Nová spolupráce na projektu Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3

Městská část Praha 3 realizuje od 1. září 2021 projekt s názvem „Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3“. V rámci projektu bude zřízeno nové pracovní místo romského poradce s plným úvazkem na Úřadě MČ Praha 3. Romský poradce významnou mírou přispěje k integraci romské komunity v území, kde je tato menšina nejpočetnější národnostní menšinou. Poradce bude fungovat jako mediátor mezi romskou menšinou a majoritní společností.

 

Projekt je realizován ve spolupráci se dvěma partnery z řad českých proromských nestátních neziskových organizací – R-Mosty a Slovo 21. Doba realizace projektu bude po dobu 32 měsíců – od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2024. Romský poradce bude po dobu min. 2 let po ukončení realizace projektu nadále zaměstnán na ÚMČ Praha 3 a vykonávat svou činnost.

 

Během projektu proběhne celkem pět klíčových aktivit:

1) Zřízení pracovního místa romského poradce a jeho činnost

2) Síťování romského poradce s relevantními osobami a organizacemi, realizace workshopů a kulturně společenských akcí

3) Pracovní stáže v zahraničí a v ČR

4) Publicita projektu

5) Management projektu

 

Cílovými skupinami projektu jsou:

- Romové (koneční uživatelé)

- Organizace občanské společnosti: R-Mosty, Slovo 21 podílející se na realizaci projektu v roli partnerských organizací a další organizace účastnící se aktivit projektu, zejména prostřednictvím účasti v pracovní skupině pro romskou menšinu.

Cílem je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání. Účelu projektu bude dosaženo obsazením místa romského poradce na ÚMČ Praha 3, síťováním s dalšími zainteresovanými aktéry na daném území a absolvováním studijních cest v Norsku a na Slovensku, a také pracovních stáží v partnerských organizacích.

 

Kontakt:

Ivana Parobková
projektová manažerka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz www.eeagrants.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace: Leden 2022

Romský poradce je nově i na facebooku! Sociální sítě jsou hlavním místem on-line komunikace pro většinu Romů. Proto se MČ Praha 3 rozhodla vytvořit stránku, kam můžete zasílat své dotazy či připomínky.

Odebírejte stránku a nepropásněte žádné novinky či důležité informace, které sdílí poradce! 

https://www.facebook.com/Romsk%C3%BD-poradce-na-M%C4%8C-Praha-3-111400324707504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Project Summary

From September 1, 2021, the Prague 3 Municipality began implementing a project entitled "Support for the Roma minority in the Prague 3 Municipality". As part of the project, there will be established a new full-time Roma counselor at the Municipality Office. The counselor will make a significant contribution to the integration of the Roma community in the area where the Roma minority is the largest national minority. He will also act as a mediator between the Roma minority and the majority society.

During the project there are going to be implemented The project will be implemented in cooperation with two partners from the ranks of Czech pro-Roma non-profit organizations - R-Mosty and Slovo 21. The project will be implemented for 32 months – from September 1, 2021 to April 30, 2024. The Roma counselor will continue to be employed at the Municipal Office for min. 2 years after the end of the project.

a total of five key activities:

1) Establishment of a job of a Roma counselor and its activities

2) Networking of a Roma counselor with relevant persons and organizations, implementation of

Workshops and cultural and social events

3) Work placements abroad and in the Czech Republic

4) Publicity of the project

5) Project management.

The target groups are the following:

- Roma

- Civil society organizations: R-Mosty, Slovo 21 participating in the implementation of the project in the role of partner organizations and other organizations.

The mail goal of the project is to strengthen the inclusion and position of Roma by strengthening the capacity of Roma counselors in order to ensure tasks that facilitate the exercise of the rights of members of the Roma minority and the integration of members of the Roma community into society, including their education. The purpose of the project will be achieved by filling the position of Roma counselor, networking with other stakeholders and completing study tours in Norway and Slovakia, as well as internships in partner organizations.

Contact:

Ivana Parobková
projektová manažerka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz  www.eeagrants.org

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update: January 2022

Romani counselor has arrived on facebook! Social media are the main place for on-line Roma communities and their dialogues. That´s why Prague 3 decided to create a fanpage, where you can send your questions.

Follow the page to never miss an important update or information, posted by Romani counselor!

https://www.facebook.com/Romsk%C3%BD-poradce-na-M%C4%8C-Praha-3-111400324707504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------