Neviditelná síla povstává

Česká verze:

 

Název: Neviditelná síla povstává

Doba realizace: 1.12.200 - 31.3.2021

Kdo realizuje:

Financováno: Britské velvyslanectví v Praze

Místo projektu: Celá ČR

 

Anotace:

Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době sestavujeme.

Odkazy:

SIMI: https://www.migrace.com/cs/delame/projekty

ČŽL: https://czlobby.cz/cs/projekty/neviditelna-sila-povstava

 

English version:

 

Title: Invisible Power Rises

Implementation period: 1.12.200 - 31.3.2021

Who implements: Czech Women's Lobby in cooperation with partner organizations SIMI - Association for Integration and Migration and Slovo 21/Manushe.

Funding: British Embassy in Prague

Place: Czech republic

 

Description:

Disadvantaged groups of women in the Czech Republic, such as migrant women or Roma women, are subject to multiple discrimination based on gender, social group membership, ethnicity or legal status. These groups of women have the most vulnerable position in society. Therefore, our project and its activities will lead to raising awareness of discrimination of these two groups of women on the basis of gender and ethnic origin and to the elimination of prejudices, as well as to the strengthening of their acceptance and equality in Czech society. In addition to drawing on our own experience, we will learn from the best practices of British civil society organizations, which also work with disadvantaged groups of women. We will then summarize our findings in the 2020 Shadow Report to the CEDAW Convention, which we are currently drafting.

Links:

SIMI: https://www.migrace.com/en/mission/projects

CWL: https://czlobby.cz/en/projects/invisible-power-rises