Všechny projekty pro cizince

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů
 • posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze
 • podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností u žáků / studentů a pedagogů

 

Cíle projektu byly dosaženy skrze realizaci těchto aktivit:

Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Tento seminář byl určen ředitelům a vedoucím pracovníkům pražských základních a středních škol. Účastníkům semináře byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách" o novém pojetí inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo podat informace o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit.

Do této aktivit se zapojilo celkem 37 ředitelů a vedoucích pracovníků pražských základních a středních škol.

Výstupem této aktivity je informační materiál o inkluzivním vzdělávání.

Informační materiál naleznete zde:

plakat

Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách – teorie a praxe 

Aktivita pod názvem „Malá škola inkluze“ byla určena pro pedagogy ze základních a středních škol v Praze s cílem jejich přípravy v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou část, tak i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami.  Pražští pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech: inkluze, individualizace ve výuce, integrace obsahu učiva, způsoby efektivního řízení, příklady dobré praxe a další metody inkluzivního vzdělávání (vědomé učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina a hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney atd.).

Do Malé školy inkluze se zapojilo 14 pražských škol tj. 104 pedagogů a 51 žáků / studentů. Potom následovaly ukázkové pilotní hodiny a supervize na některých školách, které Malou školu inkluze absolvovaly. Celkem se těchto navazujících aktivit zúčastnilo 14 pedagogů a 200 žáků / studentů.

Výstupem této aktivity je metodický materiál Inspirace pro inkluzi, který zahrnuje výstupy a ucelené shrnutí poznatků, zkušeností a závěrů získaných v průběhu celého projektu.

Metodika obsahuje rozpracována následující témata:

 • Co je inkluzivní vzdělávání?  
 • Přístupy k různorodosti žáků ve školách       
 • Principy inkluzivního vzdělávání       
 • Rovné příležitosti pro vzdělávání     
 • Metody a formy práce          
 • Hodnocení žáků         
 • Klima školy, řízení školy
 • Inkluze obsahu učiva
 • Metody a formy práce ve třídách
 • Role učitele
 • Inkluze obsahu učiva 
 • Příklady inkluzivního vzdělávání v jednotlivých předmětech          
 • Metody a formy práce ve třídách
 • Nástroje pedagogické diagnostiky a další témata

Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a bude užitečným pomocníkem ředitelům škol a pedagogům při implementaci inkluzivního vzdělávání coby vzdělávání nejen vysoce kvalitního, ale také odpovídajícího potřebám dnešního rychle se proměňujícího světa a potřebám společnosti.

Metodiku Inspirace pro inkluzi naleznete zde:

inkluze 2 brozura obalka II

Multikulturní výchova (MKV) na pražských základních a středních školách

Další z aktivit projektu byla realizace přednášek multikulturní výchovy na pražských školách, které jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jednalo se o lekce s romskou a cizineckou tématikou:

Ostrov – cizinecká tématika
4Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

 

9Rodina Odvedle – cizinecká tématika
Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

 

15Cesty romské hudby – romská tématika
Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

16Díky, že se ptáte – romská tématika
Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

 

divadlo utlacovanych1Představení Divadla utlačovaných

Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Přednášky byly vedeny lektorskou dvojicí tvořenou jedním Čechem a druhým lektorem byl cizinec nebo Rom, záleželo na tématu přednášky. Jedna přednáška trvala 90 minut (dvě vyučovací hodiny).

Celkem bylo realizováno 91 přednášek na 26 pražských školách, kterých se zúčastnilo 2035 žáků / studentů a 106 pedagogů.

Výstupem této aktivity je Metodika multikulturní výchovy, která detailně popisuje všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Osahuje rozpracovaná témata:

 • O projektu
 • Odbornost
 • Metoda výuky
 • Ohled na tři pilíře
 • Jak pracovat s materiálem
 • Ostrov
 • Rodina Odvedle
 • Cesty romské hudby
 • Díky, že se ptáte
 • Divadlo utlačovaných
 • Mapa okolí
 • Evaluace dotazníků

Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a její součástí je DVD obsahující 4 výše uvedené dokumenty. Tento metodický materiál budou moci pedagogové využívat k výuce na svých školách i po skončení projektu.

Metodiku Multikulturní výchovy naleznete zde:

inkluze brozura

V rámci této aktivity bylo provedeno dotazníkové šetření, které vyplňovali pedagogové a žáci / studenti. Dotazníky se skládaly ze dvou částí, první reflektovala počáteční stav na začátku lekce a druhou část vyplňovali respondenti po skončení přednášky, a tím ohodnotili dopad lekce, její úspěšnost a své názory.

Co se týká hodnocení kvality projevu lektorů, můžeme usuzovat na velmi vysokou spokojenost jak pedagogů, tak žáků / studentů. Známkou 1 či 2 byly ohodnoceny jejich výkony celkem v 85% (pedagogové), resp. v 82% (žáci / studenti) případů. Vysoké hodnocení obdržel v dotazníku pedagogů také celkově vzdělávací potenciál kurzu - na stupnici první dvě příčky hodnotilo celkem 82% pedagogů. Za zmínku jistě stojí také odpovědi na otázky týkající se intenzity, s jakou se učitelé a jejich studenti věnují tematice cizích kultur. Zatímco odpověď učitelů zhruba kopíruje tzv. Gaussovu křivku (nejčastěji volí „střední“ odpověď, čili „alespoň jednou za měsíc“), odpovědi žáků / studentů mají nápadnou tendenci směřovat se spíše k nižší intenzitě multikulturních témat ve výuce. Velice cenná byla také slovní zpětná vazba a to ať už v podobě hodnocení kurzu a přednášejících, tak co se týče přání a stížností účastníků či vědomostí, které si respondenti v přednášce zapamatovali.

Výsledky dotazníkového šetření jsou detailně zpracovány v evaluaci, která je součástí Metodiky multikulturní výchovy. Získanou cennou zpětnou vazbu použijeme pro zvýšení kvality metodiky přednáškové praxe multikulturní výchovy na školách.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 30. 6. 2018

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.