representation plays an important role in building ethnic (or other) identity, identity and self-esteem of the individual. Throughout history, artists have exercised their creative power to define themselves through art and create self-determination that reveals them and their respective society in the best possible light.

 

For centuries, stereotypes and prejudices have had a negative impact on the position of the Roma and their culture and art. Roma art has been excluded from the mainstream for many centuries, misunderstood, simplified, and its artists have often been pushed to the background.

 

The aim of this project is to support Roma artists in their creation and presentation of professional Roma contemporary art through various activities and thus to show that Roma contemporary art and its artists wish to be seen and heard and that they have their full place in (not only Czech) culture and society.

The project will carry out trainings for young Roma in the field of cultural management, entrepreneurship and technical skills, support artistic creation and enable them and other artists to present their art (art, music, dance, literary, alternative works and performances, etc.) at important cultural events for the general and professional public. Visitors will be informed about these events through media, social networks, websites, etc. The events will take place in the Czech Republic (mainly at the World Festival of Roma Culture – Khamoro in Prague, but also in other cities of the CR), Norway and Iceland. We will train 24 persons, support 23 artists in their work, realize 57 cultural events for the public in cooperation with 652 artists for 70 500 visitors from the CR, Iceland and Norway.

 

Project period: May 2021 – April 2023

 

Locations: Prague, other cities of the Czech Republic (e.g. Rokycany city, Náchod city, Písek city apod.); Norway – Oslo, Iceland – Reykjavík

 

Official partners:

Romsk kultur og ressurssenter – Romano kher / Kirkens bymisjon, Norway

Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, Iceland

Financial mechanism: EEA Financial Mechanism 2014-2021

Programme: Programme „Culture“

Call: Contemporary Art

Grant allocation: 5 140 000 CZK (approx. 200 000 EUR)

https://www.eeagrants.cz/en/   https://eeagrants.org/ http://slovo21.cz  https://www.facebook.com/gendalipen

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.