Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cíle projektu:

 

Cíle projektu byly dosaženy skrze realizaci těchto aktivit:

Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Tento seminář byl určen ředitelům a vedoucím pracovníkům pražských základních a středních škol. Účastníkům semináře byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách" o novém pojetí inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo podat informace o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit.

Do této aktivit se zapojilo celkem 37 ředitelů a vedoucích pracovníků pražských základních a středních škol.

Výstupem této aktivity je informační materiál o inkluzivním vzdělávání.

Informační materiál naleznete zde:

plakat

Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách – teorie a praxe 

Aktivita pod názvem „Malá škola inkluze“ byla určena pro pedagogy ze základních a středních škol v Praze s cílem jejich přípravy v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou část, tak i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami.  Pražští pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech: inkluze, individualizace ve výuce, integrace obsahu učiva, způsoby efektivního řízení, příklady dobré praxe a další metody inkluzivního vzdělávání (vědomé učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina a hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney atd.).

Do Malé školy inkluze se zapojilo 14 pražských škol tj. 104 pedagogů a 51 žáků / studentů. Potom následovaly ukázkové pilotní hodiny a supervize na některých školách, které Malou školu inkluze absolvovaly. Celkem se těchto navazujících aktivit zúčastnilo 14 pedagogů a 200 žáků / studentů.

Výstupem této aktivity je metodický materiál Inspirace pro inkluzi, který zahrnuje výstupy a ucelené shrnutí poznatků, zkušeností a závěrů získaných v průběhu celého projektu.

Metodika obsahuje rozpracována následující témata:

Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a bude užitečným pomocníkem ředitelům škol a pedagogům při implementaci inkluzivního vzdělávání coby vzdělávání nejen vysoce kvalitního, ale také odpovídajícího potřebám dnešního rychle se proměňujícího světa a potřebám společnosti.

Metodiku Inspirace pro inkluzi naleznete zde:

inkluze 2 brozura obalka II

Multikulturní výchova (MKV) na pražských základních a středních školách

Další z aktivit projektu byla realizace přednášek multikulturní výchovy na pražských školách, které jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jednalo se o lekce s romskou a cizineckou tématikou:

Ostrov – cizinecká tématika
4Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

 

9Rodina Odvedle – cizinecká tématika
Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

 

15Cesty romské hudby – romská tématika
Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

16Díky, že se ptáte – romská tématika
Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

 

divadlo utlacovanych1Představení Divadla utlačovaných

Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Přednášky byly vedeny lektorskou dvojicí tvořenou jedním Čechem a druhým lektorem byl cizinec nebo Rom, záleželo na tématu přednášky. Jedna přednáška trvala 90 minut (dvě vyučovací hodiny).

Celkem bylo realizováno 91 přednášek na 26 pražských školách, kterých se zúčastnilo 2035 žáků / studentů a 106 pedagogů.

Výstupem této aktivity je Metodika multikulturní výchovy, která detailně popisuje všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Osahuje rozpracovaná témata:

Metodika byla vytištěna v tiráži 500 ks a její součástí je DVD obsahující 4 výše uvedené dokumenty. Tento metodický materiál budou moci pedagogové využívat k výuce na svých školách i po skončení projektu.

Metodiku Multikulturní výchovy naleznete zde:

inkluze brozura

V rámci této aktivity bylo provedeno dotazníkové šetření, které vyplňovali pedagogové a žáci / studenti. Dotazníky se skládaly ze dvou částí, první reflektovala počáteční stav na začátku lekce a druhou část vyplňovali respondenti po skončení přednášky, a tím ohodnotili dopad lekce, její úspěšnost a své názory.

Co se týká hodnocení kvality projevu lektorů, můžeme usuzovat na velmi vysokou spokojenost jak pedagogů, tak žáků / studentů. Známkou 1 či 2 byly ohodnoceny jejich výkony celkem v 85% (pedagogové), resp. v 82% (žáci / studenti) případů. Vysoké hodnocení obdržel v dotazníku pedagogů také celkově vzdělávací potenciál kurzu - na stupnici první dvě příčky hodnotilo celkem 82% pedagogů. Za zmínku jistě stojí také odpovědi na otázky týkající se intenzity, s jakou se učitelé a jejich studenti věnují tematice cizích kultur. Zatímco odpověď učitelů zhruba kopíruje tzv. Gaussovu křivku (nejčastěji volí „střední“ odpověď, čili „alespoň jednou za měsíc“), odpovědi žáků / studentů mají nápadnou tendenci směřovat se spíše k nižší intenzitě multikulturních témat ve výuce. Velice cenná byla také slovní zpětná vazba a to ať už v podobě hodnocení kurzu a přednášejících, tak co se týče přání a stížností účastníků či vědomostí, které si respondenti v přednášce zapamatovali.

Výsledky dotazníkového šetření jsou detailně zpracovány v evaluaci, která je součástí Metodiky multikulturní výchovy. Získanou cennou zpětnou vazbu použijeme pro zvýšení kvality metodiky přednáškové praxe multikulturní výchovy na školách.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 30. 6. 2018