New solutions to old problems / Nová řešení starých problémů

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

TISKOVÁ ZPRÁVA New solutions to old problems (Nová řešení starých problémů) – výměna nových přístupů v oblasti romské integrace: Více než 1 milion EUR bylo přiděleno na posílení občanské společnosti.

Byl schválen další úspěšný projekt pro financování, prostřednictvím grantů EHP a Norských fondů pro regionální spolupráci. Název projektu je „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace (2018-1-0697)“ a jako prioritní sektor má za cíl sociální začleňování, zaměstnanosti mladých lidí a snižování chudoby.

 

Vedoucím partnerem projektu je organizace Nevo Parudimos z Rumunska, která sdružuje celkem 11 partnerů z následujících zemí: Rumunsko, Litva, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Česká republika. Role organizace Slovo 21 bude spočívat v organizaci aktivit zaměřených na budování kapacit.

 

Celková doba realizace projektu je 34 měsíců, přičemž projekt byl zahájen 1. 8. 2020. Odhadované způsobilé náklady uvedené při podávání projektu byly 1 269 415 EUR.

 

Cílem projektu je přispět k posílení postavení romské občanské společnosti, a to v 11 partnerských zemích prostřednictvím projektů, které podporují začleňování a posílení romských komunit. Tyto projektové aktivity byly vybrány na základě osvědčených postupů v zemích, kde byly realizovány. Zároveň projekt cílí na tvorbu příznivějšího kontextu pro realizaci iniciativ „zdola nahoru“ (založených

na principech místního rozvoje spadajících pod komunitní odpovědnost), čímž se prolomí začarovaný a cynický kruh konceptu, že „nic nelze změnit“.

 

Projekt zahrnuje plánování a realizaci projektových aktivit iniciovaných a koordinovaných komunitou, inspirovaných osvědčenými postupy z jiných zemí a podporovanými odborníky z partnerských organizací, z nichž byla myšlenka převzata. Rovněž zahrnuje rozvoj tréninkových programů občanských společností v 11 partnerských zemích na základě skutečných potřeb místních organizací,

dále dle poskytnutých informací a rozvoje dialogu mezi romskou občanskou společností a dárci, kteří poskytují financování těmto komunitám.

 

Výstupy projektu jsou částečně hmotné, částečně nehmotné a odkazují na pracovní balíčky:

 

1. Podpora projektů vedených komunitou:

- 10 projektů založených na potřebách komunity, které byly identifikovány jako osvědčené postupy v jiných organizacích a současně byly implementovány
- 20-30 identifikovaných a osvědčených postupů místní romské inkluze a projektů zaměřených na posílení kompetencí Romů, které jsou šířeny a adaptovány
- komunitní organizování a romské občanské společnosti podporované prostřednictvím filmu a storytellingu

 

2. Zvýšená kapacita romských organizací občanské společnosti

- zaměstnanci romských organizací proškolení v projektovém a organizačním řízení
- sada nástrojů pro řízení a organizaci projektů pro organizace občanské společnosti
- Kritéria transparentnosti a odpovědnosti implementována organizacemi občanské společnosti

 

3. Financování

- Studie o důležitosti produkovaných a šířených přístupů „zdola nahoru“ k začleňování Romů
- Analýza a šíření programů financování začleňování Romů
- Donoři si více uvědomují důležitost přístupu „zdola nahoru“ v oblasti romské integrace

 

Pracovní balíčky jsou následující:

- WP1 Management – Nevo Parudimos
- WP2 Komunikace – Nevo Parudimos
- WP3 Budování kapacit – RROMA
- WP4 Peer2Peer partnerství – Autonomia Foundation
- WP5 Advokační činnost – ERGO Network

 

Cílové skupiny zastupují 11 místních romských komunit (jedna z každé země), 11 romských nevládních organizací nebo cílové romské komunity, instituce a soukromí sponzoři, další nevládní neziskové organizace z 11 partnerských zemí.

 

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by IcelandLiechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)