Vítejte v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Vítejte v České republice

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců z třetích zemí formou 80 pilotních adaptačně integračních kurzů Vítejte v České republice pro přibližně 1 100 cizinců. Jejich prostřednictvím si osvojí znalost svých práv a povinnosti a dokážou se dobře orientovat v české společnosti. Projekt je v souladu s Koncepcí integrace cizinců v České republice.

 

Kurzy povedou proškolení lektoři a tlumočníci s metodickou podporou. Budou propagovány prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek vítejtevcr.cz a tištěných metodických materiálů.

 

Integraci cizinců podpoří aktualizace již existujících materiálů: Vítejte v ČR a Jak na to.

 

Projekt sestává z 3 hlavních aktivit:

1. Poskytování adaptačně integračních kurzů pro cizince  

AIK pod názvem „Vítejte v ČR“ jsou určeny pro cizince z třetích zemí s cílem zvýšení jejich orientace a informovanosti o jejich právech a povinnostech v ČR. 

Kurzy mají být kvalitním nástrojem pro úspěšnou integraci cizinců do české společnosti. Informují o zvyklostech a základních hodnotách v české i evropské společnosti. Také cizincům poskytují bezplatné informace o možnosti využívat pomoc úřadů, integračních center pro cizince a nevládních neziskových organizací, přičemž na všechny tyto instituce zprostředkovávají kontakty.

V roce 2019 bude poskytnuto 80 AIK pro přibližně 1 100 cizinců z třetích zemí a budou tlumočeny do 8 jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, španělštiny, mongolštiny a arabštiny).

 

Kurzy budou realizovány pro následující kategorie cizinců:

  • Zaměstnanci ve firmách 
  • Cizinci, hlásící se do kurzů individuálně 
  • Krajané 
  • Studenti vysokých škol 


Veškeré kurzy, kromě kurzů pro studenty vysokých škol, budou realizovány v délce 8 hodin.

 

Více informací o kurzech

Všechny informace o kurzech, aktuálně vypsané termínyonline přihlášku naleznete na stránkách www.vitejtevcr.cz na Facebooku.

 

 

vitejte kurzy web-2

 

Kateřina Kopečná, lektorka kurzů: Na kurzech dávám důraz na to, aby se cizinci vyvarovali základních, ale častých chyb v souvislosti s pobytovou legislativou

Kateřina Kopečná je právnička s dlouholetou praxí v poradenství cizincům. Lektoruje především pobytovou legislativu pro účastníky veřejných adaptačně integračních kurzů, ale také kurzy pro studenty. Během kurzů dává důraz na vyvarování se nejčastějších chyb, které cizinci obvykle dělají. A také na to, aby si účastníci po kurzu byli schopni co nejvíce informací sami dohledat.

F5A8548-1024x683

Lektoruješ většinou veřejné kurzy pro účastníky, kde se sejdou účastníci s nejrůznějšími pobytovými statusy a různorodými potřebami. Jaké to je?

Veřejné kurzy, na které se hlásí účastníci v otevřené registraci přes Facebook a webovou stránku Vítejte v ČR jsou velmi náročné. Na těchto kurzech se sejdou lidé, kteří přijeli do ČR za různými účely jako je studium, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny atd. Zároveň tito účastníci pochází z různých států světa a spojuje je pouze jazyk kurzu jako je angličtina, ruština, španělština, francouzština atd. Ale podmínky jejich vstupu na území České republiky se liší právě podle toho, z jaké země pochází. Proto se na začátku kurzu snažím navázat kontakt se skupinou, zjistit si co nejvíce informací o účastnících a také jakou úroveň znalostí skupina má. Podle toho se snažím kurz následně zaměřovat.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které účastníkům zdůrazňuješ v části kurzu zaměřeném na pobytovou legislativu?

Cizinci dělají hodně zbytečných a základních chyb, které je přivádějí do problémů. Proto se během mého lektorování zaměřuji na nejdůležitější základy a ověřuji si vždy, jestli mi účastníci dobře porozuměli. Vše si také ukazujeme na praktických příkladech, ukazujeme si, kde je možné si informace dohledat na webovém portálu Ministerstva vnitra apod. Snažím se účastníky vést co nejvíce k samostatnosti.
Na začátku kurzu vždy ověřím, zda všichni účastníci ohlásili svůj pobyt do 3 dnů po příjezdu do ČR na Cizinecké policii. Pokud to za cizince neudělal ubytovatel nebo v případě studentů studentská kolej, týká se většiny cizinců tato ohlašovací povinnost. Někteří cizinci přijíždí již rovnou na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu a v takovém případě se musí dostavit po příjezdu nikoliv na Cizineckou policii, ale na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).
S účastníky se díváme a vysvětlujeme si kódy na jejich vízech a povoleních k pobytu. Kód „D/VR“, například, označuje vízum, na jehož základě si přijede cizinec vyzvednout přímo povolení k dlouhodobému pobytu a ohlašuje se tedy přímo na OAMP Ministerstva vnitra. Informace jsou snadno dohledatelné na stránkách ministerstva nebo stačí vyhledat na internetu „kódy víz a povolení k pobytu“. Díky těmto základům jsou hned jasnější podmínky pobytu v České republice. Od těchto zásadních informací se totiž následně odvíjí všechna práva a povinnosti v ČR.
Termín „účel pobytu“ je pak alfou a omegou pobytu cizince v naší zemi. Jedná se o oficiální účel uznaný Ministerstvem vnitra, na jehož základě mu byl povolen v ČR pobyt. Účel pobytu také musí být cizinec vždy schopen prokázat odpovídajícími dokumenty. Studentský účel pobytu například potvrzením o studiu, v případě, že jeho hlavním účelem v ČR je zaměstnání, pak jej prokáže pracovní smlouvou se zaměstnavatelem.
Toto jsou takové základy, ale pravdou je, že většina účastníků kurzů vůbec netuší, co znamenají různé značky a kódy na jejich pobytovém oprávnění a většinou ani nevědí jaký je jejich oficiální účel pobytu.

Jakým způsobem s účastníky pracuješ, abys jim předala srozumitelně něco tak složitého jako je pobytový zákon?

Je pravda, že pobytový zákon je složitý i pro právníky, natož pro nově příchozí cizince. Snažím se proto co nejvíce používat názornost.
Když se společně s účastníky díváme do jejich víz, tj. vlepených vízových štítků v pase, nebo povolení k pobytu, tak tím zároveň ověřuji i jejich základní povinnosti, a to je mít tyto dokumenty vždy u sebe. Téměř vždy se najde několik lidí, kteří s sebou dokumenty nemají. A také vždy odpovídám na otázku, zda mohou mít s sebou jen kopie svých dokladů. To samozřejmě možné není a všem vysvětluji, že i já jako občan ČR, s sebou musím mít svůj občanský průkaz. Dále pak s sebou musí cizinec mít vždy i kartičku zdravotního pojištění a v případě, že si platí své zdravotní pojištění sám, tak i potvrzení o zaplacení tohoto komerčního pojištění.
Také po celou dobu kurzu s účastníky komunikuji a jen je navádím, aby si sami přicházeli na správné odpovědi na základě toho, co již bylo předtím řečeno. Snažím se je motivovat k tomu, aby se naučili o své právní situaci sami přemýšlet a představit si, co musí podniknout za konkrétní kroky.
Takže například právní pojem ministerstva vnitra „plnit faktický účel pobytu na území“ převádíme do jednodušších slov a konkrétních situací účastníků kurzů.
Také používám příklady z vlastní poradenské právní praxe. Měla jsem případy, kdy se cizinci dostali do problémů jen kvůli špatnému rozlišování dvou různých institucí, a to pracoviště OAMP a Cizinecké policie. Cizincům se to stále plete a říkají všem úřadům pouze Cizinecká policie. Vychází to z minulosti, kdy v České republice cizinci opravdu chodili téměř vše vyřizovat právě na Cizineckou policii. Ale to se již před mnoha lety změnilo a nyní většinu záležitostí cizinci vyřizují právě už jen na pracovišti OAMP. Cizinci to bohužel takto stále nepřesně říkají. Důležité je to pro to, aby cizinci jednali se správným úřadem, protože když pošlou jakoukoliv svou žádost místo na OAMP na Cizineckou policii, tak jim tu žádost špatný úřad nemůže přijmout. Jednoduše se tak mohou dostat do problémů.

Vypadá to složitě, alespoň pro nově příchozí určitě. Když už je cizinec v ČR delší dobu, je něco na co si má dávat pozor?

Možná to vypadá složitě, ale de facto se jedná o nějaké TOP 10, které se dají snadno zapamatovat. Když člověk projde adaptačně integračním kurzem a napíše si ty nejdůležitější body, tak je vybaven důležitými informacemi na několik let svého pobytu v ČR.
Když už v ČR cizinec pobývá delší dobu a chystá se prodloužit si pobyt, platí zde také pár základních pravidel, která si na kurzech důkladně opakujeme. Například není možné změnit účel pobytu při přechodu z dlouhodobého víza nad 90 dní na povolení k dlouhodobému pobytu. To musí cizinec plnit a mít stále stejný účel. Změnit jej je možné za stanovených podmínek až poté, co již povolení k dlouhodobému pobytu má.
Také jsou důležité lhůty, ve kterých své žádosti o prodlužování musí podat. Česká republika je ve lhůtách velmi přísná a je nutné je naprosto přesně dodržovat!
Cizinec musí vždy mít na paměti aktuálnost údajů na svém povolení k pobytu, tj. na své biometrické kartě. Je nutné jakoukoliv změnu hlásit na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Nejčastěji se jedná o změnu adresu, změny údajů v pasu, nebo změnu stavu, když se například žena v České republice vdá a změní příjmení.

A ještě nám prosím pověz, jak se ti adaptačně integrační kurzy lektorují?

Kurzy se mi lektorují moc dobře, a i když je lektoruji několikátým rokem, tak stále vidím nové výzvy a věci, které mohu zlepšit. Každá skupina účastníků je jiná a vždy je to pro mne velká inspirace pro mou práci. A těším se na každý další kurz, jací účastníci se sejdou.

kopecna-1024x768

 

2. Školení lektorů a tlumočníků AIK

 

Lektoři kurzů

Z hlediska lektorského týmu probíhají práce na udržování a zvyšování kvality již proškolených a aktivních lektorů. A dále pak jsou nabíráni prostřednictvím školení lektorů do týmu lektoři noví tak, aby v databázi byl ke spuštění povinnosti AIK dostatečný počet lektorů.

 

a) Školení lektorů v lektorských dovednostech

Školení lektorů proběhne již v zavedeném konceptu 5 dní, kdy 3 dny jsou určeny na lektorské dovednosti a 2 dny na prohlubující školení zaměřené již na zkoušení lektorování obsahu AIK. 

 

Školení pod vedením profesionálních školitelů se zaměří na komunikační dovednosti, tvorbu scénářů pro školení, dynamiku procesu, rétoriku, interkulturní obsah kurzů aj. Účastníci si budou moci před kamerou a před všemi účastníky vyzkoušet nabyté lektorské dovednosti při zkušebním lektorování AIK.

 

V průběhu roku 2019 proběhnou 3 série těchto 5denních školení. Každé ze školení bude určené pro cca 10-15 účastníků. Celkem projde školenímicca 40 účastníků.

Vyškolení lektoři budou mít v roce 2019 možnost zkoušet si lektorování na cvičných fokusních skupinách. 

 

b) Školení lektorů v odborných dovednostech

Stejně jako v předchozím roce proběhne i letos školení lektorů v odborných dovednostech. Zaměří se na sociálně-právní obsah kurzů, legislativní změny a ujasnění některých otázek.

Školení bude nahráváno na videozáznam, který bude poskytnutý i lektorům, kteří se školení z časových důvodů nebo kvůli velké vzdálenosti nebudou moci zúčastnit.

Proběhne 1 školení v rozsahu 1 dne pro cca 10-15 účastníků.

 

Dále budou probíhat setkání lektorů, supervize, testy lektorů a certifikace.

 

Tlumočníci kurzů

V nadcházejících dvou letech je třeba pro účely projektu proškolit a certifikovat velké množství tlumočníků do všech projektových jazyků. Pokračujeme v práci se stávajícími tlumočníky, u kterých je kladen důraz na kvalitu tlumočení prostřednictvím odborných supervizí a metodického setkání. 

 

a) Školení tlumočníků a certifikace 

Budou uspořádána 4 tlumočnická školení pro španělštinu, ruštinu, vietnamštinu a arabštinu. Školení proběhnou v upraveném formátu, který byl metodicky konzultován s vyučujícími z Ústavu translatologie FF UK. Jedná se o dvoudenní školení, kterému bude předcházet vstupní přezkoušení účastníků. To bude zárukou, že se školení zúčastní jen ti, kteří mají jazykové schopnosti stát se certifikovaným tlumočníkem AIK.

 

Školení pro každý jazyk se zúčastní cca 10-15 účastníků z každého jazyka. Celkem projde školeními cca 40 účastníků.

Následně proběhne 30 odborných supervizí tlumočníků ze stávajícího týmu a nově proškolených tlumočníků. 

 

b) Aktualizace odborných glosářů 

Budou aktualizovány glosáře pro tlumočníky ve všech 8 projektových jazycích (angličtina, ruština, španělština, francouzština, arabština, ukrajinština, mongolština, vietnamština). Aktualizace glosářů bude vycházet jak z potřeb školitelů, tak tlumočníků, kterým v glosářích chybí pojmy důležité pro tlumočení kurzů. 

Dále proběhne metodické setkání tlumočníků a fokusní skupiny.

 

3. Aktualizace informačních materiálů

 

Vítejte v ČR

 

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace o životě cizinců, kteří přijeli do České republiky a o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahráli kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku a pocházejícími ze zcela odlišných sociokulturních prostředí. Nenásilnou a vtipnou formou se snaží poskytnout základní informace o zcela každodenních starostech každého občana, seznamuje diváka se státními znaky, českými tradicemi i místy napříč republikou, která stojí za povšimnutí. Film upozorňuje na hlavní práva a povinnosti přistěhovalců v České republice a je dle metodiky promítán na každém adaptačně integračním kurzu.

"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

 

 

 

 

 

Brožura obsahuje detailní informace, které jsou přednášeny na adaptačně integračních kurzech, jako je pobytová legislativa, zaměstnání a podnikání v ČR, český vzdělávací systém, zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, každodenní praktický život atd. Také obsahuje kontakty na české instituce – Ministerstvo vnitra, Cizineckou policii v regionech a dále pak kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma cizincům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

 

V současné době existuje 9 jazykových verzí brožury Vítejte v ČR (česká, mongolská, anglická, španělská, ruská, ukrajinská, vietnamská, francouzská a arabská). Všechny jazykové verze jsou graficky upraveny a vytištěny pro potřeby AIK.
Vzhledem k často se měnící legislativě a aktualizacím není brožura volně ke stažení. Je k dispozici vždy jen v aktuální tištěné podobě.

 

Jak na to


V současné chvíli existují všechny jazykové verze letáku Jak na to, který byl aktualizován v roce 2018. Očekává se, že dojde ke změně Zákona o pobytu cizinců na území ČR – EU a na základě legislativních změn bude nutné aktualizovat části informací v letáku a filmu Jak na to. Upravená česká verze letáku a obsahu filmu bude následně přeložena do dalších 8 projektových jazyků.

Více informací o projektu „Vítejte v České republice 2019“ naleznete na stránkách projektu www.vitejtevcr.cz a na Facebooku.

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2019"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 Aktualizováno: 18.7.2019

 

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.