Nová řešení starých problémů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

New solutions to old problems / Nová řešení starých problémů

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

TISKOVÁ ZPRÁVA New solutions to old problems (Nová řešení starých problémů) – výměna nových přístupů v oblasti romské integrace: Více než 1 milion EUR bylo přiděleno na posílení občanské společnosti.

Byl schválen další úspěšný projekt pro financování, prostřednictvím grantů EHP a Norských fondů pro regionální spolupráci. Název projektu je „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace (2018-1-0697)“ a jako prioritní sektor má za cíl sociální začleňování, zaměstnanosti mladých lidí a snižování chudoby.

 

Vedoucím partnerem projektu je organizace Nevo Parudimos z Rumunska, která sdružuje celkem 11 partnerů z následujících zemí: Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role organizace Slovo 21 bude spočívat v organizaci aktivit zaměřených na budování kapacit.

 

Celková doba realizace projektu je 34 měsíců, přičemž projekt byl zahájen 1. 8. 2020. Odhadované způsobilé náklady uvedené při podávání projektu byly 1 269 415 EUR.

 

Cílem projektu je přispět k posílení postavení romské občanské společnosti, a to v 11 partnerských zemích prostřednictvím projektů, které podporují začleňování a posílení romských komunit. Tyto projektové aktivity byly vybrány na základě osvědčených postupů v zemích, kde byly realizovány. Zároveň projekt cílí na tvorbu příznivějšího kontextu pro realizaci iniciativ „zdola nahoru“ (založených

na principech místního rozvoje spadajících pod komunitní odpovědnost), čímž se prolomí začarovaný a cynický kruh konceptu, že „nic nelze změnit“.

 

Projekt zahrnuje plánování a realizaci projektových aktivit iniciovaných a koordinovaných komunitou, inspirovaných osvědčenými postupy z jiných zemí a podporovanými odborníky z partnerských organizací, z nichž byla myšlenka převzata. Rovněž zahrnuje rozvoj tréninkových programů občanských společností v 11 partnerských zemích na základě skutečných potřeb místních organizací,

dále dle poskytnutých informací a rozvoje dialogu mezi romskou občanskou společností a dárci, kteří poskytují financování těmto komunitám.

 

Výstupy projektu jsou částečně hmotné, částečně nehmotné a odkazují na pracovní balíčky:

 

1. Podpora projektů vedených komunitou:

- 10 projektů založených na potřebách komunity, které byly identifikovány jako osvědčené postupy v jiných organizacích a současně byly implementovány
- 20-30 identifikovaných a osvědčených postupů místní romské inkluze a projektů zaměřených na posílení kompetencí Romů, které jsou šířeny a adaptovány
- komunitní organizování a romské občanské společnosti podporované prostřednictvím filmu a storytellingu

 

2. Zvýšená kapacita romských organizací občanské společnosti

- zaměstnanci romských organizací proškolení v projektovém a organizačním řízení
- sada nástrojů pro řízení a organizaci projektů pro organizace občanské společnosti
- Kritéria transparentnosti a odpovědnosti implementována organizacemi občanské společnosti

 

3. Financování

- Studie o důležitosti produkovaných a šířených přístupů „zdola nahoru“ k začleňování Romů
- Analýza a šíření programů financování začleňování Romů
- Donoři si více uvědomují důležitost přístupu „zdola nahoru“ v oblasti romské integrace

 

Pracovní balíčky jsou následující:

- WP1 Management – Nevo Parudimos
- WP2 Komunikace – Nevo Parudimos
- WP3 Budování kapacit – RROMA
- WP4 Peer2Peer partnerství – Autonomia Foundation
- WP5 Advokační činnost – ERGO Network

 

Cílové skupiny zastupují 11 místních romských komunit (jedna z každé země), 11 romských nevládních organizací nebo cílové romské komunity, instituce a soukromí sponzoři, další nevládní neziskové organizace z 11 partnerských zemí.

 

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by IcelandLiechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.