Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Sar Upre | Jak na to (cz)

 

 

Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup.

 

Co je tedy ze strany učitelů zapotřebí? Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním mentorem.

Proto přicházíme s novým dvouletým projektem "Sar Upre!" (česky Jak na to!), který navazuje na portfoliovzdělávacích programů organizace Slovo 21, z.s. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel.

 

V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České republice.

 

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:

 

-       Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání

-       Letní škola inkluzivního vzdělávání

-       Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice)

-       Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba Červenky

-       Setkání -  úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe).

 

 

Věříme, že projekt odpoví na otázku „Jak na to a pomůže pedagogům získat praxi, která jím umožní provádět kvalitnější práci s dětmi. To přispěje k harmonickému rozvoji těchto žáků a k jejich většímu zapojení do majoritní společnosti.

 

Projekt probíhá od 1. 8.  2020 do  31.  7. 2022 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce. 

Informace a aktuality můžete sledovat na webových stránkách www.sarupre.cz a na facebookové stránce Slovo 21. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Sabinu Badžovou na e-mailové adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , do předmětu uveďte - Sar Upre!

 

Sar Upre | How to (En)

 

The Czech Republic has created a legislative framework for inclusive education that focuses on creating optimal conditions for the maximal development of each individual, and that cannot be achieved without providing each individual with high-quality support. Educators are very creative people, and they do a great deal of work in order to make their instruction effective, but most of them continue to encounter problems that appear most distinctly in practice when they work with pupils of Romani origin. Some of these pupils require a specific approach.

 

What is needed from the educator, therefore? Teachers must ascertain what pupils’ educational needs and strengths are, must study which actions and activities will suit such pupils in particular, and must put together a colorful mosaic of instruction techniques in which each pupil will find what exactly suits him or her. Teachers have the power to motivate pupils, to be their role models and life mentors. 

 

For that reason, we are introducing a new, two-year project, "Sar Upre!" (“How to Do It!”), which continues the portfolio of educational programs run by the Slovo 21, z.s. organization. The aim of the project is to increase the competencies of educators in the primary schools in so they will no longer perceive their pupils as a group, but as individuals coming from different cultural and living conditions, and so they adapt their instruction methods accordingly.  In our opinion, this is the kind of didactic mastery that an excellent teacher can achieve.

 

Within the framework of bilateral collaboration with Iceland, this project will be conducted with inclusive education professionals from that country. It will involve 30 educators and 800 pupils, most of whom will be Romani. The results of the project will also be disseminated to other schools in the Czech Republic.

 

The project will involve the following activities:

 

-       Teacher trainings and the creation of supportive instructional materials within the framework of inclusive education. 

-       The Inclusive Education Summer School. 

-       International training of experts and teachers in the Czech Republic and Iceland. 

-       Production and distribution of an animated short film on this topic featuring puppets, directed by Jakub Červenka.

-       Meetings -  introductory meeting, international meeting with all of the partners (the EVRIS Foundation in Iceland, the Prague 4 Municipal Department, and the Prague 5 Education and Information Center), as well as a final meeting (with the purpose of ascertaining the overall outcomes of the project and sharing successful examples from practice).

 

We believe this project will answer the question “How to do it?” and will aid educators with acquiring practical experience that will facilitate their working with children in a more high-quality way. This will contribute to these pupils’ harmonious development and to their becoming more included by the majority society. 

 

The project runs from 1. 8.  2020 to  31.  7. 2022 and is financed from the EEA 2014-2021 Education program, the agent for which is the Center for International Cooperation in Education (Dům zahraniční spolupráce). 

 

Information and updates can be followed on the website www.sarupre.cz and on the Facebook page of Slovo 21. For more information, contact project coordinator Sabina Badžová by e-mail at  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  with “Sar Upre!” in the subject line.

 

Co se aktuálně děje v rámci ERGO Network?

1. července 2021 proběhl webinář s názvem „Chraňme Romy před násilím ze strany policie v EU“, vedený MEP Romeo Franzem ve spolupráci s European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO). Akce proběhla v rámci kampaně Justice4Stanislav (Spravedlnost pro Stanislava) určeného památce smrti Roma Stanislava Tomáše, který zemřel v červnu 2021 po policejním zásahu v Teplicích.

9. září 2021 se účastníci projektu z 10 sdružených proromských neziskových organizací sešli v rámci tzv. „Learning academy“ ve Varně (Bulharsko). V rámci této konference proběhl „networking“, výměna zkušeností a kurz organizačního managementu, leaderství a advokacie v boji proti anticiganismu. Akademie je podporována Evropskou komisí skrz program EaSI DG EMPL a je součástí projektu Nová řešení starých problémů – výměna nových přístupů v oblasti Romské integrace, dotovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem skrz EEA a Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Číst dál...

Co je to capacity building?

Capacity building (neboli budování kapacit) je proces, kterým jednotlivci a organizace získávají, zlepšují a udržují své dovednosti, znalosti, nástroje a další zdroje potřebné k tomu, aby mohli vykonávat svou práci kompetentně.

Capacity building umožňuje jednotlivcům a organizacím vystupovat s větším dopadem na situaci a společnost (větší publikum, větší dopad atd.).

Cíl udržitelného rozvoje Organizace spojených národů číslo 17 obhajuje zvýšenou mezinárodní podporu budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů implementace Agendy 2030.

 

Budování kapacit ve společnosti je koncepční přístup k sociálním a behaviorálním změnám a vede k rozvoji infrastruktury. Zaměřuje se na zdolávání překážek, které lidem, vládám, mezinárodním organizacím a nevládním organizacím brání v realizaci cílů, jež jim umožní dosáhnout udržitelných výsledků.

 

Pojem budování kapacit komunity se objevil v kontextu mezinárodního rozvoje v 90. letech. Dnes je "budování komunitních kapacit" součástí programů většiny mezinárodních organizací, které pracují na rozvoji. Patří sem organizace jako Světová banka, Organizace spojených národů a nevládní organizace.

 

Všudypřítomné používání tohoto termínu vedlo ke sporům o jeho skutečný význam. Budování kapacit v rámci společnosti se často týká posilování dovedností lidí a komunit v malých podnicích a místních lidových hnutích s cílem dosáhnout jejich cílů a překonat konkrétní problémy, které mohou vést k exkluzi.

 

Organizační budování kapacit je využíváno nevládními organizacemi a vládami k řízení jejich vnitřního rozvoje a činností.

 

Čeho se nám podařilo dosáhnout v roce 2021

V roce 2020 jsme se v rámci spolupráce s ERGO Network zapojili do projektových aktivit, které byly financovány Evropskou komisí prostřednictvím programu EaSi. Jako hlavní cíle jsme si nastavili budování kapacit, kvalitní audit a zaměstnaneckou kampaň.  

Setkání zaměřená na budování kapacit probíhala po celý rok, a to hned v několika lokalitách. Mezi hlavní lokality se řadí Náchod, Budišov nad Budišovkou, Chodov a Praha.

V roce 2020 jsme úspěšně zorganizovali 5 setkání za účelem budování kapacit. Zaměřili jsme se na zvýšení kompetencí Romů, zástupců romských neziskovek a koordinátorek ženské skupiny Manushe; modelování spolupráce v rámci CLLD procesu; zjišťování potřeb romských komunit z vybraných lokalit; znalosti z oblasti psaní projektových žádostí; informace o Místních akčních skupinách, aj.

Zúčastnilo se jich celkem 45 lidí z již zmíněných lokalit. Většina účastníků pochází z řad Romů, kteří spolupracují s místními romskými komunitami.

Kvalitní audit spočívá v prosazování zájmů romské menšiny z vybraných lokalit mezi místními autoritami. V roce 2020 jsme se zaměřili na spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko a Stolové hory. Výsledkem je členství v obou Místních akčních skupinách a spolupráce na tvorbě Strategie CLLD pro období 2021 – 2027. Proběhlo také několik schůzek se starosty z města Náchod a Budišov nad Budišovkou. V obou případech se řešila komunitní centra, podpora kulturních aktivit a spolupráce s naší organizací.

Dalším tématem bylo připomínkování Strategie romské integrace 2021 – 2030, a to ve spolupráci se sítí RomanoNet. Více o Strategii romské integrace 2021 – 2030 se dozvíte zde http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/helena-valkova-strategie-romske-integrace-na-roky-2021-2030-pujde-10.prosince-k-podpisu-premierovi.do-konce-ledna-by-ji

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/ombudsman-krecek-kritizuje-valkovou-za-pripravenou-strategii-romske-integrace-na-pristich-10-let.zrejme-strategii-necetl

Zaměstnanecká kampaň – Místo pro všechny motivovala tzv. inkluzivní zaměstnavatele, aby se zapojili a podepsáním prohlášením se zařadili mezi české inkluzivní zaměstnavatele. Inkluzivními zaměstnavateli se v roce 2020 stalo 8 neziskových organizací: Ara Art, Awen Amenca, IQ Roma servis, Open Society Fund, Otevřená společnost, Romea, Romodrom, Vzájemné soužití; a 3 společnosti: Bedna films, Lach-ner a SP Černý Most.

Co je v plánu ve druhé polovině projektu AndroMedia?

Pokračujeme v implementaci projektu AndroMedia, který podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit a přispívá ke zvýšení zájmu a znalostí kritiků i široké veřejnosti v oblasti prezentace romské kultury.

Číst dál...

Semináře na FSV UK

V rámci projektu AndroMedia (V Médiích), který je zaměřený na rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, momentálně probíhají vzdělávací semináře na FSV UK. Semináře probíhají pod vedením expertů na jednotlivé oblasti romské kultury a zaměřují se na podporu faktických znalostí studentu a následnou konstruktivní či objektivní kritiku romské tvorby.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.