Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Světový romský festival Khamoro 2018

realizace: 1999 - 2018


Jsme nejznámější romský festival na světě. V české metropoli ho organizujeme už od roku 1999. Za uplynulých devatenáct let navštívilo festival Khamoro zhruba 150 tisíc lidí nejen z Česka, ale například i Spojených států, Kanady nebo Jihoafrické republiky. Za tu dobu se na koncertech divákům představilo více než 160 profesionálních romských kapel z více než 40 zemí světa.

Číst dál...

Barvalipe: Roma Leadership Program 2015

realizace: leden - prosinec 2015


Chceme vyškolit mladé Romy, aby se mohli stát mladými lídry a tím vytvořit romskou elitu. Šestnáct vybraných mladých Romů se učí,  jak se stát vůdčí osobností a případně se angažovat v komunální nebo i celostátní politice a především reprezentovat romskou komunitu.

Číst dál...

Já, ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům

realizace:  1. 4. 2015 -  20. 3. 2016
 
 
Nový projekt, zaměřený na posílení ochrany lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a posílení multikulturního prostředí. Prostřednictvím tematizace a společné reflexe forem útlaku v ČR chce otevřít dialog mezi oběma zúčastněnými stranami. Slovo 21, z.s. je partnerem tohoto projektu.

Číst dál...

Spolupráce: Roma Included

Slovo 21 se v polovině letošního roku stalo partnerskou organizací European Roma Grassroots Organization, která sídlí v Bruselu. V rámci partnerství se naše organizace věnuje otázkám, jak čerpat dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF) v ČR v období 2014 - 2020.

Číst dál...

Decade Focal Point (DFP)

realizace projektu: od roku 2013

 

Slovo 21 se stalo pro rok 2013 kontaktní organizací Dekády romské inkluze v České republice. Dekáda romské inkluze je mezinárodní iniciativa dvanácti států, které se zavázaly řešit v desetiletí 2005 - 2015 chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku.

Číst dál...

#HolkyVeVědě - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Tento hashtag upozorňuje na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (11.02), který v roce 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN.
Ženy ve svém vývoji ve vědě a technice ušly dlouhou cestu, při které jim společnost nebyla vždy velmi nakloněna. Bohužel i v současné době tvoří ženy pouze 2,9 % laureátů Nobelovy ceny. Ze sta laureátů by tak počet žen činil pouze 3.
Zásadní roli hraje existence genderových stereotypů ve společnosti, zabraňujících ženám v přístupu do vědeckých odvětví. Prvním takovýmto stereotypem je pojetí vědy jako „maskulinního projektu“.1
Z 42 mapovaných evropských a dalších zemí skončila Česká republika podle publikace Evropské komise She Figures 2018 na 40. pozici (tedy třetí od konce) s podílem 26,9 % žen mezi výzkumníky. Evropský průměr v roce 2015 byl 33,4 %. 2
Alarmující je, že na vedoucích a rozhodovacích pozicích je zastoupení žen minimální, a to jak ve vysokoškolském, tak akademickém výzkumu i v rozhodovacích grémiích.3
Takzvaná "Tradiční úloha ženy", kdy zmiňovaná věnuje veškerý čas chodu domácnosti a výchově dětí se značným způsobem podepsala na jejich erudici.
Ve většině světových regionů ženy v porovnání s muži nedosahují dostatečného vzdělání pro práci ve vědě. Nehledě na to, že je stále více vyučených žen a dívek, dodnes čelí barierám v přístupu do škol, k vědě i k technologiím na všech úrovních. 4
Jako nejdůležitější se tedy jeví správný rozvoj dívek a podpora jejich vzdělávání už v pubertálním věku. Hlavním cílem našeho projektu Manushe JR, navazující na dnešní téma, je získat novou generaci aktivních, mladých romských dívek, které
nejsou lhostejné vůči celkovému dění ve společnosti. Prostřednictvím vzdělávácích projektových aktivit, často navazujicích na sebe, chceme rozšířit obzory mladistvých za hranice lokalit, ve kterých žijí. Naučit je kriticky myslet, vyhledávat informace, vzdělávat je a motivovat do realizace aktivit, které můžou sami vymýšlet a rozvíjet.
1. Věda je objektivní tj. “maskulinní projekt”. In: Ženy a věda [online] [cit. 2013-08-20] dostupné z: http://www.zenyaveda.c z/gender-veda/1836-genderove-stereotypy-ve-vede/3637-genderove-stereotypy-ve-vede/veda-je-objektivni-tjmaskulinni-projekt
4. Women’s and Girls’ Access to and Participation in Science and Technology. In: UNESCO. Background paper [online] France, 2010. Dostupné z: http://www.uis.unesco.org/.../unesco-egm-science-tech...

Neviditelná síla povstává

Česká verze:

 

Název: Neviditelná síla povstává

Doba realizace: 1.12.200 - 31.3.2021

Kdo realizuje:

Financováno: Britské velvyslanectví v Praze

Místo projektu: Celá ČR

 

Anotace:

Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době sestavujeme.

Odkazy:

SIMI: https://www.migrace.com/cs/delame/projekty

ČŽL: https://czlobby.cz/cs/projekty/neviditelna-sila-povstava

 

English version:

 

Title: Invisible Power Rises

Implementation period: 1.12.200 - 31.3.2021

Who implements: Czech Women's Lobby in cooperation with partner organizations SIMI - Association for Integration and Migration and Slovo 21/Manushe.

Funding: British Embassy in Prague

Place: Czech republic

 

Description:

Disadvantaged groups of women in the Czech Republic, such as migrant women or Roma women, are subject to multiple discrimination based on gender, social group membership, ethnicity or legal status. These groups of women have the most vulnerable position in society. Therefore, our project and its activities will lead to raising awareness of discrimination of these two groups of women on the basis of gender and ethnic origin and to the elimination of prejudices, as well as to the strengthening of their acceptance and equality in Czech society. In addition to drawing on our own experience, we will learn from the best practices of British civil society organizations, which also work with disadvantaged groups of women. We will then summarize our findings in the 2020 Shadow Report to the CEDAW Convention, which we are currently drafting.

Links:

SIMI: https://www.migrace.com/en/mission/projects

CWL: https://czlobby.cz/en/projects/invisible-power-rises

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.