Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jak tedy na inkluzivní vzdělávání?

Při výuce a vedení aktivit, které směřují k inkluzivním cílům, se zdá být velmi dobré dodržovat několik následujících metodických principů. Následující prosté kroky mohou vést k tomu, že žáci začnou chápat hlouběji smysl věcí, které se kolem nich dějí, začnou je chápat v souvislostech, začnou vnímat, že i když existují skupiny, tyto jsou tvořeny individuálními lidmi. Mohou lépe pracovat s pojmy, které si nevysvětlují rigidně. Každý nástroj lze být překážkou nebo pomůckou. Pojmy nemusí sloužit jen k tomu, abychom se dle nich řídili, ale také k tomu, abychom stále o nich přemýšleli, naplňovali je novým obsahem a využívali je pro náš život. Opět tyto metody výrazně směřují ke zvýšení motivace k učení obecně.

 

Pokud srovnáváme dvě různé kultury, verbalizujeme nejprve to, co je na nich podobného a pak teprve to, co je na nich různého. Při tom klademe důraz na to, že pokud se osobnost nenalézá na povrchu, může se nalézat pod povrchem (důvody, obecnější vlastnosti apod.).

 

Pedagog může verbalizovat a naučit žáky vnímat, že to, co vidí, má své příčiny. Projev ješte nemusí být podnětem. Dva lidé se stejným chováním k tomutochování mohou mít dva různé důvody. Naopak lidé se stejným cílem se mohou chovat zcela jinak.

 

Pedagog může verbalizovat při jakémkoli tématu a předmětu vždy to, jak se téma jeví obecně, z jakého úhlu pohledu ale také, jak se pak téma liší v různých zemích, v různých časech, v různých skupinách, u různých jedinců. Vždy upozorňovat na to, že jedinec je něco jiného než skupina. Že jedinec může spoluvytvářet skupinu a naopak skupina může působit na jedince.

 

Pedagog může s žáky pracovat tak, aby si uvědomili, že jakýkoli slovní popis, článek, pojem je nutná redukce života kolem nás. Pojmy a slova a názory vytvářet musíme, abychom náš svět vůbec nějak uchopili, ale nedají se s ním ztotožnit. Proto pojmy musíme chápat jako proměnné krabice s proměnným obsahem. Jedna věc je model (popis například osobnosti či kultury v nějaké knize), druhá věc je realita, která je vždy daleko pestřejší. Vždy, když popisujeme nějakou skupinu, je důležité vědět, jak moc jsme ji zkoumali, kdy a jak moc i opravdu známe. Jde o nějaký mylně utvořený názor o ní? Jde o nějakou jednu subjektivní zkušenost? Jde o dlouhodobé poznání dané skupiny? Jde o studium dané skupiny?

 

Každou teorii je vždy velmi důležité srovnávat s praxí. Teorie jsou výborné k vysvětlení některých jevů, ale jedna teorie nemůže nikdy vysvětlovat zcela reálný život. Proto není podstatné vést žáky jen ke znalosti teorií, ale je nutné aby je dokázali využívat v životě. Proto také  vznik filozofie doprovázela myšlenka toho, že filozofie je aplikovanou vědou.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.