Rozhovor s členem expertního týmu projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek Jiřím Kocourkem.

Vedoucí týmu aplikovaná sociologie a člen expertního týmu projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek Jiří Kocourek se podílí na tvorbě metodických materiálů, které poslouží jako pomůcka pro lektory interkulturních kompetencí k proškolení cílové skupiny.

 

Povíte nám něco o projektu "Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek"? Co inspirovalo vznik školení?

Před několika lety dal lektorský tým dohromady soubor aktivit a seřadil je do bloku dvoudenního školení pro zaměstnance OAMP, jehož hlavním cílem bylo vybavit je základními interkulturními kompetencemi, které pro svou práci potřebují. Co to interkulturní kompetence jsou však nebylo nikde psáno. Prostřednictvím školení jsme byli svědky jedné z největších reorganizačních změn cizinecké policie, zakládání nových pracovišť OAMP, zavádění nových projektů pro migranty v ČR jako jsou např. adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“. Na lektorský podnět jsme díky spolupráci a vzájemné důvěře realizovali i pozorování průběhu tlumočníků na některých pracovištích, které jsme dále rovněž zpracovali a využili v rámci programu školení. Atmosféra mezi zaměstnanci a jejich pohled na migranty se natolik proměňovaly, že jsme některé aktivity v programu školení vyřazovali, některé přidávali. V některých obdobích nebylo vůbec jednoduché velký počet školení zajistit. Lektory hledáme a snažíme se doplnit stále.

 

Co by měl umět lektor školení "Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek"?

 

Program školení klade vysoké nároky na profesionální zázemí lektorů. Aby obsáhli celé školení, měli by mít výborné lektorské dovednosti, zkušenosti s práci s migranty, znalosti o některé z migrantských kultur v ČR a znalosti z oblasti integrace migrantů v ČR. Dále požadujeme zkušenosti s interakcí migrantů a úředníků a odborné znalosti alespoň v některých přednášených oborech (sociologie, psychologie, pedagogika, etnografie, antropologie, translatologie, sociální geografie, filologie, právo a administrativa).

 

Jaký by měl mít přístup k problematice? Jaké cíle si klade školení?

 

Podstatné je, aby se lektor snažil přistupovat k migrantům i k úředníkům spravedlivě, aby nestranil ani jedné ze stran, což někdy bývá relativně náročné. Je proto důležité, aby se lektor dokázal na daný problém podívat jak z pohledu migranta, tak i z pohledu úředníka. Posluchači mohou sdělit lektorovi svá očekávání, se kterými přiházejí, stejně jako základní přístup k dané problematice, dále si vzájemně předají své zkušenosti napříč různými pracovními pozicemi a odděleními v celé ČR. Školení dává cílové skupině možnost se zamyslet nad migrací jako běžnou součástí života. Pracovníci veřejné správy získají základní konkrétní informace o rozdílnosti kultur a základní nástroje k interkulturní analýze, uvědomí si možnosti integrace cizinců v praxi. Výhodou školení je určitě panel "křeslo pro hosta", kde se cílová skupina setká s migrantem v jiné atmosféře než na přepážce nebo pracovišti, získají informace o konkrétních integračních projektech realizovaných svým zaměstnavatelem, budou motivováni k aktivní úpravě metod a technik práce s cizinci na vlastním pracovišti a, v neposlední řadě se naučí komunikovat s klientem prostřednictvím tlumočníka.

 

V jaké fázi je projekt nyní? Co připravujete?

 

Nyní disponujeme skupinou velmi zkušených potencionálních lektorů. Pro účastníky lektorského školení se připravuje jednak metodika s podrobným popisem aktivit a jednak prezentace, kterou by lektoři mohli využít. V současné době již byl vytvořen text základním způsobem představující světovou migraci i migraci v ČR. Text slouží jako základ pro realizaci jedné z aktivit v rámci školení pro zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních složek. Nyní dáváme dohromady pracovní materiály, které lektorům poslouží jako metodika a do kterých mohou navrhovat úpravy a změny, výsledkem na závěr bude finální podoba metodiky pro lektory prvních dvou dní školení. Jedná se o úvodní texty k metodice (úvodní informace o organizaci Slovo21 a realizovaném projektu, o modelu interkulturních kompetencí, na kterých je školení založeno), programu školení a o konkrétních aktivitách standardně v rámci školení realizovaných (úvodní kolotoč, závod kulturní identity, interkulturní dimenze, Laijla a Mohamed, komunikace prostřednictvím tlumočníka, světová migrace).

Moc se těšíme na další spolupráci s novými lektory. Ti si sami dále metodiku ve spolupráci s námi dotvoří do výsledné podoby tak, aby vyhovovala také jim. Předpokládaný termín školení je v dubnu, budeme se ale řídit aktuálními nařízení vlády.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu/Fondu pro vnitřní bezpečnost a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Datum aktualizace 31.03.2021