Byl zahájen projekt s názvem Nový domov v České republice

 financovno EU

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

 

o projektu

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život v nové zemi po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po obdržení statutu držitelů mezinárodní ochrany tak začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může být pro cizince zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění byl co nejhladší.

Nový tříletý projekt (2018 – 2021) s názvem „Nový domov v České republice“, financovaný v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nové, přehledné publikace Česká republika – váš nový domov v deseti jazykových verzích a dále realizací integračních seminářů pro nové držitele mezinárodní ochrany. Pro kvalitní implementaci seminářů proběhnou školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Celkový rozpočet projektu činí  5 949 850,00 Kč

 

PUBLIKACE

V první části projektového období vznikne nová, přehledná publikace s názvem „Česká republika - váš nový domov“, která bude žadatele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou formou seznamovat s různými aspekty pobytu v ČR. Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytne potřebné informace o životě v České republice, místních kulturních zvycích a tradicích, ale také oblastech každodenního života jako je např. školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace. 

 

Semináře

Během jednodenních integračních seminářů získají držitelé mezinárodní ochrany informace ze všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří v získání interkulturních dovedností pro život v České republice. Budou tak vybaveni základními znalostmi potřebnými pro první období života v nové zemi tak, aby se mohli postupně začleňovat v nové společnosti.

Semináře povedou zkušení lektoři, kteří budou proškoleni tak, aby měli aktuální a přesné informace ze sociálně-právní oblasti s ohledem na téma držitelů mezinárodní ochrany. Lektoři budou znalí v lektorských a komunikačních dovednostech, což umožní účastníkům zapamatovat si co největší množství podstatných informací. Semináře budou tlumočeny zkušenými tlumočníky, kteří v rámci projektu projdou školením na terminologii spojenou s držiteli mezinárodní ochrany. Tato terminologie je často velmi složitá a kvalitním tlumočením bude zajištěno předání správných informací, které zohlední i možné interkulturní rozdíly v porozumění obsahu seminářů. Lektorský tým a tlumočníci se budou řídit metodickými materiály vypracovanými pro účely tohoto projektu. Zároveň budou probíhat pravidelné supervize tohoto týmu tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita seminářů.

Semináře navíc zpestří výstup hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci kurzů. Dle zkušeností organizace Slovo 21 napomáhá sdílení vlastních zkušeností cizincům vyrovnat se psychicky s nastalou situací a případnými traumaty souvisejícími s celkovou a vynucenou změnou života. V rámci semináře bude promítán film organizace Slovo 21, z.s. nazvaný „ČR – Váš nový domov“, který účastníky příjemnou formou seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi. 

Dle aktuálního počtu dospělých osob z cílové skupiny se očekává, že v rámci projektu bude prostřednictvím účasti na semináři podpořeno cca 360 držitelů mezinárodní ochrany.