Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Projekty
Publikováno:

Proč jsme se vydali tímto směrem?

Od začátku války na Ukrajině více než 3 miliony lidí byly nuceny opustit svůj domov a vycestovat do zahraničí. Česká republika od března 2022 poskytla ochranu více než 350 000 osobám, přičemž většinu z nich tvoří ženy a děti. Uprchlíci se ocitli v nových životních podmínkách, takže se dennodenně potýkají s řadou závažných problémů, které před nimi vyvstaly:

Neznalost jazyka

Nezaměstnanost

Nedostatek informací o právech a povinnostech

Obtížná komunikace se státními a městskými úřady, vzdělávacími a zdravotnickými institucemi

Potřeba podpory žen, které se ocitly v cizí zemi, většina z nich s dětmi

Nedostatečná přímá komunikace mezi českou společností a ukrajinskými uprchlíky

Od roku 2022 Slovo 21 společně s UNHCR (Úřad OSN pro uprchlíky – celosvětová organizace, která zachraňuje životy, zabývá se ochranou práv a vytvářením lepší budoucnosti pro lidi, jež byli nuceni kvůli konfliktům či pronásledování opustit své domovy) spustilo projekt, který má Ukrajincům co nejvíce pomoci integrovat se do života v české společnosti.

Určili jsme si několik prioritních oblastí, jimiž jsme se začali zabývat.

1. Zaměstnání

PROBLÉM: Uprchlíci narazili na problém, jak uživit sebe a své rodiny. Jelikož tu existuje nelegální pracovní trh s nepoctivými pracovními agenturami, statisíce lidí se najednou ocitly v rizikové skupině. Nedostatek informací, složitý proces při uznávání vzdělání či kvalifikace nedává uprchlíkům možnost plnohodnotně vstoupit na trh práce.

Na co jsme se zaměřili:

Slovo 21 začalo soustavně poskytovat poradenství, pořádat semináře, komplexní podporu a právní pomoc v oblasti zaměstnávání. Pořádají se specializované semináře, kde se uprchlíci mohou dozvědět, jak správně napsat životopis, připravit se na pohovor nebo kde hledat práci.  

S ohledem na specifika jednotlivých regionů a počet žádostí o zaměstnání jsme vyčlenili dvě geografické oblasti: Prahu a Středočeský kraj a Pardubický kraj – v každém zvlášť pracují naši poradci.

Co děláme:

- Usnadňujeme ukrajinským uprchlíkům přístup na český trh práce.

- Učíme uprchlíky znalostem a dovednostem, jak se orientovat na trhu práce a jak se vyhnout vykořisťování.

- Pomáháme jim začít podnikat.

- Pomáháme s nostrifikací ukrajinských dokladů o vzdělání a s odborným vzděláváním v České republice.

- Navazujeme partnerské kontakty se zaměstnavateli, personálními agenturami a příslušnými organizacemi.

- Poskytujeme nepřetržitou podporu a poradenství ukrajinským uprchlíkům při hledání práce a zaměstnání.

- Vytvořili jsme efektivní systém komunikačních kanálů pro hledání zaměstnání s využitím sociálních sítí.

2. Kurzy češtiny

PROBLÉM: Neznalost jazyka je hlavní překážkou při integraci uprchlíků do české společnosti. Vždyť čeština se v ukrajinských školách nevyučuje. Uprchlíci zjistili, že bez znalosti českého jazyka nelze plnohodnotně využívat systém sociální pomoci, vzdělání, lékařskou péči, právní podporu ani si najít zaměstnání.

Slovo 21 zahájilo projekt systematické výuky češtiny pro různé věkové skupiny uprchlíků, který zavádí nové kreativní přístupy zaměřené na konverzaci v různých skupinách.

Na co jsme se zaměřili:

Snažíme se, aby se naši studenti naučili hovorový jazyk, který usnadňuje komunikaci v každodenním životě.

Snažíme se, aby si samostatně našli práci a komunikovali se zaměstnavateli.

Učíme je základům odborné terminologie, která výrazně usnadní pracovní činnost.

Pracujeme s dětmi, abychom je naučili jazyk a pomohli jim se bez problémů zapojit do školních kolektivů.

Co děláme:

Pořádáme kurzy zaměřené na praktické využití jazyka.

Spustili jsme interaktivní nástroje, které v rámci skupinových diskusí pomáhají Ukrajincům osvojit si základní slovní zásobu, gramatiku a konverzační návyky.

Podporujeme jazykové vzdělávání na vyšší úrovni, které jim umožní pokračovat ve studiu na českých středních a vysokých školách.

Nabízíme speciální výuku odborné terminologie pro budoucí zaměstnání.

Nabízíme speciální jazykovou výuku pro děti s využitím kreativních metod.

Jmenuju se Vita Rudyk. Na Ukrajině jsem se učila anglicky. Do České republiky jsem přijela v březnu. Měla jsem velké problémy s jazykem. Při návštěvě lékaře nebo třeba úřadu práce jsem neustále potřebovala tlumočníka. Pak jsem začala chodit na kurzy pořádané Slovem 21 a brzy jsem se přestala jazyka bát, rozmluvila jsem se. Teď už můžu v klidu pracovat, protože jsem oficiálně zaměstnaná. Kolem mě jsou samí Češi.

3. Informační zajištění

PROBLÉM: Ukrajinští uprchlíci, kteří přišli do České republiky, se ocitli v informačním vakuu. Kvůli neznalosti jazyka a pro ně zcela neznámé formě komunikace státu s občany nemohou uprchlíci plně uplatňovat svá práva ani získat dostatečnou pomoc od české společnosti. Obtíže při seznamování se s různými programy a legislativními dokumenty vedly k tomu, že komunikace mezi uprchlíky a českou společností byla značně omezena.

Slovo 21 doplnilo a aktualizovalo stávající projekt Nový domov a posunulo ho na novou úroveň. Za cíl jsme si stanovili vytvořit systém, který poskytne uprchlíkům nezbytné informace o jejich právech, státních podpůrných programech, přístup ke kontaktům a pomoci při řešení právních, sociálních a pracovních otázek.

Co děláme:

- Zapojili jsme vysoce kvalifikované odborníky a provedli komplexní průzkum, abychom určili oblasti, kde ukrajinští uprchlíci potřebují informační podporu nejvíc.  

- Zajistili jsme nepřetržitou komunikaci, díky níž nyní mohou ukrajinští uprchlíci získat všechny potřebné informace. V provozu jsou telefonní linky i různé sociální sítě – Facebook, Instagram a TikTok.

- V rámci projektu se koná řada informačních kurzů a seminářů pro migranty na různá témata.

- Vytvořili jsme a uspořádali celou databázi kontaktů na státní a městské úřady, integrační centra a nevládní organizace pracující s ukrajinskými migranty.

- Neustále zveřejňujeme a upozorňujeme na problémy spojené s nekalými praktikami v oblasti zaměstnávání.

- Společně s Ministerstvem vnitra a Univerzitou Karlovou pravidelně provádíme výzkum a monitoring a zjišťujeme nejpalčivější otázky, které trápí uprchlíky, abychom jim mohli přizpůsobit naši činnost. Na základě nových výzev a požadavků je proto tato část projektu neustále aktualizována.

Jsem Maryna Tarasenko. Je mi 31 let, mám dvě děti. Bylo velmi obtížné najít školu, vyřídit všechny doklady. Existuje spousta institucí, vše online. Odborníci ze Slova 21 mi okamžitě všechno vysvětlili a pomohli s veškerým vyřizováním.

4. Podpora žen

PROBLÉM: Přes 70 procent všech uprchlíků s udělenou dočasnou ochranou v České republice tvoří ženy s dětmi. Jedná se o nejzranitelnější kategorii, která se po odchodu z vlasti potýká s řadou dalších problémů. Je pro ně obtížné zajistit finanční prostředky, získat práci a zapsat děti do školy. Ženy se často setkávají s diskriminací a dostávají se do hledáčku zločineckých skupin, které je sexuálně vykořisťují.

Na co jsme se zaměřili:

Slovo 21 systematicky pracuje se ženami, aby snížilo rizika při jejich pobytu v České republice a také je podpořilo a pomohlo jim snáze se adaptovat v nové společnosti. Zvláštní pozornost věnujeme ženám žijícím v ČR s dětmi. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky, které by rozšířily možnosti pro ukrajinské uprchlice, pomohly jim se socializovat a zajistily jejich bezpečnost.

Co děláme:

- Zajistili jsme poskytování psychologické pomoci pro ženy (individuální a skupinová sezení).

- Zřídili jsme komunikační kanály, kde ženy mohou vyhledat pomoc a poradenství.

- Hledáme a zavádíme různé formy komunikace mezi ukrajinskými a českými ženami, pořádáme diskusní skupiny, na nichž lze probírat různá témata, sdílet obtíže a získat podporu.

- Snažíme se povzbudit ženy k aktivní účasti na společenských aktivitách a k rozvoji kulturní výměny.

- Pravidelně se konají kroužky užitého umění, workshopy, kterých se účastní nejen matky, ale i děti.

- Probíhají kurzy digitální gramotnosti, kde si ukrajinské uprchlice mohou zlepšit své počítačové dovednosti a zvýšit povědomí o digitálních technologiích.

- Pravidelně pořádáme různé veřejné akce, koncerty, karnevaly a kulturní představení u příležitosti významných dní a ukrajinských i českých svátků.

- Zvláštní pozornost je věnována ženám se speciálními potřebami. Pořádáme setkání s lidmi, kteří mají v České republice společné problémy, a přátelsky hovoříme o tom, jak si vybudovat plnohodnotný život v České republice a jak využít státní podpory.

- V rámci projektu se pravidelně pořádají jednodenní výlety do Prahy pro skupiny uprchlíků žijících mimo hlavní město, aby se seznámili s kulturním a historickým dědictvím země.

Jmenuji se Světlana Čipko. V České republice bydlím se svými dětmi a maminkou. Zpočátku to bylo těžké. Nejdřív jsme se propojili s ukrajinskými ženami. Začaly jsme si navzájem pomáhat. Pak jsme zjistily, že existuje speciální projekt Slova 21, který sdružuje ženy. Teď se s radostí scházíme, pořádáme setkání. Už k nám chodí i české ženy. Jsou vždy vítány.

5. Hello Czech Republic

Jedná se o zvláštní iniciativu v rámci projektu zaměřeného na českou mládež a její lepší porozumění problémům uprchlíků a soucit s nimi. Tato aktivita počítá zejména s pedagogickými pracovníky a žáky základních a středních škol. Česká republika usiluje o podporu tolerance, inkluze a smyslu pro humánnost mezi českou mládeží.

PROBLÉM: Od loňského roku nastoupily do školek, základních, středních a vysokých škol desítky tisíc ukrajinských uprchlíků. Ne vždy má mládež k dětem uprchlíků pozitivní vztah. Důvodů je celá řada.

Čeho chceme docílit:

Vytvořit podmínky, které by ukrajinské mládeži pomohly plně se adaptovat do dětských a mládežnických kolektivů. Předcházet případům diskriminace a šikany. Vytvořit co nejpříznivější psychologické prostředí mezi českou mládeží, aby byla připravena přijmout a integrovat ukrajinské děti.

Co děláme:

- Pořádáme besedy v českých školních kolektivech o problémech, které se objevily v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků v České republice.  

- Na speciálních přednáškách a seminářích pro českou mládež se za účasti předních odborníků a pedagogů snažíme zprostředkovat zásady tolerance, porozumění a spoluúčasti ukrajinských migrantů.  

- S pomocí předních českých odborníků jsme vypracovali a poskytli pedagogickým kolektivům účinnou metodologii pro vytvoření příznivého školního prostředí, které si váží rozmanitosti a podporuje vzájemnou komunikaci a respekt.

Jmenuji se Karel Čapek a chodím do školy. Když nám řekli, že ve třídě bude několik dětí z Ukrajiny, měli jsme na to různé názory. Učitelé to s námi na několika setkáních probrali. Pak nás seznámili s Ukrajinci. Všechno proběhlo hladce. Teď to jsou naši nejlepší kamarádi.

6. Rodina odvedle

Slovo 21 organizuje projekt Rodina odvedle. České rodiny zvou Ukrajince na návštěvu na oběd nebo na večeři. Projekt zahrnuje nejen návštěvu, ale také společný proces vaření a pohoštění národním jídlem. Během uvolněné konverzace u stolu je pro české a ukrajinské rodiny mnohem snazší navázat bližší kontakty a vzájemně si porozumět.

Co chceme:

- Podpořit kulturní výměnu a porozumění mezi českými a ukrajinskými rodinami.

- Navázat přátelské vztahy mezi rodinami z různých zemí.

- Seznámit Ukrajince s českou kulturou a zvyky, aby se o Česku něco dozvěděli.

Máme velkou rodinu. Všichni rádi vaříme. Na Ukrajině je to hotová událost – nedělní rodinný oběd. Tady bylo těžké dodržovat tradice, přece jen bydlíme na ubytovně. Ale pozvali nás do projektu Rodina odvedle. Nejen, že jsme byli na návštěvě u české rodiny, ale také jsme měli možnost sami uvařit ukrajinská jídla. Po prvním stolování jsme se skamarádili a už více než rok jsme přáteli.

Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Doporučené novinky
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Projects
Publicated:

Proč jsme se vydali tímto směrem?

Od začátku války na Ukrajině více než 3 miliony lidí byly nuceny opustit svůj domov a vycestovat do zahraničí. Česká republika od března 2022 poskytla ochranu více než 350 000 osobám, přičemž většinu z nich tvoří ženy a děti. Uprchlíci se ocitli v nových životních podmínkách, takže se dennodenně potýkají s řadou závažných problémů, které před nimi vyvstaly:

Neznalost jazyka

Nezaměstnanost

Nedostatek informací o právech a povinnostech

Obtížná komunikace se státními a městskými úřady, vzdělávacími a zdravotnickými institucemi

Potřeba podpory žen, které se ocitly v cizí zemi, většina z nich s dětmi

Nedostatečná přímá komunikace mezi českou společností a ukrajinskými uprchlíky

Od roku 2022 Slovo 21 společně s UNHCR (Úřad OSN pro uprchlíky – celosvětová organizace, která zachraňuje životy, zabývá se ochranou práv a vytvářením lepší budoucnosti pro lidi, jež byli nuceni kvůli konfliktům či pronásledování opustit své domovy) spustilo projekt, který má Ukrajincům co nejvíce pomoci integrovat se do života v české společnosti.

Určili jsme si několik prioritních oblastí, jimiž jsme se začali zabývat.

1. Zaměstnání

PROBLÉM: Uprchlíci narazili na problém, jak uživit sebe a své rodiny. Jelikož tu existuje nelegální pracovní trh s nepoctivými pracovními agenturami, statisíce lidí se najednou ocitly v rizikové skupině. Nedostatek informací, složitý proces při uznávání vzdělání či kvalifikace nedává uprchlíkům možnost plnohodnotně vstoupit na trh práce.

Na co jsme se zaměřili:

Slovo 21 začalo soustavně poskytovat poradenství, pořádat semináře, komplexní podporu a právní pomoc v oblasti zaměstnávání. Pořádají se specializované semináře, kde se uprchlíci mohou dozvědět, jak správně napsat životopis, připravit se na pohovor nebo kde hledat práci.  

S ohledem na specifika jednotlivých regionů a počet žádostí o zaměstnání jsme vyčlenili dvě geografické oblasti: Prahu a Středočeský kraj a Pardubický kraj – v každém zvlášť pracují naši poradci.

Co děláme:

- Usnadňujeme ukrajinským uprchlíkům přístup na český trh práce.

- Učíme uprchlíky znalostem a dovednostem, jak se orientovat na trhu práce a jak se vyhnout vykořisťování.

- Pomáháme jim začít podnikat.

- Pomáháme s nostrifikací ukrajinských dokladů o vzdělání a s odborným vzděláváním v České republice.

- Navazujeme partnerské kontakty se zaměstnavateli, personálními agenturami a příslušnými organizacemi.

- Poskytujeme nepřetržitou podporu a poradenství ukrajinským uprchlíkům při hledání práce a zaměstnání.

- Vytvořili jsme efektivní systém komunikačních kanálů pro hledání zaměstnání s využitím sociálních sítí.

2. Kurzy češtiny

PROBLÉM: Neznalost jazyka je hlavní překážkou při integraci uprchlíků do české společnosti. Vždyť čeština se v ukrajinských školách nevyučuje. Uprchlíci zjistili, že bez znalosti českého jazyka nelze plnohodnotně využívat systém sociální pomoci, vzdělání, lékařskou péči, právní podporu ani si najít zaměstnání.

Slovo 21 zahájilo projekt systematické výuky češtiny pro různé věkové skupiny uprchlíků, který zavádí nové kreativní přístupy zaměřené na konverzaci v různých skupinách.

Na co jsme se zaměřili:

Snažíme se, aby se naši studenti naučili hovorový jazyk, který usnadňuje komunikaci v každodenním životě.

Snažíme se, aby si samostatně našli práci a komunikovali se zaměstnavateli.

Učíme je základům odborné terminologie, která výrazně usnadní pracovní činnost.

Pracujeme s dětmi, abychom je naučili jazyk a pomohli jim se bez problémů zapojit do školních kolektivů.

Co děláme:

Pořádáme kurzy zaměřené na praktické využití jazyka.

Spustili jsme interaktivní nástroje, které v rámci skupinových diskusí pomáhají Ukrajincům osvojit si základní slovní zásobu, gramatiku a konverzační návyky.

Podporujeme jazykové vzdělávání na vyšší úrovni, které jim umožní pokračovat ve studiu na českých středních a vysokých školách.

Nabízíme speciální výuku odborné terminologie pro budoucí zaměstnání.

Nabízíme speciální jazykovou výuku pro děti s využitím kreativních metod.

Jmenuju se Vita Rudyk. Na Ukrajině jsem se učila anglicky. Do České republiky jsem přijela v březnu. Měla jsem velké problémy s jazykem. Při návštěvě lékaře nebo třeba úřadu práce jsem neustále potřebovala tlumočníka. Pak jsem začala chodit na kurzy pořádané Slovem 21 a brzy jsem se přestala jazyka bát, rozmluvila jsem se. Teď už můžu v klidu pracovat, protože jsem oficiálně zaměstnaná. Kolem mě jsou samí Češi.

3. Informační zajištění

PROBLÉM: Ukrajinští uprchlíci, kteří přišli do České republiky, se ocitli v informačním vakuu. Kvůli neznalosti jazyka a pro ně zcela neznámé formě komunikace státu s občany nemohou uprchlíci plně uplatňovat svá práva ani získat dostatečnou pomoc od české společnosti. Obtíže při seznamování se s různými programy a legislativními dokumenty vedly k tomu, že komunikace mezi uprchlíky a českou společností byla značně omezena.

Slovo 21 doplnilo a aktualizovalo stávající projekt Nový domov a posunulo ho na novou úroveň. Za cíl jsme si stanovili vytvořit systém, který poskytne uprchlíkům nezbytné informace o jejich právech, státních podpůrných programech, přístup ke kontaktům a pomoci při řešení právních, sociálních a pracovních otázek.

Co děláme:

- Zapojili jsme vysoce kvalifikované odborníky a provedli komplexní průzkum, abychom určili oblasti, kde ukrajinští uprchlíci potřebují informační podporu nejvíc.  

- Zajistili jsme nepřetržitou komunikaci, díky níž nyní mohou ukrajinští uprchlíci získat všechny potřebné informace. V provozu jsou telefonní linky i různé sociální sítě – Facebook, Instagram a TikTok.

- V rámci projektu se koná řada informačních kurzů a seminářů pro migranty na různá témata.

- Vytvořili jsme a uspořádali celou databázi kontaktů na státní a městské úřady, integrační centra a nevládní organizace pracující s ukrajinskými migranty.

- Neustále zveřejňujeme a upozorňujeme na problémy spojené s nekalými praktikami v oblasti zaměstnávání.

- Společně s Ministerstvem vnitra a Univerzitou Karlovou pravidelně provádíme výzkum a monitoring a zjišťujeme nejpalčivější otázky, které trápí uprchlíky, abychom jim mohli přizpůsobit naši činnost. Na základě nových výzev a požadavků je proto tato část projektu neustále aktualizována.

Jsem Maryna Tarasenko. Je mi 31 let, mám dvě děti. Bylo velmi obtížné najít školu, vyřídit všechny doklady. Existuje spousta institucí, vše online. Odborníci ze Slova 21 mi okamžitě všechno vysvětlili a pomohli s veškerým vyřizováním.

4. Podpora žen

PROBLÉM: Přes 70 procent všech uprchlíků s udělenou dočasnou ochranou v České republice tvoří ženy s dětmi. Jedná se o nejzranitelnější kategorii, která se po odchodu z vlasti potýká s řadou dalších problémů. Je pro ně obtížné zajistit finanční prostředky, získat práci a zapsat děti do školy. Ženy se často setkávají s diskriminací a dostávají se do hledáčku zločineckých skupin, které je sexuálně vykořisťují.

Na co jsme se zaměřili:

Slovo 21 systematicky pracuje se ženami, aby snížilo rizika při jejich pobytu v České republice a také je podpořilo a pomohlo jim snáze se adaptovat v nové společnosti. Zvláštní pozornost věnujeme ženám žijícím v ČR s dětmi. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky, které by rozšířily možnosti pro ukrajinské uprchlice, pomohly jim se socializovat a zajistily jejich bezpečnost.

Co děláme:

- Zajistili jsme poskytování psychologické pomoci pro ženy (individuální a skupinová sezení).

- Zřídili jsme komunikační kanály, kde ženy mohou vyhledat pomoc a poradenství.

- Hledáme a zavádíme různé formy komunikace mezi ukrajinskými a českými ženami, pořádáme diskusní skupiny, na nichž lze probírat různá témata, sdílet obtíže a získat podporu.

- Snažíme se povzbudit ženy k aktivní účasti na společenských aktivitách a k rozvoji kulturní výměny.

- Pravidelně se konají kroužky užitého umění, workshopy, kterých se účastní nejen matky, ale i děti.

- Probíhají kurzy digitální gramotnosti, kde si ukrajinské uprchlice mohou zlepšit své počítačové dovednosti a zvýšit povědomí o digitálních technologiích.

- Pravidelně pořádáme různé veřejné akce, koncerty, karnevaly a kulturní představení u příležitosti významných dní a ukrajinských i českých svátků.

- Zvláštní pozornost je věnována ženám se speciálními potřebami. Pořádáme setkání s lidmi, kteří mají v České republice společné problémy, a přátelsky hovoříme o tom, jak si vybudovat plnohodnotný život v České republice a jak využít státní podpory.

- V rámci projektu se pravidelně pořádají jednodenní výlety do Prahy pro skupiny uprchlíků žijících mimo hlavní město, aby se seznámili s kulturním a historickým dědictvím země.

Jmenuji se Světlana Čipko. V České republice bydlím se svými dětmi a maminkou. Zpočátku to bylo těžké. Nejdřív jsme se propojili s ukrajinskými ženami. Začaly jsme si navzájem pomáhat. Pak jsme zjistily, že existuje speciální projekt Slova 21, který sdružuje ženy. Teď se s radostí scházíme, pořádáme setkání. Už k nám chodí i české ženy. Jsou vždy vítány.

5. Hello Czech Republic

Jedná se o zvláštní iniciativu v rámci projektu zaměřeného na českou mládež a její lepší porozumění problémům uprchlíků a soucit s nimi. Tato aktivita počítá zejména s pedagogickými pracovníky a žáky základních a středních škol. Česká republika usiluje o podporu tolerance, inkluze a smyslu pro humánnost mezi českou mládeží.

PROBLÉM: Od loňského roku nastoupily do školek, základních, středních a vysokých škol desítky tisíc ukrajinských uprchlíků. Ne vždy má mládež k dětem uprchlíků pozitivní vztah. Důvodů je celá řada.

Čeho chceme docílit:

Vytvořit podmínky, které by ukrajinské mládeži pomohly plně se adaptovat do dětských a mládežnických kolektivů. Předcházet případům diskriminace a šikany. Vytvořit co nejpříznivější psychologické prostředí mezi českou mládeží, aby byla připravena přijmout a integrovat ukrajinské děti.

Co děláme:

- Pořádáme besedy v českých školních kolektivech o problémech, které se objevily v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků v České republice.  

- Na speciálních přednáškách a seminářích pro českou mládež se za účasti předních odborníků a pedagogů snažíme zprostředkovat zásady tolerance, porozumění a spoluúčasti ukrajinských migrantů.  

- S pomocí předních českých odborníků jsme vypracovali a poskytli pedagogickým kolektivům účinnou metodologii pro vytvoření příznivého školního prostředí, které si váží rozmanitosti a podporuje vzájemnou komunikaci a respekt.

Jmenuji se Karel Čapek a chodím do školy. Když nám řekli, že ve třídě bude několik dětí z Ukrajiny, měli jsme na to různé názory. Učitelé to s námi na několika setkáních probrali. Pak nás seznámili s Ukrajinci. Všechno proběhlo hladce. Teď to jsou naši nejlepší kamarádi.

6. Rodina odvedle

Slovo 21 organizuje projekt Rodina odvedle. České rodiny zvou Ukrajince na návštěvu na oběd nebo na večeři. Projekt zahrnuje nejen návštěvu, ale také společný proces vaření a pohoštění národním jídlem. Během uvolněné konverzace u stolu je pro české a ukrajinské rodiny mnohem snazší navázat bližší kontakty a vzájemně si porozumět.

Co chceme:

- Podpořit kulturní výměnu a porozumění mezi českými a ukrajinskými rodinami.

- Navázat přátelské vztahy mezi rodinami z různých zemí.

- Seznámit Ukrajince s českou kulturou a zvyky, aby se o Česku něco dozvěděli.

Máme velkou rodinu. Všichni rádi vaříme. Na Ukrajině je to hotová událost – nedělní rodinný oběd. Tady bylo těžké dodržovat tradice, přece jen bydlíme na ubytovně. Ale pozvali nás do projektu Rodina odvedle. Nejen, že jsme byli na návštěvě u české rodiny, ale také jsme měli možnost sami uvařit ukrajinská jídla. Po prvním stolování jsme se skamarádili a už více než rok jsme přáteli.

Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Podpora ukrajinských uprchlíků UNHCR
Related news
No items found.