Podpora romské menšiny na Praze 3

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nová spolupráce na projektu Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3

Městská část Praha 3 realizuje od 1. září 2021 projekt s názvem „Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3“. V rámci projektu bude zřízeno nové pracovní místo romského poradce s plným úvazkem na Úřadě MČ Praha 3. Romský poradce významnou mírou přispěje k integraci romské komunity v území, kde je tato menšina nejpočetnější národnostní menšinou. Poradce bude fungovat jako mediátor mezi romskou menšinou a majoritní společností.

 

Projekt je realizován ve spolupráci se dvěma partnery z řad českých proromských nestátních neziskových organizací – R-Mosty a Slovo 21. Doba realizace projektu bude po dobu 32 měsíců – od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2024. Romský poradce bude po dobu min. 2 let po ukončení realizace projektu nadále zaměstnán na ÚMČ Praha 3 a vykonávat svou činnost.

 

Během projektu proběhne celkem pět klíčových aktivit:

1) Zřízení pracovního místa romského poradce a jeho činnost

2) Síťování romského poradce s relevantními osobami a organizacemi, realizace workshopů a kulturně společenských akcí

3) Pracovní stáže v zahraničí a v ČR

4) Publicita projektu

5) Management projektu

 

Cílovými skupinami projektu jsou:

- Romové (koneční uživatelé)

- Organizace občanské společnosti: R-Mosty, Slovo 21 podílející se na realizaci projektu v roli partnerských organizací a další organizace účastnící se aktivit projektu, zejména prostřednictvím účasti v pracovní skupině pro romskou menšinu.

Cílem je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání. Účelu projektu bude dosaženo obsazením místa romského poradce na ÚMČ Praha 3, síťováním s dalšími zainteresovanými aktéry na daném území a absolvováním studijních cest v Norsku a na Slovensku, a také pracovních stáží v partnerských organizacích.

 

Kontakt:

Ivana Parobková
projektová manažerka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz www.eeagrants.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace: Leden 2022

Romský poradce je nově i na facebooku! Sociální sítě jsou hlavním místem on-line komunikace pro většinu Romů. Proto se MČ Praha 3 rozhodla vytvořit stránku, kam můžete zasílat své dotazy či připomínky.

Odebírejte stránku a nepropásněte žádné novinky či důležité informace, které sdílí poradce! 

https://www.facebook.com/Romsk%C3%BD-poradce-na-M%C4%8C-Praha-3-111400324707504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Project Summary

From September 1, 2021, the Prague 3 Municipality began implementing a project entitled "Support for the Roma minority in the Prague 3 Municipality". As part of the project, there will be established a new full-time Roma counselor at the Municipality Office. The counselor will make a significant contribution to the integration of the Roma community in the area where the Roma minority is the largest national minority. He will also act as a mediator between the Roma minority and the majority society.

During the project there are going to be implemented The project will be implemented in cooperation with two partners from the ranks of Czech pro-Roma non-profit organizations - R-Mosty and Slovo 21. The project will be implemented for 32 months – from September 1, 2021 to April 30, 2024. The Roma counselor will continue to be employed at the Municipal Office for min. 2 years after the end of the project.

a total of five key activities:

1) Establishment of a job of a Roma counselor and its activities

2) Networking of a Roma counselor with relevant persons and organizations, implementation of

Workshops and cultural and social events

3) Work placements abroad and in the Czech Republic

4) Publicity of the project

5) Project management.

The target groups are the following:

- Roma

- Civil society organizations: R-Mosty, Slovo 21 participating in the implementation of the project in the role of partner organizations and other organizations.

The mail goal of the project is to strengthen the inclusion and position of Roma by strengthening the capacity of Roma counselors in order to ensure tasks that facilitate the exercise of the rights of members of the Roma minority and the integration of members of the Roma community into society, including their education. The purpose of the project will be achieved by filling the position of Roma counselor, networking with other stakeholders and completing study tours in Norway and Slovakia, as well as internships in partner organizations.

Contact:

Ivana Parobková
projektová manažerka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz  www.eeagrants.org

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update: January 2022

Romani counselor has arrived on facebook! Social media are the main place for on-line Roma communities and their dialogues. That´s why Prague 3 decided to create a fanpage, where you can send your questions.

Follow the page to never miss an important update or information, posted by Romani counselor!

https://www.facebook.com/Romsk%C3%BD-poradce-na-M%C4%8C-Praha-3-111400324707504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.